Intensiva dagar i Sundsvall: Logistikdag Mitt, firande av färdigställda godstransportsatsningar och Ägarforum för Nya Ostkustbanan 

Den 8 november arrangerades Logistikdag Mitt i Sundvall där North Sweden var på plats för att berätta om den europeiska transportpolitiken som är under revidering. Logistikdagen är Handelskammaren Mittsveriges årliga event om möjligheter och utmaningar kopplat till logistik och transporter. Årets event föregicks av ett firande av flera viktiga godstransportsatsningar i Sundsvall där Trafikverket, Logistikparken och SCA Logistics bjöd in. Utöver det arrangerades även Nya Ostkustbanans Ägarforum samma dag. Två intensiva dagar i transportpolitikens tecken!

Den 7-8 november blev två fullspäckade dagar i Sundsvall med transportinfrastruktur på agendan. På tisdagen bjöd Trafikverket, Logistikparken och SCA Logistics in till ett firande av godstransportsatsningar i Sundsvall som bidrar till ett effektivt transportnav som kopplar samman godstransporter på väg, järnväg och sjöfart. Under senare år har flera stora infrastrukturinvesteringar färdigställts, ofta före utsatt tidtabell samtidigt som några pågår för fullt. 

  • Sundsvalls Resecentrum, klart 2021 
  • Bergsåkerstriangeln, klart 2021 
  • Njurundabommen, mötesspår och tågstation/resecentrum, klart 2021 
  • Partiellt dubbelspår på Ådalsbanan vid Birsta, klart 2023 
  • Förbindelsespår Maland, klart 2023 
  • Elektrifiering och upprustning av Tunadalspåret (hamnspåret), klart 2023 
  • Sundsvall Logistikpark inklusive ny containerhamn, klart 2023 
  • Containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen, klart 2023  

Järnvägsspår till Ortvikens industriplats förbereds, liksom bangårdsombyggnad vid Sundsvalls Resecentrum samt nytt dubbelspår från Sundsvalls Resecentrum till Dingersjö.  

De inbjudna fick ta tåget ut till den nya Logistikparken och utbyggda hamnen, nu också anpassad för containertrafik. Efter en intressant tågresa där de viktiga järnvägsinvesteringarna i transportnoden Sundsvall beskrevs var det dags att fira dessa stora och viktiga investeringar. På plats var ett stort antal intresserade infrastrukturentusiaster från Trafikverket, berörda kommuner, regioner och näringslivet.   

 

I det efterföljande samtalet lyfte flera talare – bland annat Trafikverkets generaldirektör, Roberto Maiorana, och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Niklas Säwén behovet av mer pengar till infrastrukturinvesteringar. Säwén pekade på möjligheten att påskynda viktiga investeringar, såsom Nya Ostkustbanan, med medfinansiering från EU eller lånefinansiering.  

Oliver Dogo som är VD för Handelskammaren Mittsverige pekade på att Västernorrland och Jämtland Härjedalen tyvärr ofta hamnar i skuggan av de gigantiska investeringarna i Norrbotten och Västerbotten, trots att näringslivet i i Mittsverige nu investerar 500 – 700 miljarder i både befintliga industrier och helt nya etableringar. Detta lyfte även Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan: 

- Nu är det hög tid att Trafikverket och regeringen även fokuserar på alla de stora investeringar som nu sker söder om Västerbotten och säkerställer att transporterna hela vägen ner mot Europa fungerar. Nya Ostkustbanan spelar en central roll för att knyta samman norra Sverige med resten av världen och därför måste dubbelspårsutbyggnaden påskyndas så mycket som möjligt, sade Glenn Nordlund. 

Ägarforum för Nya Ostkustbanan 

Tidigare samma dag arrangerades även Nya Ostkustbanans Ägarforum där bolagets ägare – kommuner och regioner från Västernorrland och Gävleborg – fick senaste nytt om bolagets utveckling, verksamhet och ekonomi. Ägarforumet leddes av Patrik Stenvard från Region Gävleborg och Jonny Lundin från Region Västernorrland. North Sweden deltog i mötet. 

- Bolaget har gjort ett väldigt bra jobb och tydligt satt dubbelspårsutbyggnaden på den politiska kartan. Vi ser ett brett stöd för Nya Ostkustbanan, men vet samtidigt att konkurrensen om pengarna aldrig varit större än nu, sade Patrik Stenvard ordförande i Nya Ostkustbanan Ägarforum. 

North Sweden vid Logistikdag Mitt 

Den 8 november var det sedan dags för Logistikdag Mitt där Lotta Rönström, North Sweden, bjudits in för att berätta om den europeiska transportplanen, TEN-T, och den revidering som pågår sedan en tid tillbaka. North Sweden har arbetat intensivt med att få till ytterligare justeringar av TEN-T-kartorna efter att förlängningarna av de viktiga stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet och Nordsjön-Östersjön, slutligen och glädjande kom på och plats 2021.  

Fokus har legat på att få viktiga noder inkluderade i form av urbana noder, terminaler och hamnar, bland annat för att öppna upp för möjlighet till medfinansiering från EU för infrastrukturprojekt kopplade till dessa noder. I EU-kommissionens förslag har vissa av de föreslagna noderna i norra Sverige lyfts in, men långt ifrån alla.  

- Det är glädjande att EU-kommissionen noterat behovet av att lyfta in flera av våra viktiga noder på TEN-T-kartorna. Umeå och Sundsvall föreslås bli nya urbana noder och även terminalerna i Luleå, Umeå och Sundsvall planeras att lyftas in. Dessutom föreslår ministerrådet i sitt förhandlingsmandat att även Piteå hamn bör TEN-T-klassificeras, vilket är mycket positivt, säger Lotta Rönström. 

Men än är vi inte i hamn. Lotta fortsätter: 

- Faktum kvarstår att geografin i norra Sverige fortfarande är lite av en vit fläck på kartorna, inte minst inlandet där North Sweden bland annat drivit på för inkludering av Östersund som urban nod, men även för att ytterligare terminaler ska komma med för att underlätta en överflytt av godstransporter från väg till järnväg. Här har vi ännu inte fått gehör trots de stora behoven från de nya gröna industrierna och det ökade intresset för robusta transporter i vår geografi kopplat till det geopolitiska läget. 

Lotta Rönström, North Sweden European Office.

Vid konferensen medverkade även Henric Fuchs från samarbetet Botniska korridoren i ett gemensamt pass med Fredrik Gustafsson från Försvarsmakten på temat ”Det nya strategiska läget i Mittsverige – Hur påverkar det nationella beslut?”. Även där betonades vikten av funktionella transportstråk och noder i norra Sverige i såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig där stråken kopplar mot de norska Atlanthamnarna.

Henric Fuchs och Fredrik Gustavsson.

Vikten av regional samverkan som framgångsfaktor för investeringar i infrastrukturen lyftes i ett panelsamtal med Jonas Andersson, ordförande i Europaforum Norra Sverige, Glenn Nordlund samt ledamöterna från riksdagens Trafikutskott, Åsa Karlsson (S) och Thomas Morell (SD). Europaforum Norra Sverige, Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan, Botniska korridoren och Partnerskap Mittstråket är alla goda exempel på regional samverkan där viktiga infrastrukturfrågor drivs gemensamt, vilket gett goda resultat. 

/Lotta Rönström, North Sweden, och Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan  

16 Nov 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information