Europaforum Norra Sverige tar ställning till förslag om minskning av utsläpp från tunga fordon

Den 14 februari presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag som syftar till att minska utsläppen från EU:s nya tunga fordon och stadsbussar. Förslaget är tänkt att träda i kraft 2030, och innefattar en gradvis infasning av utsläppsminskningar med målet om att utsläppen ska minska med minst 90 % till 2040. Nu har Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politikernätverk som företräder norra Sveriges regioner och kommuner och där även North Sweden ingår, tagit ställning till förslaget. EFNS välkomnar förslaget i stort – men betonar att förslaget bör ta hänsyn till regionala förutsättningar och baseras på flexibla, målbaserade och teknikneutrala regelsystem.

I mitten av februari 2023 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag på striktare normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget innefattar en infasning av striktare koldioxidnormer för nya tunga fordon, vilket syftar på lastbilar, långfärdsbussar och släpvagnar. EU-kommissionen föreslår att det ska ske en gradvis infasning av striktare normer för koldioxidutsläpp från dessa fordon i linje med:  

  • Utsläppsminskningar på 45 % från och med 2030. 
  • Utsläppsminskningar på 65 % från och med 2035.
  • Utsläppsminskningar på 90 % från och med 2040. 

EU-kommissionens förslag innefattar dock inte möjlighet till att helt välja energislag då förslaget premierar tekniker såsom elektrifiering, bränsleceller och vätgas. Det kommer således inte vara möjligt att fortsätta med koldioxidsnåla bränslen såsom biobränslen. Därefter innehåller även förslaget ett krav på att alla nya stadsbussar som produceras ska vara helt utsläppsfria redan från 2030.

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige tycker till om förslaget

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner och kommunförbund och där även North Sweden ingår, lämnade in synpunkter på förslaget om striktare utsläppsnormer för nya tunga fordon under ett av EU-kommissionens öppna samråd. EFNS synpunkter kan sammanfattas i fyra huvudsakliga ståndpunkter:

  • EFNS välkomnar förslaget i stort och menar att det är positivt att det finns en långsiktig inriktning och en ökad ambition att minska utsläppen från EU:s transportsektor. 
  • EFNS betonar dock att lagförslaget bör baseras på målbaserade, flexibla och teknikneutrala regelsystem – utan att premiera specifika tekniker. För att säkerhetsställa en snabb och grön omställning av EU:s transportsektor bör alla hållbara energislag kunna användas, såsom biobränslen som till stor del utvinns ur restprodukter från skogsindustrin.
  • EU-kommissionens lagförslag bör ta hänsyn till regionala skillnader, där medlemsländernas specifika förutsättningar tas i beaktning. Norra Sverige har särskilda förutsättningar vad gäller glesbefolkade regioner och långa avstånd, vilket skapar särskilda utmaningar vad gäller exempelvis fungerande laddinfrastruktur. Av den anledningen bör inte medlemsländerna styras mot en särskild teknik utan ges möjlighet till att använda rätt drivmedel för rätt ändamål för att främja utsläppsminskningar. I norra Sverige finns särskilda förutsättningar tack vare de skogrika områdena med god tillgång till rest- och sidoströmmar från skogsindustri, vilket gör biodrivmedel till ett lämpligt energislag för att klara EU:s miljömål och främja en grön omställning.
  • För att främja säkerhet och självförsörjning och särskilt i en tid av oro och höga energipriser, är det viktigt att ha beredskap i form av lagring av energi om exempelvis elsystemet skulle slås ut. Med flytande bränsle, såsom biobränsle, finns möjligheter för lagring. Det är däremot inte möjligt att lagra el på samma sätt. Sveriges biogasproduktion baseras till stor del på restavfall och bidrar dessutom till biprodukter som kan användas till djurfoder och biogödsel, vilket är viktigt för den lokala självförsörjningsgraden.

En del av EU:s klimatpaketet Fit for 55

Lagförslaget utgör en del av EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som består av ett flertal skärpta och nya lagförslag inom klimat- och miljöområdet. Målsättningen är att de olika lagförslagen ska bidra till att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, med målet om att EU ska vara helt klimatneutralt till 2050. 

Förslaget om striktare utsläppsnormer presenterades mot bakgrund av de ökade utsläppen från EU:s transportsektor, varav ambitionen är att det nya lagförslaget ska bidra till den gröna energiomställningen och skapa en bättre luft- och levnadskvalité samtidigt som förslaget är tänkt att stötta europeisk industri och leda till lägre bränslekostnader. Förslaget är tänkt att träda i kraft 2030.

Läs EFNS positionspapper här.

Läs mer om EU-kommissionens förslag om minskade koldioxidutsläpp för nya tunga fordon här.

Läs mer om EFNS position på det liknande lagförslaget om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon här.

/ Vilma Nuldén

26 Apr 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information