Infodag om EU:s nya utlysning på 790 miljoner euro för militär mobilitet

EU:s finansieringsprogram Connecting Europe Facility Transport fokuserar på att förbättra transportnätverket mellan medlemsländerna och främja militär mobilitet. Genom investeringar i infrastrukturprojekt och att främja samarbete och interoperabiliteten strävar programmet efter att stärka Europas försvarsförmåga och öka motståndskraften hos transportinfrastrukturen. En ny utlysning med en budget på 790 miljoner euro har publicerats och en informationsdag om militär mobilitet kommer att erbjuda tips och stöd om ansökningsprocessen och vad som kommer förväntas. Ansök senast 21 september.

Connecting Europe Facility Transport (CEF Transport) är EU:s finansieringsprogram för att införliva EU:s infrastrukturpolitik och syftar till att förbättra transportnätverket mellan medlemsländerna och stödja militär mobilitet inom EU.

Ny utlysning för 790 miljoner euro inom militär mobilitet

Den 3 maj publicerades en ny utlysning för CEF Transport har publicerats med en budget på 790 miljoner euro. Denna ansökningsomgång syftar till att samfinansiera projekt som tillgodoser både civila och försvarsmässiga behov i syfte att anpassa delar av Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) till de tekniska kraven på dimensioner och kapacitet för att tillgodose både civila och försvarsmässiga dubbla användningsområden. Utlysningen vänder sig till medlemsstater eller, med den eller de berörda medlemsstaternas samtycke, internationella organisationer och offentliga eller privata organ som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Den 22 juni kommer en informationsdag med fokus på militär mobilitet att ge en översikt över den politiska kontexten, finansieringsprioriteringarna och nyckelaspekterna för att framgångsrikt lämna in förslag för att ta del av finansieringen. Evenemanget kommer också att betona betydelsen av projekt och bygga vidare på resultaten från tidigare utlysningar om militär mobilitet. Evenemanget organiseras av CINEA (European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency) och erbjuder en möjlighet för intressenter inom försvarsindustrin, transportsektorn, forskare och innovatörer att få insikter om finansieringsprioriteringar och förväntningar för militär mobilitet inom CEF Transport. Utlysningen stänger den 21 september 2023.

Norra Sverige blir värd för det första EU-evenemanget om militär mobilitet

North Sweden har framgångsrikt arbetat för att säkra värdskapet för det allra första EU-evenemanget om militär mobilitet. Det informella expertmötet kommer att äga rum i Östersund den 19–20 juni och arrangeras av det svenska EU-ordförandeskapet i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Initiativet sker i samverkan med Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan, vilket betonar betydelsen av regionens strategiska läge för att främja militär mobilitet inom EU.

Vad är CEF Transport?

Genom att finansiera infrastrukturprojekt och främja samarbete och interoperabiliteten mellan olika transportslag, syftar CEF Transport till att stärka Europas försvarsförmåga och förbättra motståndskraften hos transportinfrastrukturen. Finansiellt stöd erbjuds genom konkurrensutsatta utlysningar där projekt väljs ut baserat på fördefinierade kriterier och prioriteringar. Målet med CEF Transport är att främja samarbete, innovation och hållbarhet inom transportsektorn samt bidra till en starkare och mer sammanhängande infrastruktur i hela EU.

Ansök senast 21 september här

Läs mer om 2023 CEF Transport Military Mobility Info Day här

Läs mer om nya Ostkustbanan här

Läs mer om militär mobilitet här

/Andreas Lindström

07 Jun 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information