Ansök om EU-medfinansiering för projekt inom digital infrastruktur

Den 17 oktober öppnades den tredje ansökningsomgången för Fonden för ett sammanlänkat Europa Digital (CEF Digital). Utlysningen kommer från EU-kommissionen och uppmanar organisationer att söka EU-medel till projekt som syftar till att stärka etableringen av ultrasnabb, säker och hållbar digital infrastruktur. Sammanlagt finns 240 miljoner euro tillgängliga inom ramen för tredje utlysningen där Kommuner, Regioner eller organisationer kan få mellan 50—70% medfinansiering för sitt projekt. Sista ansökningsdag är 17 januari 2024.

Den digitala delen av finansieringsprogrammet Fonden för ett sammanlänkat Europa Digital, som brukar förkortas CEF Digital, är EU:s finansieringsprogram för utbyggnad av digital infrastruktur. Syftet är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten.

Inom ramen för CEF-digital har EU-kommissionen inlett en tredje ansökningsomgång till ett värde av över 240 miljoner euro.

Denna nya uppsättning ansökningsomgångar omfattar tre separata områden:

  • 5G-täckning längs transportkorridorer – 100 miljoner euro i budget för studie och utbyggnadsprojekt.
  • 5G och edge Cloud för Smarta samhällen/europeiska molntjänster – 51 miljoner euro i budget för utbyggnadsprojekt.
  • Sjökablar för digitala globala nätportar– 90 miljoner euro i budget för studie och utbyggnadsprojekt.

De två första ansökningsomgångarna om transportkorridorer och smarta samhällen är inriktade på att förbättra 5G-tillgängligheten i både landsbygds- och stadsområden, med målet att säkerställa allmän tillgång till digital teknik för alla EU-medborgare. Därtill syftar de till att stödja utbyggnaden av 5G-infrastruktur längs europeiska transportkorridorer, underlätta tjänster som trafiksäkerhet och leverera gigabitanslutning till fordonsanvändare och passagerare, samtidigt som man säkerställer integration med 5G/molnteknik.

Genom ansökningsomgången för digitala globala nätportar strävar CEF Digital efter att stärka stamnätsförbindelserna, främst genom undervattenskablar. Detta menar EU-kommissionen kan förbättra prestandan och tillförlitligheten hos konnektivitetsnätverk på öar, kustregioner, avlägsna områden och glesbefolkade regioner, utöver att förbättra förbindelserna mellan EU och tredjeländer.

Kommuner, Regioner eller organisationer kan få mellan 50–75% medfinansiering för projekt inom:

  • 5G för smarta samhällen
  • 5G-transportkorridorer
  • Sjökablar som är gränsöverskridande
  • infrastruktur för europeiska samordnade molntjänster
  • Infrastruktur för kvantkommunikation
  • Digitala plattformar

Intresserade parter har fram till den 17 januari 2024 på sig att lämna in sina ansökningar. Det som avgör om ett projekt får finansiering är dess kvalitet, mognad, uppfyllande av vissa kriterier samt mängden projekt som skickas in.  I Sverige är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som bistår i ansökningsprocessen för finansiering från CEF2 Digital. Förutom att bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningarna har PTS också hand om uppföljning av de projekt som beviljats bidrag inom fonden. 

För svensk del finns i dagsläget en 5G testkorridor längs med E18 Helsingfors-Stockholm-Oslo och i de nordligaste delarna finns också en korridor utmed E8 mellan Tromsö i Norge och Oulou i Finland. 

/Alexander Castwall

Läs mer och registrera dig på EU-kommissionens informationsdag här

Läs mer om 5G-täckning längs transportkorridorer här

Läs mer om 5G och edge Cloud för Smarta samhällen/europeiska molntjänster här 

Läs mer om Sjökablar för digitala globala nätportar här

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkat Europa – CEF Digital här

Läs mer om PTS informationsmöte här

Läs mer om PTS här

Läs mer om EU:s strategi för en global port här

25 Okt 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information