Ostkustbanans jubileum 17 november: en 95-åring med tro på framtiden

Dem 17 november 2022, 95 år efter det att vd:n och överingenjören Ante Lagergren slutfört arbetet med Ostkustbanan, samlades ett 60-tal personer på SJ:s huvudkontor i Stockholm för att fira den nya Ostkutsbanans 95-årsjubileum, men även för att ta avstamp mot en ny, modern och dubbelspårig järnväg mellan Härnösand och Stockholm. North Sweden fanns med på plats för att fira 95-åringen med framtidstro.

– Nu när vi slopat satsningen på höghastighetståg i södra Sverige ökar möjligheterna för till exempel Nya Ostkustbanan. Vi öppnar även dörren för offentlig/privata samarbeten och det finns en bred politisk samsyn om att den här sträckningen bör byggas klart så fort som möjligt.

Johan Davidson, statssekreteraren på infrastruktur- och bostadsdepartementet var först ut att kommentera Ostkustbanan från scenen på Ostkustbanans 95-årsjubileum.

För den nyblivne statssekreteraren på infrastruktur- och bostadsdepartementet, Johan Davidson, blev Ostkustbanans 95-årsjubileum hans första officiella uppdrag. Han var imponerad över evenemanget i sig, men även över gästlistan och den breda uppslutningen över parti-, region och kommungränser om att Nya Ostkustbaneprojektet måste prioriteras.

– Nya Ostkustbanan är verkligen duktiga på att beskriva vad som gjorts och vad man vill, och den här regeringen har tydligt aviserat att man satsar på att underlätta för arbetspendling och för gods- och persontransporter.

Stor samstämmighet kring Nya Ostkustbanans betydelse

95 år efter det att vd:n och överingenjören Ante Lagergren slutfört arbetet med Ostkustbanan, samlades ett 60-tal personer på SJ:s huvudkontor i Stockholm för att fira jubilaren, men även för att ta avstamp mot en ny, modern och dubbelspårig järnväg mellan Härnösand och Stockholm. Vid invigningsresan på ostkustbanan 1927 fanns i och för sig H M Gustav V och statsminister Carl Gustaf Ekman med på tåget, men ”stjärnglansen” på jubileumsfesten 95 år senare höll nästan samma höga nivå.

Förutom statssekreteraren deltog bland annat SJ:s vd Monica Lingegård, ett flertal landshövdingar och region-/kommunalråd, Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie, samt ett par av hennes företrädare, tillförordnade chefen för Sveriges EU-kommission, liksom näringslivsföreträdare och riksdagsledamöter från större delen av det politiska spektrumet. Och många tog sig tid att uttrycka sitt stöd för både eventet och hela Nya Oskustbaneprojektet. Nedan följer ett litet axplock.

– Jag ser fram emot att få åka fort på den här sträckan redan inom tio år, det vill säga två timmar mellan Stockholm-Sundsvall. Vi satsar 19 miljarder kronor på nya och renoverade tåg som bland annat ska kunna trafikera just den här sträckan i 250 kilometer i timmen – Monica Lingegård, vd SJ.

– Nya Ostkustbanan är viktig. Utan riktigt bra infrastruktur funkar inte kompetensförsörjningen i norra Sverige! – Ulrika Heie, ordförande Trafikutskottet (C).

– Med tanke på den starka tillväxten i norra Sverige och den stora befolkningskoncentrationen längs Norrlandskusten är dubbelspår och goda kommunikationer längs kusten av största vikt både för arbetsmarknadsregionerna i norr och för hela landet – Maria Stockhaus, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (M).

– Vi behöver bättre järnvägar! Vi behöver tänka framåt, ha visioner och inte endast tänka underhåll. Det finns framgångsrika exempel på alternativ finansiering och det bör man undersöka på allvar när det gäller Nya Ostkustbanan – Åsa Tysklind, kanslichef Nationella godstransportrådet.

– Norra Sverige har blivit en extremt viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Det är här de stora satsningarna sker och nu behöver vi koppla ihop effektiva kommunikationer med resten av Sverige – William Elofsson, kommunalråd Gävle (M).

– Om inte Nya Ostkustbanan byggs så får man mycket liten nytta av Norrbotniabanan, det skulle vara ren kapitalförstöring! Hela norrlandskusten är tättbefolkad, reseunderlaget är stort, men restiderna orimligt långa – Patrik Jönsson, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet (SD).

