Öppet samråd om telekombranschens framtid

EU-kommissionen har presenterat en serie av åtgärder för att möjliggöra gigabit-anslutning tillgänglig för alla medborgare och företag i hela EU senast 2030. Med åtgärderna vill EU-kommissionen bland annat minska byråkratin, bryta upp monopolistiska marknader och kraftigt öka investeringar i gigabitnät. Vidare bjuder EU-kommissionen in till samråd för att samla in synpunkter på den potentiella utvecklingen av konnektivitetssektorn och dess infrastruktur. Svara senast 19 maj.

EU-kommissionen har lagt fram en rad åtgärder för att säkerställa att privatpersoner och företag skall få gigabittäckning (motsvarande 125 megabyte nerladdning per sekund) till 2030. Syftet är att möjliggöra en omvandling av konnektivitetsbranschen i EU.

Initiativen om konnek tivitet består av följande delar:

  • Ett förslag till en förordning, ”akten om gigabitinfrastruktur”
  • Ett utkast till gigabitrekommendation
  • Ett sonderande samråd om framtiden för konnektivitetsbranschen och konnektivitetsinfrastrukturen

Akten om gigabitinfrastruktur

EU-kommissionen har antagit ett förslag om en ny förordning ”akten om gigabitinfrastruktur” vars syfte är att lösa problemet med dyr och långsam utbyggnad av den fysiska infrastruktur som behövs för ett avancerat gigabitnät. Akten ska minska den byråkratiska och administrativa bördan i samband med utbyggnad, där tillståndsförfaranden kommer förenklas och digitaliseras. I akten finns det krav för nya och kraftigt renoverade byggnader att kunna erbjuda fibernät för att kunna utnyttja de snabbaste konnektivitetstjänsterna.

Gigabitrekommendationen

Gigabitrekommendationen är en annan del i förslaget vilket är inriktat på att ge nationella tillsynsmyndigheter vägledning att få tillgång till marknadsdominerande nätoperatörers nätinfrastruktur. Syftet är att bryta upp dominerande nätoperatörer för att tillåta mindre aktörer att erbjuda tjänster på samma nät. EU-kommissionen anser att denna åtgärd kan motivera nätoperatörer att avveckla gammal teknik samt att priserna sänks och utbyggnad av nätet blir mer fördelaktigt.

Öppet samråd om telekombranschens framtid

EU-kommissionen bjuder även in till ett samråd om telekombranschens framtid. Syftet är att identifiera de typer av infrastruktur som behövs för att Europa ska kunna gå i bräschen i den tekniska utvecklingen och leda den digitala omvandlingen. Vidare behöver EU-kommissionen synpunkter på hur marknaden och teknologin kommer förändras i framtiden och hur de påverkar telekommunikationsbranschen. Alla intresserade företag och medborgare bjuds in till samrådet. Svara senast 19 maj.

Svara på samrådet här 

Läs mer om åtgärderna här

/Andreas Lindström

14 Mar 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information