Samråd om åtgärder för att öka järnvägens kapacitet

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ny förordning om åtgärder för att bättre förvalta, samordna och därmed öka järnvägens kapacitet. Nu har EU-kommissionen öppnat upp ett samråd och vill samla in synpunkter från aktörer inom järnvägssektorn. Svara senast den 22 juni!

Initiativet syftar till att öka andelen järnvägstrafik i enlighet med målen i EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet. För att kunna öka järnvägstrafiken anser EU-kommissionen att det behövs bättre samordning och förvaltning. EU-kommissionens mål med förslaget är att skapa förutsättningar för bättre infrastrukturkapacitet och trafikstyrning för alla typer av järnvägstrafik. EU-kommissionen vill samla in synpunkter från aktörer, företag, förvaltande-, tilldelnings-, nationell-, regional-, eller lokal myndighet, operatörer, organisationer och föreningar.  

Bristande överskridande järnvägstransporter 

Förslaget grundar sig i att EU-kommissionen anser att de gränsöverskridande järnvägstransporterna är fragmenterade. Det gäller främst tjänster som tillhandahålls av nationella infrastrukturförvaltare och tilldelningsorgan. EU-kommissionen menar att fragmenteringen beror på att nationella myndigheter har olika regelverk och inte samordnar sina åtgärder av järnvägstransporter. Bristen på samordning hindrar den fria rörligheten för varor och för transporttjänster som går emot EU:s mål.  

Delta i samrådet  

Aktörer i norra Sverige har härmed möjlighet att bidra med insikter om vilka åtgärder som kan vara mest kostnadseffektiva. Samrådet riktar sig till aktörer på alla nivåer inom järnvägssektorn. På EU-kommissionens hemsida kan man delta i samrådet genom att svara på en webbenkät. För att öka öppenheten uppmanas företag och organisationer som deltar i samråd att registrera sig i EU:s öppenhetsregister.  

Denna samrådsperiod sträcker sig från 30 mars 2022 till 22 juni 2022. 

EU-kommissionens antagande är planerad för tredje kvartalet 2022. 

Delta och läs mer om samrådet här. 

/Emilia Zetterlund 

12 Maj 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information