European North Transport Forum och Catherine Trautmann på besök i norr

Den 21–22 september arrangerades slutkonferensen för projektet ”Hållbar, gränsöverskridande trafik och funktionella logistikförbindelser i Bottenviksbågen” i Uleåborg, inom ramen för samarbetet Bothnian Arc. Den europeiska samordnaren för stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön, Catherine Trautmann, medverkade vid konferensen och gjorde även studiebesök i regionen. North Sweden deltog vid hennes besök i Haparanda/Torneå.

I bilden syns Sampo Kangastalo, Göran Wigren, Nina Waara, Jukka Kujala, Catherine Trautmann och Jan Steinkohl vid mötet i Haparnada-Tornio.

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sex svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska kommuner (Torneå, Keminmaa, Kemi, Övertorneå, Tervola, Simo, Uleåborg, Brahestad) och totalt ca 700 000 invånare. I Bothnian Arc arbetar man bland annat tillsammans för utveckling av en hållbar och sammankopplad gränsöverskridande transportinfrastruktur.

Sedan september 2021 har man arbetat inom projektet ”Hållbar, gränsöverskridande trafik och funktionella logistikförbindelser i Bottenviksbågen som innefattat en workshopserie i fyra delar från våren 2022 till våren 2023, med finska och svenska deltagare från kommuner, regioner, statliga organisationer, trafikoperatörer och andra intressegrupper. Den 21-22 september 2023 anordnades en slutkonferens för projektet i Uleåborg där North Sweden medverkade. På plats fanns även den europeiska samordnaren för stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön, Catherine Trautmann, som både medverkade i programmet och i flera studiebesök i regionen.

Den 20 september arrangerades ett möte i Haparanda-Tornio för Catherine Trautmann där North Sweden deltog. Kommunstyrelsens ordförande i Haparanda, Nina Waara, och dito i Torneå, Jukka Kujala, med medarbetare presenterade kommunerna och deras täta samarbete. Haparanda och Torneå är så sammanväxta att man nästan kan se dem som en ort. Fokus i samtalet låg givetvis på transportinfrastrukturen, där en satsning nu görs på finsk sida för att elektrifiera Laurila-Torneå, vilket kommer öppna upp för persontrafik över gränsen. Catherine Trautmann fick även möjlighet att se järnvägsbron över Torne älv och ta en sväng över gränsen in i Sverige och Haparanda.

Konferensen i Uleåborg samlade ett 70-tal aktörer från nationell, regional och lokal nivå samt tågoperatörer och andra intressenter kring ett gediget program med fokus på det nya geopolitiska läget och den gröna omställningen och de öka behoven av väl fungerande transporter detta medför. Huvudnumret i programmet var Catherine Trautmann som berättade om den europeiska transportpolitiken och TEN-T (förordningen för det trans-europeiska transportnätverket) som är under revidering. En viktig justering i förslaget till ny förordning är nya sträckningar för stomnätskorridorerna mot Ukraina och Moldavien, samt att man tonar ner kopplingar mot Ryssland utifrån det nya geopolitiska läget. EU-kommissionen ser även på möjligheten att justera spårvidden i hela EU till europeisk standard. Möjligheterna till medfinansiering från EU för utveckling av ny transportinfrastruktur lyftes även och Catherina Trautmann var tydlig med att Sverige och Finland kan ta mer plats i framtida ansökningsomgångar. Samordnarna kommer som det ser ut att få en tydligare roll i urvalet av projekt framöver.

Catherine Trautmann, europeisk samordnare för stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus medverkade i samma pass och hennes budskap var tydligt – det brådskar nu. Stockhaus konstaterade att transportinfrastrukturen i norr måste komma på plats snabbt för att möta de nya industriernas behov och exemplifierade med Botniska korridoren, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan samt Malmbanan där bland annat ett dubbelspår mellan Boden och Luleå är akut. Även Inlandsbanan lyftes som ett viktigt stråk ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Maria Stockhaus resonerade även en del kring nya finansieringsalternativ och berättade om regeringens uppdrag till Trafikverket att titta på möjligheterna att tidigarelägga vissa infrastruktursatsningar i norr, där Trafikverkets rapport presenterades 15 september.

Med i programmet var även Linda Nilsson, VD för Norrbottens Handelskammare, som lyfte vikten av att definiera en urban nod ur en bredare geografi – en arbetsmarknadsregion – i stället för endast kommuninvånarantal, vilket är något North Sweden drivit under revideringen av TEN-T.

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

På initiativ av North Sweden fick även Botniska korridoren möjlighet att medverka i programmet genom Henric Fuchs, Executive Manager, som medverkade i ett panelsamtal om regionala samarbeten tillsammans med Glenn Berggård (V), Vice ordförande för regionstyrelsen i Norrbotten. Ett särskilt möte arrangerades även i marginalen av konferensen mellan Catherine Trautmann och Botniska korridoren, där bland annat den svenska infrastrukturplaneringen och EU-perspektivet i denna diskuterades.

Catherine Trautmann med rådgivare Jan Steinkohl; Henric Fuchs, Botniska korridoren; Lotta Rönström, North Sweden European Office; Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan.

Läs Bothnian Arcs slutrapport här

Läs nyhet om Trafikverkets rapport här

09 Okt 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information