Det regionala perspektivet bör inkluderas mer i EU:s insatser för kompetensförsörjning

Europaforum Norra Sverige, ett politikernätverket mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, har antagit en position om EU:s insatser för kompetensförsörjning. Där lyfter de bland annat fram norra Sveriges unika erfarenhet som pionjär inom grön omställning som gör att regionen kan vara ett vägvisande exempel för resten av EU och världen. Därför bör EU uppmärksamma och ta hänsyn till norra Sverige förutsättningar och behov, menar politikernätverket.

Den storskaliga gröna industriomställningen i norra Sverige sker i rasande takt vilket ställer enorma krav på en snabb förändringstakt hos både arbetsgivare och arbetstagare. De gröna investeringarna på över 1000 miljarder kronor skapar ett extremt tryck på omställning av arbetskraften samt ett uppdämt behov om rekrytering av 100 000 nya personer till norra Sverige. Här saknas det tillräckligt med arbetskraft inom alla utbildningsnivåerna.  

Frågan om kompetensförsörjning kopplat till den gröna omställningen har fått mer uppmärksamhet på EU-nivån de senaste åren. Bland annat genom en ny omfattande komptensagenda från 2020 och EU:s gröna industriplan som presenterades i början av 2023 där en utav huvudpelarna berör kompetens för den gröna omställningen. Därtill utseddes även 2023 till Europaåret för kompetens med start i maj. Ett år då EU särskilt kommer att arbeta extra med insatser och initiativ kopplade till kompetensförsörjning och utbildning – i syfte att adressera bristen på kvalificerad arbetskraft i EU.

Mot bakgrund av detta så har Europaforum Norra Sverige antagit en ny position gällande kompetensförsörjning i Umeå den 27 april 2023. Positionen presenterades därefter under Europaforums stora forum 2023 i Umeå där huvudfokus låg på just utmaningarna med kompetenförsörjning i norra Sverige.  

– Det är viktigt att kroka arm som partner med EU vid utformning av initiativ på ett tidigt stadium. Genom denna position kan vi med samlad politisk enighet framföra förbättringsmöjligheter gällande EU:s insatser för kompetensförsörjning med koppling till den gröna omställningen, sa Jonas Andersson, ordförande i EFNS och Regionala utvecklingsnämndens ordförande Region Jämtland Härjedalen.  

EU:s insatser för kompetensförsörjning för den gröna omställningen

EU:s insatser för kompetensförsörjning med koppling till den gröna omställningen kan möjliggöra en snabbare förändringstakt och öka rekryteringstakten av arbetskraft som matchar kompetensbehovet till norra Sverige samt uppmärksammar norra Sveriges ledande position och unika möjlighet som pilot inom grön omställning.  

Europaforum Norra Sverige lyfter specifikt fram fyra perspektiv kopplat till kompetensförsörjning där EU kan ta lärdom och därmed förbättra sina insatser när det handlar om grön omställning.  

Det första är perspektivet är ”strategiska dialoger med lokal och regional nivå i utformandet av EU:s insatser för kompetensförsörjning”. Det handlar om regionernas betydande roll för kompetensförsörjning genom sitt ansvar för kompetensförsörjning, förordningen om regionalt utvecklingsansvar, regionala utvecklingsstrategier och kunskapen om regionens kompetensbehov. EFNS efterfrågar därmed utökade strategiska regionala dialoger med EU:s institutioner gällande kompetensförsörjning.  

Det andra perspektivet är ”arbetskraft med olika utbildningsnivåer” som adresserar behovet av en snabb förändringstakt av arbetskraften då efterfrågan på ny kompetens är stor samt rekryteringen av 100 000 nya unika arbetstagare till norra Sverige. Här behöver man inkludera det regionala i EU:s insatser och bättre tillvarata befintlig arbetskraft genom att omskolning och vidareutbildning samt fördelning av arbetskraftens spridning geografiskt.

Det tredje perspektivet lyfter fram ”universitetens centrala roll för EU:s kompetensförsörjning” som syftar till universitetens nyckelroll som utbildningssamordnare och unika position att generera ny kompetens enligt det som efterfrågas. Universiteten bör därför i större utsträckning inkluderas i EU:s strategiska arbete gällande kompetensförsörjning.  

Det fjärde perspektivet som lyfts fram är ”pilot för kompetensförsörjning baserad på norra Sveriges erfarenheter storskalig grön industriomställning”. Norra Sveriges unika erfarenhet som pionjär inom grön omställning kommer att vara ett vägvisande exempel för resten av EU och världen. Norra Sverige bör betraktas inom EU som en vägledande pilot och idka erfarenhetsutbyten med om vilka EU insatser som är tillämpliga för en snabb samhällsomvandling. För att realisera möjligheten som pilot för grön omställning behöver norra Sverige fler anpassade EU stöd och möjligheten att aktivt delta i dialog om dess utformning. 

Europaforum Norra Sverige 

Hur påverkar EU:s strategier, handlingsprogram, lagar och budget norra Sverige? Europaforum Norra Sverige är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, där EU-frågorna analyseras och diskuteras. Syftet är att framföra norra Sveriges perspektiv och bidra till en EU-politik som gynnar vår del av den europeiska unionen. Arbetet i EFNS bygger på gemensamma ståndpunkter – positioner. Positionerna antas alltid efter enhälliga beslut av representanter för olika län, så kallade rapportörer. Nätverket EFNS verkar över partigränserna för att ta tillvara norra Sveriges intressen.  

Ta del av EFNS position kompetensförsörjning i sin helhet här. 

/Ramona Dolan

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information