Oroväckande beslut om Avskogningsförordningen från Europaparlamentet

När Europaparlamentariker samlades för plenarsessionen i september var agendan fullspäckad med förhandlingar om klimat- och energilagförslag. I flera av dessa har skogen en viktig roll. En av omröstningarna gällde Avskogningsförordningen, vilken parlamentet antog. Politikernätverket Europaforum Norra Sverige, där North Sweden ingår, stöttar EU:s ambition att minska den globala avskogningen men ser med oro på en ökad administrativ börda kopplad till all handel med trä och träprodukter.

När Europaparlamentariker samlades i Strasbourg den 12–15 september för plenarsammanträde var agendan fullspäckad med debatter och omröstningar om klimat- och energilagförslag, där skogen i flera av förslagen har en viktig roll på olika sätt. Det gällde dels Förnybartdirektivet, EU:s Skogsstrategi samt Avskogningsförordningen, som alla är avgörande för norra Sverige framtid.  

Den 13 september antog Europaparlamentet EU-kommissionens förslag gällande en ny Avskogningsförordning. Med lagförslaget vill EU-kommissionen minimera konsumtionen av produkter från leveranskedjor som är förknippade med avskogning eller skogsförstörelse, däribland trä, soja-, palmolje- och nötköttsprodukter, och öka efterfrågan på och handeln med lagliga och ”avskogningsfria” råvaror och produkter i EU. Förslaget är i huvudsak inriktat på kontroll- och rapportsystem som ska garantera att avskogning inte förekommit på den mark där varan producerats efter 2020. Detta gäller länder utanför EU och alla medlemsländer. 

Dock är avskogning globalt oftast kopplad till ändrad markanvändning när skogsmark förvandlas till jordbruksmark för odling av livsmedel. Trä och träprodukter är sällan kopplade till global avskogning. Den ökade administrativa börda som förslaget skulle innebära i sin nuvarande form riskerar att bromsa tillväxten i bioekonomin i norra Sverige. Regeringen såväl som skogsindustrin har försökt påverka förordningen för att skydda det svenska skogsbruket.

North Swedens påverkansarbete

North Sweden har sedan lagförslaget presenterades den 17 november 2021 drivit ett aktivt påverkansarbete tillsammans med nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett nätverk bestående av politiker på lokal och regional nivå från Sveriges fyra nordligaste regioner, för att hänsyns ska tas till norra Sveriges förutsättningar. Nätverket har tillsammans arbetat med ändringsförslag in i det sista och försökt påverka detaljerna i förslaget, i vad definitionen av vad som ska klassas som “avskogning” och vad som ska klassas som hållbart skogsbruk.  

En framgång är att definitionen om vad som är hållbart skogsbruk ströks i lagtexten. Med så många olika typer av skog inom EU och utanför EU är det svårt att definiera exakt hur olika skogar ska skötas på bästa sätt. 

Världen behöver livskraftiga skogar 

Att skogen är essentiell både för den biologiska mångfalden och för klimatomställningen, och att fler träd och livskraftiga skogar är något världen behöver kan de flesta skriva under på. EFNS välkomnar därför initiativ för att förhindra att varor som konsumeras inom EU, eller passerar genom EU, innehåller produkter som i tredjeland bidragit till avskogning. Förslaget som EU-kommissionen kommit med kan vara en viktig del av arbetet mot avskogning, enligt nätverket.  

Några av EFNS ståndpunkter gällande Avskogningsförordningen i korthet: 

  • Avskogning globalt är oftast kopplad till ändrad markanvändning när skogsmark förvandlas till jordbruksmark för odling av exempelvis kaffe och soja, inte vid avverkning av timmer. Trä och träprodukter är sällan kopplade till global avskogning. Därför är det inte logiskt att handel med så skilda produktgrupper som trä och livsmedel regleras i samma förordning. 
  • Förslaget skulle innebära ett omfattande kontroll- och rapportsystem och priset på de produkter som ingår med stor sannolikhet skulle öka. Handel med trävaror bör inte försvåras när vi alla behöver ersätta fossila material med förnybara. I ett förändrat säkerhetsläge och befarad global matbrist är det också fel att öka administration och kostnader för import av livsmedel till den inre marknaden.   
  • Förslag i EU:s tillväxtstrategi den gröna given och Fit for 55 får inte riskera att leda till matbrist eller ökad fattigdom i tredjeland 
  • På de marknader där risken för avskogning är stor bör EU verka för återbeskogning genom skogsbruk. 
  • Import av trävaror och handel med trävaror inom EU regleras redan av Timmerförordningen som förbjuder försäljning av trä från illegalt avverkad skog som borde fortsätta gälla. 
  • Förordningen bör förtydliga och tydligt markera skillnaden mellan avskogning och avverkning, där avverkning är en del av ett aktivt skogsbruk med återplantering. Detaljreglering för hur hållbart skogsbruk bedrivs bör undvikas och terminologin behöver vara tydlig. 
Försäljning av trä är sällan kopplad till avskogning, understryker Europaforum Norra Sverige.

Vad som väntar här näst 

Ännu har inte lagförslaget gått igenom alla beslutsprocesser. En överenskommelse i sista instans, triologerna, om Avskogningsförordningen kan dröja till 2023. EFNS kommer att fortsätta arbeta med ändringsförslag fram till triologerna för att göra förslaget mer implementerbart.  

Andra viktiga omröstningar kopplade till skog som också stod på dagordningen samma vecka var EU:s Skogsstrategi och Förnybartdirektivet, som även de röstades igenom i Europaparlamentet under septembers plenarsession.  

/Maria Boström 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Avskogningsförordningen här.

Läs mer om omröstningen om Avskogningsförordningen i Europaparlamentet här.

Läs Regeringskansliet Faktapromemoria om Avskogningsförordningen här. 

Läs EU-kommissionens förslag här.

Hitta Europaparlamentets antagna text här.

Läs om förhandlingarna om Förnybartdirektivet här.

 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information