Norra Sverige vid rundabordsmöte inom Scandria Alliance

Den 24 maj arrangerade Scandria Alliance ett rundabordssamtal i Bryssel med rubriken ”Arbeta tillsammans för resilienta och gröna transportkorridorer”. Norra Sverige representerades av Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, som fick möjlighet att berätta om förändrade transportflöden i norr som orsakats av den ryska stängda gränsen och vikten av att utveckla robust, grön infrastruktur för att möte denna utveckling.

I ett soligt Bryssel arrangerade samarbetet Scandria Alliance den 24 maj ett angeläget rundabordssamtal på temat hur vi tillsammans kan arbeta för att få till stånd resilienta och gröna europeiska transportkorridorer. Scandria Alliance är ett samarbete mellan regioner och städer längs med Scandriakorridoren från Skandinavien till Adriatiska havet där Kvarkenrådet EGTS är medlem, vilket innefattar både Västerbotten och Västernorrland i North Swedens geografi.

Scandriakorridoren.

Från EU-kommissionen medverkade såväl Generaldirektoratet för transport och rörlighet (DG MOVE) som Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG REGIO), vilket gav en möjlighet att diskutera den pågående revideringen av den europeiska transportplanen, TEN-T, men även hur gränsöverskridande samarbeten kan gynna arbetet med utvecklingen av funktionella transportkorridorer. Från Europaparlamentet deltog Jakop Dalunde som är De grönas skuggrapportör för TEN-T, vilket ger honom god insyn i förhandlingarna. Samordnaren för den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed), Pat Cox, medverkade genom en videohälsning.

Rysslands anfallskrig i Ukraina präglar Europa och den europeiska transportpolitiken

Fokus för Pat Cox hälsning låg på det ryska anfallskriget i Ukraina och hur det har förändrat världskartan, inte minst vad gäller transportflöden. Cox berättade om det reviderade TEN-T förslaget som EU-kommissionen presenterade i somras där fyra stomnätskorridorer föreslås förlängas mot Ukraina och Moldavien medan kopplingar till Ryssland i stället tonas ner. Han betonade vikten av utvecklingen i norra Sverige och norra Finland kring förnybar energi, det växande batteribältet samt förekomsten av sällsynta jordartsmetaller och slog fast att geografin är geostrategiskt än viktigare nu att de öst-västliga godsstråken har ställts i ny dager.

EU-kommissionens DG MOVE representerades av enhetschef Eddy Liégeois som även han berättade om justeringar i TEN-T kopplade till det nya geopolitiska läget och förändrade transportflöden. I förslaget från EU-kommissionen tittar man även på möjligheten att justera finsk spårvidd till europeisk standard och detta har undersökts genom en studie i Finland som nyligen presenterats. Liégeois berättade även om intentionen att stärka styrningen inom TEN-T då medlemsstaterna genom sina nationella transportplaner inte lever upp till kraven som ställs inom TEN-T, vilket det finns starkt stöd för från Europaparlamentet.

Annette Lindahl Raakil, Viken County Council. Åsa Ågren Wikström, Kvarken Council. Jakop Dalunde, Europaparlamentariker De gröna/EFA.

Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP), berättade det senaste om TEN-T-revideringen där ett första politiskt trilogmöte mellan EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet ägt rum och nu sker möten på mer teknisk nivå i tjänstemannamöten. Som Liégeois nämnde driver Europaparlamentet en starkare styrning och uppföljning från EU-kommissionens sida gentemot medlemsstaterna när det gäller genomförande av TEN-T, men utöver det även att en så kallad urban nod ska kunna definieras utifrån ett bredare funktionellt perspektiv än endast invånarantal i en kommun. Detta är något North Sweden länge argumenterat för, med målet att de viktiga noderna Luleå och Östersund också inkluderas utöver Umeå och Sundsvall som redan lyfts in. Dalunde berättade också om arbetet kring regler för försäljning av biljetter för gränsöverskridande resor som på alla sätt måste underlättas, inte minst för att skapa konkurrenskraftiga priser.

Förändrade transportflöden i norr

Norra Sverige representerades av Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten tillika vice ordförande i Kvarkenrådet där både Västerbotten och Västernorrland är medlemmar. Åsa fick möjlighet att berätta om de förändrade transportflödena i norr som orsakats av den ryska stängda gränsen och vikten av att utveckla robust, grön infrastruktur för att möta denna utveckling. De öst-västliga stråken mellan Finland, Sverige och Norge har kommit i nytt fokus och tillgång till effektiva och resilienta hamnar i Bottniska viken är avgörande, likaså tillgång till de isfria Atlanthamnarna i Norge, både för civila och militära transporter. Åsa underströk vikten av en flexibilitet på europeisk nivå för att inkludera ytterligare viktiga noder i TEN-T för att säkra en snabb utveckling åt rätt håll, men betonade behovet av en aktivare samplanering kring infrastruktur på nordisk nivå.

Läs mer om Scandria Alliance här. 

/ Lotta Rönström

07 Jun 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information