Sommaravslutning genom Ägarråd och nya styrdokument för North Sweden

Den 20 juni höll North Sweden European Office sitt årliga Ägarråd med sina ägarorganisationer. Utöver att ta del av verksamhetsberättelsen över det gångna årets arbete och anta verksamhetsdirektivet för arbetet framåt, var den stora punkten att godkänna avtalet för en ny sju-årig samarbetsperiod från och med 2024. Avtalet innebär en fortsatt verksamheten i bred samverkan mellan politik, näringsliv och akademi i norra Sverige för att genom North Sweden kunna påverka och dra nytta av EU:s processer och möjligheter i beslutsfattandet på Brysselarenan. Vid Ägarrådet sammanfattade direktören Mikael Janson också arbetet det gångna intensiva halvåret under det svenska EU-ordförandeskapet.

Tack för god samverkan under ett intensivt ordförandehalvår 

Styrelsens ordförande Thomas Hartman, Region Västerbotten, som omvaldes som ordförande under det digitala Ägarrådet, inledde och avslutade med att tacka för ett gott samarbete mellan alla parter i att skapa en bra samlad verksamhet, att fortsätta utveckla till gagn för norra Sveriges möjligheter i EU. Han tackade också personalen för arbetet under det gångna året. 

Direktören Mikael Janson konstaterade vikten av god samverkan och medarbetarnas betydelse för det och att det samtidigt är en verksamhet i ständig förändring också på personalsidan. Den tidigare medarbetaren Mona Mansours bortgång nämndes, som förstås varit ett tråkigt besked under våren då hon över åren varit en viktig faktor för många av de framgångar North Sweden bidragit till. Mikael kunde konstatera att det redan hunnit gå halva 2023, som varit intensivt kopplat till det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Intresset för norra Sverige är stort och även om de flesta möten under ordförandeskapet varit i Stockholm, så landade till slut ett antal möten på annat håll och flertalet av dessa i sin tur i norra Sverige. I en del fall för att det föll sig naturligt, såsom de regionalpolitiska förhandlarna från alla EU-länder att vilja ta del av den gröna omställningen i norra Sverige, i andra efter ett arbete från North Swedens sida för att alla regioner i norra Sverige fick till sig relevanta och bra besök som i sin tur spelar in i det långsiktiga arbetet med att få in regionens perspektiv i EU:s processer. Ett sådant exempel var att få flyttat konkurrenskraftrådets möte om industriell omställning från Stockholm till Sundsvall.  

Därtill kunde North Sweden se till att det arrangerades ett antal ytterligare strategiska möten och diskussioner under ordförandeskapet, såsom att Europeiska Regionkommittén höll sitt Byråmöte i Kiruna, att det anordnades ett EU-möte om Militär Mobilitet i Östersund och att de tre universiteten höll i möten i Bryssel kring frågor som lyfts vid olika rådsarbetsgrupper samt att de svenska regionerna i Bryssel genomförde en konferens om EU:s regionalpolitik med sin betydelse för norra Sverige och därtill att Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén medverkade vid Europaforum Norra Sveriges årliga forum i Umeå, för att ta några exempel. Utöver North Sweden har också hemmaaktörerna fått lägga ned mycket tid och kraft och Mikael skickade med ett tack till allas engagemang för ett väl investerat halvår. 

Nytt samarbetsavtal för åren framöver godkänt 

North Sweden har ett brett ägande med fjorton huvudmän från den lokala och regionala politiken, de tre universiteten samt näringslivets organisationer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Verksamheten regleras i ett gemensamt samarbetsavtal och även om det är ordnat som ett projekt under Region Västerbotten, är avsikten att se arbetet som ett långsiktigt gemensamt åtagande och därmed följer det de sjuåriga budgetcykler som EU arbetar utifrån, med ett par års eftersläpning mor de perioderna för att brytpunkten inte skall ske samtidigt med de intensiva slutförhandlingarna om nästa budget- och programperiod i EU.  