– Gör norra Sverige närmare! Med tanke på tillväxttakten och den gröna industrialiseringen i norra Sverige måste godstrafikbehoven tillfredsställas. Det är en fråga som är viktig från Norrbotten till Skåne och vidare ut i Europa. Just nu är hela norra Sverige en flaskhals, inte minst Ostkustbanan – Gustav Engstrand, näringspolitisk chef, Tågföretagen.

– Nya Ostkustbanan är viktig för att knyta ihop landsbygd med städer och för effektiva transporter av både gods och människor. Vi förbereder redan för att få med kommande etapper i Transportplanen, och det sker genom ett fortsatt gott samarbete mellan regioner, kommuner och andra intressenter – Birgitta Johnsson, tf regional direktör, Trafikverket Region Mitt.

– Nu när regeringen har skippat satsningarna på höghastighetståg i södra Sverige så har förutsättningarna ändrats i grunden, och vi ser stora möjligheter för omprioriteringar som kan gynna bland annat Nya Ostkustbanan för effektivare godstransporter och förstorade arbetsmarknadsregioner i vår del av landet. Nu är det upp till mig och mina kollegor att ”ligga på”, så att projektet förverkligas – Jörgen Berglund, riksdagsledamot Sundsvall (M).

Varför ska man åka tåg till Saltholm?

Karin Svensson Smith, Miljöpartiets tidigare ordförande i Trafikutskottet, passade på att göra ett medskick till sin efterträdare och till de nya ledamöterna i utskottet. Nämligen att ”ligga på” Trafikverket och inte bara nöja sig med svaret att ”det tar tid att planera den här typen av infrastrukturprojekt”.

Trafikutskottets tidigare ordförande, Karin Svensson Smith i mitten, passade på att göra ett medskick till sin efterträdare Ulrika Heie.

– Jag tycker att det är rimligt att ifrågasätta Trafikverkets planeringssystem. Det duger inte att bygga korta etapper då och då med tioårsintervaller. Hade vi gjort så i Skåne hade vi varit i Saltholm idag mitt i Öresund. Och varför ska man åka tåg till Saltholm? Nä, jobba för att få klart hela satsningen på Nya Ostkustbanan och se över möjligheten till alternativ finansiering.

Miljöperspektivet – ett mycket starkt argument

Även miljöaspekten när det gäller behovet av Nya Ostkustbanan var ett självklart argument från flera deltagare på eventet.

– Jag tror verkligen att alla – även i södra Sverige – har förståelse för att vi måste kunna transportera gröna norrländska produkter till övriga Sverige och världen på ett effektivt och miljövänligt sätt. I övrigt är det här ett jättefint event, jag ser fram emot 100-årsjubileet när alla beslut är klara att Nya Ostkustbanan ska byggas  – Daniel Helldén, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP).

– Nya Ostkustbanan gör ett jätteviktigt arbete och presenterar hela tiden konkreta planer och konkreta siffror och jag tror att det finns stora möjligheter till EU-finansiering. Använd gärna den ”gröna omvandlingen” i norra Sverige till att skapa förutsättningar för en samhällsomvandling – Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten.

– Hela världen följer det som sker i norra Sverige nu med omställningen till fossilfritt stål, investeringar i biobränslen och vätgas med mera. För att våra företag ska vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden så behöver vi minska deras kostnader för transporter. Där är Nya Ostkustbanan nyckeln. Den är även nyckeln för utmaningarna med kompetensförsörjning, arbetspendling och skulle bidra till en tillgängligare, större och attraktivare arbetsmarknadsregion – Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige.

Ny teknik och snabbare byggtempo

Den som tydligast uttryckte behovet av en ny ostkustbana var kanske ändå riksdagsledamoten Peder Björk (S). Som mångårigt kommunalråd i Sundsvall var han alltid en stark förkämpe för dubbelspår längs Norrlandskusten, och han har svårt att förstå att det med dagens moderna teknik inte skulle kunna gå att bygga en ny järnväg i minst samma tempo som för 100 år sedan.

– Det vore väl tusan om vi inte skulle kunna bygga även Nya Ostkustbanan på 11 år! 2015 hade vi ingen aning om att en stor, grön industriell revolution skulle ske här i norra Sverige, men med facit i hand borde vi banne mig kunna åstadkomma bygget!

Och han får medhåll av Tågföretagens Gustav Engstrand. Med modern teknik och effektivare beslutsprocesser, så borde arbetet kunna påskyndas, menar han.

