Medel för forskning inom biobaserad industri

I april öppnar fler utlysningar riktade mot biobaserad ekonomi men redan nu släpps arbetsprogrammet där utlysningarna framgår som har en planerad deadline till 20 september. Där presenteras 18 teman för kommande utlysning med en total budget på 215,5 miljoner euro. Arbetsprogrammet publiceras av partnerskapet CBE JU som förvaltar forskningsmedel inom Horisont Europa avsatta för forskning och innovation inom cirkulär biobaserad industri.

Partnerskapet för ett cirkulärt, biobaserat Europa, som brukar förkortas CBE JU, är ett partnerskap mellan EU och företag som finansierar projekt med syfte att främja konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa. CBE JU förvaltar forskningsmedel inom Horisont Europa avsatta för forskning och innovation inom cirkulär biobaserad industri. Partnerskapet ska föra samman olika grupper från biobaserade industrier och riktar sig hela värdekedjan för skogsråvara och förädling samt forskare.   

CBE JU har nu publicerat sitt arbetsprogram för 2023, baserat på prioriteringarna från CBE JU:s strategiska forsknings- och innovationsagenda, med information om ämnesområden för kommande utlysningar för 2023 med en tilltänkt budgeten på 215,5 miljoner euro. Budgeten för CBE JU:s utlysningar kommer från Horisont Europa. Utlysningarna kommer öppnas i april 2023 och delas upp efter 18 teman som presenteras i översikten nedan.   

Innovation actions – flagship (IA-flagship)

 • Optimerade och integrerade träbaserade värdekedjor- 17 miljoner euro 
 • Expansion och/eller ombyggnad av bioraffinaderier mot biobaserade kemikalier och intermediärer av högre värde- 17 miljoner euro 
 • Biobaserade förpackningsmaterial med förbättrade egenskaper: barriär, kontakt med livsmedel, formning, tryckbarhet, säkerhet och återvinningsbarhet- 17 miljoner euro 
 • Värdering av akvatiskt biomassaavfall och rester- 10 miljoner euro 

Innovation actions (IA)

 • Småskalig bioraffinering på landsbygden- 15 miljoner euro 
 • Produktion av säkra, hållbara och effektive biobaserade gödsel som ska förbättra markens hälsa och kvalitet- 15 miljoner euro 
 • Förbättra jäsningsprocesser (inklusive nedströmsrening) till slutliga biobaserade produkter - 15 miljoner euro 
 • Återvinning av biobaserad plast, ökad sortering och återvunnet innehåll (upcycling) - 15 miljoner euro 
 • Utveckling av skalbara, säkra biobaserade ytaktiva ämnen med en förbättrad hållbarhetsprofil - 15 miljoner euro 
 • Selektiva, hållbara produktionsvägar mot biobaserade alternativ till fossilbaserade kemiska byggstenar - 15 miljoner euro 
 • Högpresterande biobaserade kompositer med cirkulär design - 15 miljoner euro 

Research and innovation actions (RIA)

 • Fytohantering; härdning av jord med industrigrödor, användning av förorenad och salthaltig mark för industriell produktion av grödor - 10 miljoner euro 
 • Optimerade skogsbaserade värdekedjor för värdefulla tillämpningar och förbättrad skogsförvaltning - 10 miljoner euro 
 • Robust och optimerad industriell bioteknik och kemiska/industriella bioteknikprocesser - 10 miljoner euro 
 • Utveckling av nya, högpresterande biobaserade polymerer och sampolymerer - 10 miljoner euro 
 • Förnormativ forskning för att utveckla standarder för biologisk nedbrytbarhet av biobaserade produkter i kontrollerade och öppna miljöer - 5 miljoner euro 

Coordination and support actions (CSA)

 • EU-omfattande nätverk av pilotanläggningar och testanläggningar som förbättrar små och medelstora företag och nystartade företags tillgång till uppskalning - 1,5 miljoner euro 
 • Stödja regioners kapacitet i miljömässig hållbarhetsbedömning för de biobaserade sektorerna - 3 miljoner euro 

Infodag 20 april 2023 

En informationsdag kommer hållas den 20 april 2023 på plats i Bryssel som kan vara ett bra tillfälle för att lära sig mer om utlysningarnas innehåll och för att skapa kontakter. Sessionerna kommer även gå att följa online. Utlysningarna kommer att öppnas efter eventet och deadline planeras läggas den 20 september 2023.  

Bakgrund 

CBE JU är ett partnerskap mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier som finansierar projekt som syftar till att främja konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa. Partnerskapet har en budget på 2 miljarder euro.  

Budgeten för CBE JU:s kommande utlysningar kommer från Horisont Europa, EU:s finansierande program för forskning och innovation. Varje euro av offentlig finansiering kommer även att kompletteras med privata investeringar.  

Läs mer om kommande utlysning här.

Läs hela CBE JU:s arbetsprogram för 2023 här. 

Läs mer om CBE JU här. 

Läs mer om informationsdagen den 20 april 2023 här. 

Läs CBE JU:s strategiska forsknings- och innovationsagenda här. 

/Nora Vinderå

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information