Mittuniversitetet och North Sweden anordnande event om vetenskap till stöd för regionalt beslutsfattande

Måndagen den 17 april anordnade Mittuniversitet och North Sweden ett seminarium om betydelsen av forskning för effektivt beslutfattande på nationell, regional och lokal nivå. Seminariet anordnades med anslutning till det Svenska ordförandeskapet och med deltagande från den svenska representationen i Bryssel. Medverkade gjorde även EU-kommissionens Joint Research Center som har utvecklat begreppet Science for Policy, vilket är ett koncept som ska underlätta för forskningsresultat att nå fram till beslutsfattare.

Den 17 april anordnade Mittuniversitet och North Sweden seminariet Science for Policy – Researchers in support for regional policymaking, i syfte att lyfta betydelsen av integration mellan forskning och beslutfattare för effektiv förvaltning. EU-kommissionen har utvecklat begreppet över en längre tid men publicerade en rapport i oktober 2022 för att starta en dialog med politiker och forskarvärlden i EU:s medlemsländer. Eventet som gick av stapeln på North Swedens kontor i Bryssel tog vid diskussionen och förde även in det regionala perspektivet i konceptet.  

Seminariet anordnades som en del av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd med deltagande från Maria Lindholm, forskningsråd vid Sveriges ständiga representation i Bryssel, som pratade om hur kunskap inkluderas i den svenska stadsförvaltningen. En punkt som lyftes fram var Sveriges långa tradition av Statliga offentliga utredningar, vilket resulterat i att stora reformer och politiska beslut länge baserats på gedigna kunskapsunderlag. 

Under eventet deltog även EU-kommissionens forskningscenter Joint Reserach Center (JRC), som utvecklat konceptet Science for Policy i syfte att stimulera ett utökat utbyte mellan forskare och beslutsfattare inför politiska beslut. Medverkade gjorde Agnieszka Gadzina-Kolodziejska, biträdande enhetschef för JRC, som presenterade vilka aktiviteter och stöd som EU-kommissionen kan ge till medlemsländerna i denna process.

Agnieszka Gadzina-Kolodziejska, biträdande enhetschef vid EU-kommissionens forskningscentrum JRC.

Mittuniversitetet deltog förutom som arrangör och moderator genom Ludde Edgren, Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, även med exempel på hur Mittuniversitetet engagerat sig för stöd till förvaltningar i Sverige. Dekanerna Anna Olofsson och Hans-Erik Nilsson deltog med exempel från hur forskarna inom respektive induktion samverkar med omgivande samhälle och beslutfattare inom forskningsprojekt och samverkansavtal till stöd för en god förvaltning. Under diskussionerna lyftes även forskarnas unika roll och självständighet samtidigt som de närmar sig konkreta samhällsutmaningar.

Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitet.

Läs mer om konceptet Science for Policy här.

Läs mer om EU-kommissionens forskningscentrum (JRC) här.

/ Niklas Johansson

26 Apr 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information