Därav att nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet och att det under de gångna åren varit en process för att ta fram ett nytt samarbetsavtal för åren 2024—2030, som lades fram vid Ägarrådet och huvudmännen ställde sig bakom. Därmed kan verksamheten fortsätta och under hösten kommer den nya samarbetsperioden att förberedas. I grunden är det nya avtalet samma som det nuvarande och i och med att Jämtland Härjedalen och Västernorrland 2020 gick in i det befintliga kontoret och befintligt avtal mellan Norrbotten och Västerbotten, blir det nu förstås ett fullt ut samlat avtal för alla parter, där också det nya Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen går in från och med årsskiftet. Det har setts som en styrka att North Sweden har ett brett ägande som fångar perspektiven hos de olika aktörer som skapar regional utveckling och det är glädjande att kontoret kan bygga vidare och utveckla sitt arbete på den grunden också framåt.

Verksamhetsdokumenten antagna 

Vid Ägarrådet antogs också verksamhetsdokumenten genom direktivet för arbetet det kommande året samt berättelsen för det gångna året. Det är omfattande dokument och är en del av verksamhetens styrsystem för att över tid hålla en kontinuitet i vad som identifierats som viktiga policyområden att löpande arbeta med gentemot EU, att samtidigt uppdatera och förändra alltefter hur processer och frågor utvecklas och tillkommer över tid och därför känns igen från tidigare år, men samtidigt är det mycket förändringar i och med att det skett mycket sedan förra året. 2022 kan i någon mening sammanfattas som ett år av omstart; omstart i EU efter en pandemi och att ta sig an ett krig i Europa, omstart för att förbereda för nästa EU programperiod från 2028 och att lägga in överväxeln i den grön given, men även en omstart för North Sweden efter sammanläggning och att kunna ses igen efter pandemin med nya lokaler att nyttja fullt ut.   

Verksamhetsdirektivet ger en övergripande inriktning utifrån regionernas samlade utvecklingsarbete i det som kopplar till möjligheter och utmaningar i EU, som North Sweden kan vara med och utifrån norra Sveriges intressen agera för. Givetvis spelar exempelvis den gröna industriomställningen en stor roll för potentialerna framåt, men det gäller att också inte bortse från att såväl det ger i sig stora utmaningar att hantera, likaväl som att i många delar av norra Sverige finns också tidigare utmaningarna kvar. EU är en kraft att kunna stötta de potentialer som finns och inriktningen för arbetet är därför att agera för att från EU kunna få olika stöd och investeringar samt plattformar för utvecklingsarbete av olika slag. Till det kommer att överlag tillse att de regelverk och lagar som skall omfatta hela EU verkligen också fungerar utifrån norra Sveriges specifika förutsättningar.  

Direktivet konkretiseras sedan i styrelsens verksamhetsplan och det är verksamhetsplanen med sina insatsområden och målsättningar som verksamhetsberättelsen följer upp. Verksamhetsberättelsen för 2022 behandlades vid Ägarrådet och belyser det omfattande arbete som kontoret gör, med möjligheter för den som verkligen vill att grotta ned sig i alla olika aktiviteter och bedömda utfall kopplat till målsättningarna inom varje verksamhetsområde. 2022 var inget undantag i att det är mycket som sker och kontoret gör, snarare tvärtom, men för den som vill få en mer övergripande bild så är tanken att förordet och de inlagda bilderna med bildtexter kan ge en överflygning kring North Swedens arbete för den som önskar det. 

Skön sommar från oss till er alla! 

Från Ägarrådets sida tillönskades en god sommar och från North Sweden European Office sida vill vi i vår tur tacka alla våra samarbetspartners på hemmafronten och i EU och övriga intresserade som följer oss för god samverkan och tillönska en skön sommar! 

/Mikael Janson 

Läs om North Swedens ägare här 

Läs Verksamhetsberättelsen 2022 här 

Läs Verksamhetsdirektivet 2023/2024 här 

Läs nedan om några av ordförandeskapsmötena 2023; 

29 Jun 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information