– Jag vill skicka med en uppmaning om att hålla tempot i alla processer från miljöprövning till projektering. Titta också på att använda ny byggteknik – till exempel att bygga med ”landbroar” där en besvärlig topografi annars riskerar att fördyra och försvåra konventionellt järnvägsbyggande.

Ostkustbanan då, nu och i framtiden

Förstås hurrades det för jubilaren, snittar serverades och det skålades i alkoholfritt bubbel under evenemanget. Men det viktigaste, enligt Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot, var ändå ”nätverkandet och informationsutbytet mellan personer med både engagemang och beslutsmandat när det gäller hela projektet”.

Anne-Li Sjölund, Karin Svensson Smith och Ingela Bendrot.

Utställningen – eller ljusväggarna – om Ostkustbanan då, nu och i framtiden lockade stort intresse och bidrog till ökad kunskap om projektet bland festdeltagarna. En del av utställningen består av en tidslinje från 1920–2040, där de stora tekniska landvinningarna i världen står i skarp kontrast med den långsamma utvecklingen av Ostkustbanan under ett knappt århundrade, även om relativt mycket ändå kommit på plats de senaste 6–7 åren.

Den andra delen är mer fakta- och informationsbaserad och visar bland annat på vilken betydelse Nya Ostkustbanan skulle få för gröna, effektiva godstransporter, för arbetsmarknad och regionförstoring i norra Sverige, samt de positiva effekterna för arbetspendling och kompetensförsörjning som snabbare kommunikationer längs sträckan skulle innebära.

För Erik von Pistohlkors, tillförordnad chef för EU-kommissionen i Sverige, var den gedigna utställningen ytterligare ett bevis på att Nya Ostkustbaneprojektet i sin helhet är moget att sätta i verket.

– Sverige har ett mycket gott rykte när det gäller välplanerade infrastrukturprojekt, och just när det gäller Nya Ostkustbanan finns en komplett utbyggnadsplan och då finns det även goda möjligheter för medfinansiering från EU:s sida. Det finns verkligen en framtidsanda i norra Sverige och det hoppas jag få visa för EU-kommissionärer från 27 länder som ska besöka Kiruna inför Sveriges ordförandeskap.

”IRL-behov” efter pandemin

Många festdeltagare hängde kvar och fortsatte mingla långt efter det att ordinarie programpunkter var avklarade. Flera personer uttryckte att det finns ett uppdämt behov av att få träffas ”IRL” för att verkligen få diskutera viktiga ämnen på djupet efter pandemin. Eller som Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Gunilla Svantorp uttryckte det:

– Vilket bra event det här 95-årsjubileet är! Det är helt rätt människor som är här och det känns jätteviktigt att få så fin och gedigen information om hela projektet. Hur ska man kunna toppa detta vid 100-årsjubileet?

 

Gävleborgs landshövding Per Bill höll med och menade att Nya Ostkustbanan inte bara är en angelägenhet för Gävleborg och Västernorrland.

– Politiker över alla blockgränser från Stockholm till Luleå är helt överens om hur viktig Nya Ostkustbanan är. Vi måste kunna skapa rätt förutsättningar för det nya, gröna norra Sverige och där är järnvägen av största betydelse.

Nu återstår att se hur alla goda intentioner och uttalade ambitioner kan förverkligas när det väl börjar bli dags att sätta spaden i backen för att bygga hela det efterlängtade dubbelspåret mellan Härnösand och Stockholm. Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot ser i alla fall ljust på framtiden efter ett uppskattat och visionärt 95-årsjubileum.

– Jag tycker att uppslutningen från kunniga och viktiga opinionsbildare och beslutsfattare var helt fantastisk! Det märktes att folk verkligen tyckte att det var kul att träffas och utbyta erfarenheter – inte minst eftersom många är ganska nya på sina poster efter valet. Den breda uppslutningen och samstämmigheten visar att projektet är prioriterat över alla partigränser. Jag tycker att vi har tagit ett stort kliv framåt för att förverkliga Nya Ostkustbanan!

Mikael Janson, direktör på North Sweden och Lotta Rönström, senior rådgivare på North Sweden Europan Office var också med på plats. Jubileumsfirandet följdes av en middag med styrgruppen för Nya Ostkustbanan, där även North Sweden var inbjudna.

Eva Lindberg, vice ordförande i Nya Ostkustbanan och Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan avslutade jubileet.

Text: Mats Ågebrant – www.agebrantmedia.se

Foto: Maria G Nilsson – www.mariasofsweden.com

06 Dec 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information