Tre nya positionspapper från politikernätverket Europaforum Norra Sverige

Tre positioner har antagits inom ramen för Europaforum Norra Sverige (EFNS) där North Sweden ingår. EFNS tar i dem ställning till insatser för att främja grön och digital omställning i norra Sverige, EU-lagstiftning som hindrar norra Sverige att bygga innovationskluster och en ny avskogningsförordning.

Insatser för att främja grön och digital omställning i norra Sverige 

Norra Sverige har unika möjligheter att bidra till EU:s gröna och digitala omställning men har speciella utmaningar som måste bemötas i EU:s utformning av stödinsatser kopplat till förutsättningar i gleshet, små arbetsmarknader och mikroföretag. Norra Sveriges universitet och regioner skulle kunna utgöra en pilot- och testbädd för utveckling av nya metoder. Sammanfattningsvis föreslår EFNS att en metodutveckling ska bygga på följande: 

  1. Utforma och tillämpa mer platsbaserad politik för ekonomisk tillväxt, utbildning, kompetensförsörjning och innovation 
  2. Stärka länken mellan stad och land.  
  3. Hantera territoriella marknadsmisslyckanden  
  4. Stötta entreprenörskap och innovationskapacitet i glesa miljöer  
  5. Tillvarata potentialen för grön omställning 

Avskogningsförordning 

Tidigare har EU reglerat import och handel med olagligt avverkade trävaror genom timmerförordningen som förbjuder försäljning av trä från illegalt avverkad skog. I en ny förordning vill EU-kommissionen reglera handel med livsmedel varvid produktgruppen trä ingår. EFNS välkomnar initiativ för att förhindra att varor innehåller produkter som i tredjeland bidragit till avskogning men understryker att avskogning huvudsakligen sker vid omvandling till åkermark för produktion av livsmedel. Förslaget är i huvudsak inriktat på kontroll- och rapportsystem som ska garantera att avskogning inte förekommit efter 2020 och skrevs i en situation med en väl fungerande global handel av livsmedel utan uppenbara brister. Det förekommer dessutom flera begrepp med oklar betydelse som kan ge upphov till missförstånd. 

EFNS ståndpunkter på EU:s arbete med att förhindra avskogning i tredjeland: 

  • Förslag i EU:s tillväxtstrategi, den gröna given och Fit for 55, får inte riskera att leda till matbrist eller ökad fattigdom i tredjeland. 
  •  Handel med trävaror bör inte försvåras när vi alla behöver ersätta fossila material med förnybara. 
  • På de marknader där risken för avskogning är stor bör EU verka för återbeskogning genom skogsbruk. 
  • Detaljreglering för hur hållbart skogsbruk bedrivs bör undvikas och terminologin behöver vara tydlig. 
  • Med ett förändrat säkerhetsläge och befarad global matbrist är det fel att öka administration och kostnader för import av livsmedel till den inre marknaden. 

EU-lagstiftning som hindrar norra Sverige att bygga innovationskluster 

I General Block Exemption Regulation (GBER), eller "Gruppundantagsförordningen" regleras undantag från stadsstödsregler vid användning av statliga, regionala och kommunala medel. I GBER anges undantag för ultraperifera och glest befolkade regioner i ett försök att utjämna förutsättningar mellan företag verksamma i stora befolkningstäta regioner och företag i glest befolkade regioner.  

EFNS vill att EU ska harmonisera gruppundantagen i GBER så att artikel 27 för innovationskluster ger samma undantag för de ultraperifera och glest befolkade regionerna som övriga artiklar i GBER medger. EFNS vill också ändra regelverket som tillåter stödnivåer över 50 procent, så att olika offentliga resurser kan kombineras, för etablering och drift av innovationsinsatser och innovationskluster i de glest befolkade regionerna.  

I norra Sverige spelar innovationskluster en betydande roll för att genomföra såväl den gröna som den digitala omställningen i linje med EU-kommissionens mål och det finns ett stort intresse för etablering av digitala innovationshubbar. EFNS befarar att de digitala innovationshubbarna riskerar att stå utan medfinansiering från regionerna då en kombination av medlen inte är möjlig med nuvarande EU-lagstiftning. 

Läs positionen om insatser för att främja grön och digital omställning i norra Sverige här.  

Läs positionen om GBER Artikel 27 här 

Läs positionen om avskogningsförordningen här 

Positionen om insatser för att främja grön och digital omställning i norra Sverige blir tillgänglig på EFNS hemsida inom kort. 

/Hanna Bergman & Emilia Zetterlund  

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information