Fullt hus och intressant program vid årets ”Logistikdag Norr” i Luleå

Den 15 november samlades runt 250 deltagare i en fullspäckad sal i Kulturens hus i Luleå för årets upplaga av Logistikdag Norr. Programmet för konferensen fokuserade på den utveckling som sker i norra Sverige där näringslivet gör miljardinvesteringar i fossilfria och cirkulära industrier samt behoven av att få hållbar och robust infrastruktur på plats för att möta denna utveckling. Årets event inkluderade även en nätverksmiddag där det blev stor uppslutning och livliga samtal.

Den 15 november var det åter dags att sätta fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur då årets upplaga av Logistikdag Norr gick av stapeln i Luleå. Logistikdag Norr är en högnivåkonferens som sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Temat för årets event var ”Från plan till handling” vilket speglar både de stora satsningar som nu förverkligas, men även den nationella infrastrukturplaneringen där en tidigareläggning av flera stora infrastrukturprojekt i norr diskuteras. Logistikdag Norr anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. 

Överste Lars Karlsson.

Morgonen inleddes med flera intressanta omvärldsspaningar, bland annat en allvarsam och viktig genomgång av det säkerhetspolitiska läget av överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen vid Försvarsmakten. Lars Karlsson berättade om de hot vi redan lever under där det sker påverkansoperationer ständigt såsom politiska påtryckningar eller informationsoperationer. Vid en väpnad konflikt är militär rörlighet avgörande, vilket kräver robust infrastruktur och god reparationskapacitet. De viktiga stråken i norra Sverige behöver således byggas ut och rustas upp utifrån såväl militär som civil nytta. 

Förmiddagen bjöd även på ett pass under rubriken ”Hållbara värdekedjan där energifrågorna fick stor plats med presentationer och samtal med Svenskt Kraftnät, Uniper, SSAB och Luleå Energi. Stefan Lindbäck höll sedan en mycket intressant presentation om hur Lindbäcks Bygg bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä, där husen slutligen monteras med moduler på byggplatsen som ett gigantiskt lego. Lindbäck konstaterade att hållbara transporter är avgörande för att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Under konferensen lyftes flera goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med hållbar logistik.  

Ulrika Heie, ordförande i riksdagens trafikutskott.

På eftermiddagen sattes fokus på transportinfrastruktur där Ulrika Heie, ordförande i riksdagens trafikutskott fick inleda. Heie lyfte utmaningen med den långsiktiga infrastrukturplaneringen där medel binds upp på ett sätt som inte alltid blir effektivt och slog ett slag för en etablering av en infrastrukturberedning, i stil med den försvarsberedning som redan finns på plats, för att effektivisera processerna.

Francisca Ramsberg, överdirektör på Trafikverket.

Francisca Ramsberg, överdirektör på Trafikverket, tog sedan vid och berättade om uppdraget Trafikverket fått från regeringen att se på möjligheter till tidigareläggning av flera infrastruktursatsningar i Norrbotten och Västerbotten för att möte industriernas behov. Trafikverket presenterade sin rapport för uppdraget den 15:e september och tittar där på möjligheter att tidigarelägga fem olika projekt, vilket North Sweden har skrivit om i en tidigare nyhet (se länk i slutet av nyhetsartikel): 

  • Luleå-Riksgränsen, järnväg  
  • Dubbelspår Luleå-Boden 
  • Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled  
  • Norrbotniabanan  
  • E4 förbifart Skellefteå 
Erik von Pistholkors, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Erik von Pistholkors, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige, fick därefter möjlighet att berätta om EU:s beslutsprocesser, EU:s arbete med transportpolitik och EU-valet 2024 då både nytt Europaparlament ska väljas och en ny EU-kommission ska tillsättas. von Pistholkors lyfte även vikten av regionernas engagemang i EU-politiken och exemplifierade med de täta kontakter EU-kommissionen har med North Sweden European Office. 

På eftermiddagen hölls parallella seminarier om bland annat Projekt Malmporten, elflygets utveckling i arktiska Europa och Finlands trafikinfrastruktur, men även ett seminarium om Norrbotniabanan där man lyfte vikten av att sätta ett målår för Norrbotniabanans färdigställande. Dagen avslutades med en intressant historisk överblick av Johan Sandström, professor på Luleå Tekniska Universitet, om Malmbanan och hur det gick till när den byggdes. 

Årets event föregicks för första gången av en nätverksmiddag som blev mycket uppskattad, med konstruktiva samtal där många nya kontakter knöts. Missa inte Logistikdag Norr 2024 – den 13 november! 

/Lotta Rönström 

Läs mer om trafikverkets rapport här

04 Dec 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information