Späckat schema och bra respons vid Botniska korridorens besök i Bryssel

Ett fullsatt rundabordssamtal, två korridorsforum och ett flertal andra viktiga möten fanns på schemat när samarbetet Botniska korridoren besökte Bryssel den 28-29 september. Fokus för besöket var den pågående revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, och att föra fram BK:s synpunkter kring revideringen till viktiga aktörer på EU-nivå.

Det var fullt till bristningsgränsen i lokalen vid Botniska korridorens rundabordssamtal i Bryssel då många ville lyssna på samtalet mellan Pat Cox och Catherine Trautmann, samordnare för stomnätskorridorerna Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) respektive Nordsjön – Östersjön (NSB), Europaparlamentarikerna Erik Bergkvist (S) och Jakop Dalunde (MP) samt Morten Haukrogh Jensen, enhetschef vid CINEA. Flera inlägg gjordes även av ledamöter i Botniska korridorens styrgrupp; Birgitta Sacrédeus (KD) Region Dalarna, Lars Öberg (S) Region Gävleborg, Jonas Andersson (S) Region Jämtland-Härjedalen och Nils-Olov Lindfors (C) Region Norrbotten. Samtalet modererades av Lotta Rönström, North Sweden.

Erik Bergqvist (S), Europaparlamentariker, Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet och Catherine Trautmann, samordnare för stomnätskorridoren Nordsjön – Östersjön.

Rundabordsamtalet var en del av Botniska korridorens besöksprogram i Bryssel den 28-29 september som även innefattade medverkan vid korridorsforum för såväl ScanMed som NSB, möte med EU-kommissionens generaldirektorat för transportpolitik, DG MOVE, och med en politisk sakkunnig till Barbara Thaler (EPP) som ansvarar för Europaparlamentets förhandlingsmandat inom TEN-T.

Pat Cox inledde samtalet med att peka på att nationell transportplanering ofta sker fram till gränsen men inte över den, medan de gränsöverskridande förbindelser utgör det främsta fokuset i TEN-T. Vidare menade Cox att Rysslands anfallskrig i Ukraina oundvikligen visat på hur den gröna omställningen inte kan vänta och hur strategiskt viktigt mellersta och norra Sverige är för hela EU.

-Botniska korridorens regioner utgör ett mycket viktigt strategiskt område för hela EU, konstaterade Pat Cox.

Catherine Trautmann byggde vidare på Coxs resonemang och menade att det nu finns en mycket större medvetenhet kring militär rörlighet kopplat till transportinfrastruktur. Vidare lyfte hon även vikten av en fungerande sjöfart och dess roll i den gröna omställningen.

-Vi måste se till att det finns anslutande stråk för hamnarna för att möjliggöra för sömlösa transporter, menade Trautmann.

Den gröna infrastrukturen behöver byggas ut – NU

Botniska korridorens regioner utgör numera en del av en geopolitisk hotspot, fastslog Europaparlamentariker Erik Bergkvist och pekade på den förnyade diskussionen om tillgången på råmaterial och grön energi.

-Den gröna infrastrukturen behöver byggas ut nu, konstaterade Bergkvist.

Europaparlamentariker Jakop Dalunde var inne på samma spår:

– Efter att nyligen ha spenderat en längre tid i norra Sverige är det uppenbart för mig att det inte är stöd och hjälp som efterfrågas utan att vi i stället behöver offentliga investeringar i både transport- och energiinfrastruktur för att matcha näringslivets satsningar. Nationella transportplaner tar inte tillräcklig hänsyn till medlemsstaternas åtaganden i TEN-T. Ska vi kunna nå målen om ett utbyggt stomnät till 2030 och ett övergripande nät till 2050 behöver vi satsa mer, framför allt på järnväg, underströk Dalunde.

– Ska vi kunna nå målen om ett utbyggt stomnät till 2030 och ett övergripande nät till 2050 behöver vi satsa mer, framför allt på järnväg, sa Jakop Dalunde (MP).

Jonas Andersson, regionpolitiker från Jämtland Härjedalen, underströk vid mötet vikten av att stärka tillgängligheten i alla EU:s regioner för att nå den fulla potentialen i TEN-T och dess viktiga roll i att få den inre marknaden att fungera. Andersson konstaterade att TEN-T, för att undvika vita fläckar på kartorna, även bör omfatta viktiga logistiska knutpunkter med stora regionala upptagningsområden som urbana noder såsom Östersund, Luleå och Borlänge.

Jonas Andersson, regionpolitiker från Jämtland Härjedalen

En liknande synpunkt har även Sverige framfört till EU-kommissionen under sommaren. I EU-kommissionens förslag, som för nuvarande diskuteras av medlemsländerna i rådet och ledamöterna i Europaparlamentet, dras gränsen vid 100 000 invånare utan hänsyn till de geografiska förhållandena.

Morten Haukrogh Jensen, enhetschef vid CINEA

Finansiering i fokus för att få ett sammankopplat transportsystem på plats

Stor vikt lades i mötet på finansiering av utbyggnaden av infrastruktur där medlemstaterna står för merparten genom sina nationella transportplaner, men det finns stor möjlighet till medfinansiering genom Connecting Europe Facility, CEF. Morten Haukrogh Jensen från CINEA, den EU-myndighet som ansvarar för genomförandet av CEF, berättade om aktuella utlysningar och om hur man når framgång med sina ansökningar. Han lyfte också fram hur avgörande fungerande transportinfrastruktur är för hela EU:s tillgång till råmaterial.

-Vi behöver ett sammankopplat infrastrukturnätverk för både transport och energi i hela EU, i östlig, nordlig, sydlig och västlig riktning, menade Haukrogh Jensen.

Flaskhalsarna, de blinda fläckarna på kartan och kopplingar till hamnar och över nationsgränser måste stärkas för att det europeiska transportsystemet ska bli mer effektivt, konkurrenskraftigt och samtidigt bidra till att öka säkerheten.

Den tillträdande regeringen har en stor uppgift framför sig, inte minst att uppfylla Sveriges åtaganden på EU-nivå om att bygga ut den Botniska korridoren till 2030. Uppgiften kan ses som svår, men inte övermäktig. Tvärtom är utbyggnaden av Norrbotniabanan redan i gång, Nya Ostkustbanan är helt utredd och byggklar och kopplingar till och från hamnar i exempelvis Luleå och Sundsvall pågår eller är på gång. Det som behövs är snarare en riktad kraftsamling för att påskynda och slutföra pågående och planerade projekt så fort som möjligt och här kan revideringar i TEN-T-förordningen och medfinansiering från EU spela en viktig roll.

Läs mer om Botniska korridoren här.

Läs nyhet om Botniska korridorens medverkan i korridorsforumet för Skandinavien-Medelhavet 28 oktober här.

/Lotta Rönström och kollegor i Botniska korridoren

12 Okt 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information