Lyckat initiativ – viktigt EU-möte om militär mobilitet i Östersund

Den 19–20 juni samlades experter från EU:s medlemsstater, NATO, EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen för ett svenskt ordförandeskapsevent om militär mobilitet, på initiativ av North Sweden. På dagordningen stod frågor om Europas militära uppbyggnad och rörlighet – där Norden och de gränsöverskridande relationerna fick lite extra fokus denna gång.

Sedan ett par år tillbaka är militär mobilitet ett fokusområde på EU-nivå, något som blivit än mer angeläget efter Rysslands angrepp mot Ukraina i februari 2022. Hösten 2022 presenterades EU:s reviderade handlingsplan för militär mobilitet 2.0 som ska stärka EU:s förmåga att stödja medlemsländer och partner när det gäller transport av militär personal och utrustning. Den ska även bidra till en mer sammanlänkad och skyddad infrastruktur.  

På initiativ av North Sweden arrangerades den 19–20 juni ett viktigt EU-event i Östersund, inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd, som samlade experter från EU:s medlemsstater, NATO-representanter, EU:s utrikestjänst, EU-kommissionen för diskussioner om handlingsplanen och samarbetet mellan EU och NATO.  

Region Jämtland Härjedalen stod som värd för mötet, tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun, och Jonas Andersson, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, och Marita Ljung, Landshövding i Jämtland, fick möjlighet att inleda konferensen med en presentation kring regionen. Att konferensen placerades i Östersund var inte en tillfällighet utan ett förslag från North Sweden och Botniska korridoren. I Jämtland Härjedalen finns några av de viktigaste stråken när det kommer till öst-västliga förbindelser i norra Europa. Kopplingen mellan Trondheim på Atlantkusten och Sundsvall och Gävle vid Östersjön, är viktig. I Trondheim har NATO en stor marinkårsbas och en viktig hamn för att föra in materiel och trupper. Östersund är en viktig knutpunkt för vidare transporter österut mot Bottenviken och Östersjön, norrut mot Finland eller söderut mot övriga Europa.  

Jonas Andersson, Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen

Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Mittstråket och partnerskapet Atlantbanan som alla driver utvecklingen av transportinfrastrukturen i norra och mellersta Sverige fanns med som utställare vid eventet. Henric Fuchs från samarbetet Botniska korridoren, där Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan ingår, medverkade även i det avslutande passet på konferensen. Så även Tore O Sandvik, fylkesordförande i Tröndelag, som fick möjlighet att lyfta vikten av de öst-västliga kopplingarna och ett stärkt gränsöverskridande samarbete i Norden. Med vid mötet fanns även Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Ånge samt sammankallande rapportör inom Europaforum Norra Sveriges arbetsgrupp för infrastruktur och samhällsbyggnad. 

Henric Fuchs, Botniska korridoren, och Tore O Sandvik, fylkesordförande i Tröndelag

Mötet avslutades med en trevlig middag på landshövdingens residens där diskussionerna fortsatte och vägen framåt stakades ut. Nästa expertgruppsmöte planeras under det spanska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under hösten. 

Peter Rönnlund, Försvarsmakten; Jonas Andersson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen; Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan; Susanna Löfgren, länsråd i Jämtland; Marita Ljung, landshövding i Jämtland; Anna Halvarsson, områdeschef Region Jämtland Härjedalen; Daniel Olsson, biträdande avdelningschef, UD

/Lotta Rönström

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information