Uppdateringar från FN:s klimatkonferens COP27

COP27, FN:s årliga klimatkonferens, hölls i år i Sharm el-Sheik, Egypten. Konferensen startade den 6 november och på agendan var bland annat förnybar energi, minskat koldioxidutsläpp, vetenskap och biologisk mångfald. Förhandlingarna avslutades den 20 november. North Sweden har här sammanfattat några av frågorna som togs upp under konferensen som är extra viktiga från norra Sveriges perspektiv.

Söndagen den 6 november startade FN:s årliga klimatkonferens COP27. Årets konferens hölls i Sharm el-Sheikh, Egypten, och samlade diplomater, ministrar, förhandlare och civilsamhälle från hela världen. Den 20 november avslutades förhandlingarna.  

På agendan för den två veckor långa klimatkonferensen var bland annat förnybar energi, minskat koldioxidutsläpp, vetenskap och biologisk mångfald.  

Konferensen hade även en ambition att engagera civilsamhälle, unga människor och kvinnor, samt belysa hur klimatförändringarnas konsekvenser kommer drabba dessa grupper, och att det är viktigt att deras röster hörs i inom alla områden i klimatarbetet. 

Hållbar energiförsörjning, minskat koldioxidutsläpp och förnybar vätgas 

En hållbar energiförsörjning och en starkare europeisk självförsörjning av energi har sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari blivit allt mer angeläget. Bland annat EU:s initiativ REPowerEU, som syftar till att snabbt minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen, är ett exempel på detta arbete. Här finns det ett stort fokus på förnybar vätgas som möjlig lösning, vilket även var ämne för flertalet diskussioner och sessioner under COP27-konferensen. 

Hållbar energiförsörjning går hand i hand med minskat koldioxidutsläpp, vilket också var ett av konferensens teman. Det diskuterades bland annat kring möjliga lösningar för att minska utsläppen från de mest koldioxidintensiva industrierna, bland annat stålindustrin som i Sverige står för cirka 10 % av koldioxidutsläppen.  

Inom dessa två områden kan norra Sverige vara, och är redan, ledande i arbetet för en grön omställning. Ett exempel är det Norrbottenbaserade projektet Hybrit där SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar tillsammans för att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion genom integrering och utveckling av hållbar vätgas i industriprocessen.  

Koppling mellan biologisk mångfald och klimatförändringar 

Även biologisk mångfald var en av COP27-konferensens teman och fokus låg på kopplingen mellan förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Här lyftes vikten av det arbete som utförs av lokala samhällen och ursprungsbefolkningar. Stor del av diskussionerna behandlade biologisk mångfald i hav, men även landbaserade ekosystem var på agendan som till exempel skog.  

Svenska slutsatser från förhandlingarna  

När förhandlingarna avslutades den 20 november var etableringen av det så kallade arbetsprogrammet för utsläppsminskningar, som tillkännagavs vid COP26 förra året, Sverige och EU:s prioritering. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som var på plats under klimatkonferensen, menade att arbetsprogrammet kommer vara centralt i det kommande arbetet under det svenska EU-ordförandeskapet.  

Ny fond för att stötta särskilt utsatta länder 

En ny fond för att stötta särskilt utsatta utvecklingsländer etablerades också under COP27 och ska innebära ökad finansiering för skador och förluster i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. 

Läs mer om COP27 här.

Läs Regeringens pressmeddelande om de avslutade förhandlingarna här.

Läs om det Norrbottenbaserade projektet Hybrit här

/Nora Vinderå

23 Nov 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information