EU:s förhandlingsgrupp för regionalpolitik på besök i norra Sverige

Den 6–9 juni besökte den så kallade SMOR-delegationen Norrbotten och Västerbotten. Det är arbetsgruppen för regional strukturomvandling och består av Ministerrådets förhandlare för varje medlemsland i frågor som rör sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s regionalpolitik, och insatser för att stödja lokal och regional strukturomvandling. Dit hör exempelvis det extra regionalstödet till norra Sveriges glesbefolkade regioner och Interregutbyten över gränserna samt de extra medel som Norr- och Västerbotten får för grön industriomställning genom Fonden för Rättvis omställning. Utvecklingsmedel av intresse för denna grupp att ta del av under tre intensiva dagar i norra Sverige.

I bild: Ett av besöken för gruppen, på bilden halva delegationen, av regionalpolitiska attachéer för alla medlemsländer var Hybrit i Luleå där SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar fossilfritt stål och som drar till sig stort intresse. Ett av förhandlarnas ansvar är, utöver regionalstödsfonderna, Fonden för Rättvis omställning som i Norrbotten bidrar till den gröna omställningen i stålindustrin.

Stort intresse för norra Sverige i övriga Europa 

Besöket var en del av det svenska ordförandeskapet i det Europeiska unionens Råd, där alla medlemsländer samlas för förhandlingar och beslut i EU, och intresset för norra Sverige är stort och därav fanns önskemål om göra ett besök från arbetsgruppen för regionalpolitik. Utöver förhandlarna från varje lands representation i EU, som bereder de dokument och beslutsförslag som beslutas om i Ministerrådet, fanns också representanter från regeringsdepartement i olika EU-länder, sekretariatsmedlemmar från Rådet samt representanter från EU-kommissionen om sammantaget 50-talet deltagare.  

Den gröna omställningen i norra Sverige intresserar, men det är också av vikt att få kunskap om de utmaningar som finns kopplat till regionens specifika förutsättningar såsom att hantera  långa avstånd med liten befolkning över stora ytor. Det genomgående temat under dagarna var att regionen behöver mer folk med rätt kompetenser för att klara industriomställningen och alla nya etableringar som följer av den, men också i alla andra sektorer, inte minst välfärdsområdet och det finns sådana behov över hela norra Sverige och det europeiska Arktis. 

Intensiva dagar med besök och dialoger 

Skellefteå kommun i samspel med Region Norrbotten och Luleå kommun samt Region Västerbotten stod för programmet och arrangemangen med stöd av North Sweden och i samverkan med Regeringskansliet på nationell nivå. Deltagarna landade in i Luleå på Nationaldagen tisdag kväll där de fick träffa Glenn Berggård, Regionråd Region Norrbotten, och Fredrik Hansson, Kommunalråd Luleå som värdar. De inledde även onsdagens samling i Luleå Stadshus där också rektorn för Luleå Tekniska Högskola, Birgitta Bergvall-Kåreborn, och Rickard Lundmark, Vd Luleå Business region samt Robert Eriksson, projektmanager Luleå Industripark, medverkade för att ge en bild av allt som händer i regionen och hur universitetet kunnat växla upp sina krafter och hela innovationssystemet i samverkan med näringsliv och samhälle genom EU:s olika regionalstöd. 

Därefter bar det av för besök vid Hybrit för att ta del av pilotverksamheten som är igång för att etablera världens första fossilfria ståltillverkning i samverkan mellan LKAB, SSAB och Vattenfall samt projektet Re:map för att återvinna de för elektrifieringen kritiska mineraler som finns i mängder i avfallet från tidigare gruvbrytning hos LKAB. På vägen till lunch och rundvisning i världskulturarvet Luleå Gammelstad kyrkby fick gruppen också en dragning kring besöksnäringens väldiga utveckling med stöd av EU från Annika Fredriksson och Camilla Bondareva från Swedish Lapland.

EU-delegaterna fick också möjlighet att ta del av norra Sveriges inland och bland annat besöka Svedjan Ost i Kåge och gavs där ett smakprov på såväl prisbelönta ostar som hur EU:s regionalstöd bidrar till att utveckla näringar i också norra Sveriges glesbygd med de särskilda utmaningar men också möjligheter som finns för de små aktörerna där.

Både kust och inland med smakprov på norra Sverige 

För att också uppleva och se förutsättningarna i andra delar av norra Sverige än kustkommunerna med sin många nya industrier, gick färden via grusvägarna inåt Malå och Norsjö. Dels för ett stopp vid Svedjan Ost i Kåge där Pär och Johanna Hellström berättade om sin resa från småskaliga mjölkbönder till prisad osttillverkare, inklusive att osten varit med vid Nobelfesten, och expanderande verksamhet i fortsatt liten skala genom stöd från EU som möjliggjort det. Dels ett stopp i Bredsele Park, Kusforsen, där Kommunalrådet Mikael Lindfors och kommunchefen Eleonore Hedman tog emot och berättade om sina förutsättningar tillsammans med representanter från det lokala byalaget med exempel på så kallade ”Leader”-projekt inom EU:s landsbygdsutveckling för att stärka lokalsamhället. Det gavs även ett smakprov på den ”Vilde Kocken” Erik Brännströms matkonster med lokala råvaror.  

Under bussfärden gavs också återkommande information om regionen och vad som passerades på vägen med bäring på ekonomi, näringar, samhälle och insatser för hållbar utveckling med mera genom” guiderna” Linda Fransson och David Lidström från Skellefteå kommuns utvecklingsenhet. De delgavs med andra ord mycket information av allehanda slag till gruppen av luttrade förhandlare. De fick dock uppleva något utöver det vanlig jämfört med andra motsvarande resor konstaterade det och att det var nyttig kunskap för deras del inför kommande diskussioner i Rådsarbetsgruppen. 

Många olika perspektiv genom många olika företrädare 

Torsdagen spenderades på Wood Hotel i Skellefteå med, efter välkomstord av Evelina Fahlesson, Kommunalråd i Skellefteå, och Rickard Carstedt, Regionråd Region Västerbotten, en rad dragningar under tre sessioner på temana ”Top of Europe”, ”A New Forward” samt ”Local attractivity and Skills supply”, som gav ett brett spektrum av olika perspektiv på utvecklingen framåt och bakåt för Skellefteå, Västerbotten och hela norra Sverige samt regionerna i Northern Sparsely Populated Europe i det Europeiska Arktis.  

Mycket fokus låg av naturliga skäl på Skellefteås utveckling som en föregångare i utvecklingen genom många företrädare från kommunen och regionen på plats med kommundirektören Kristina Sundin Jonsson i spetsen, men även de utmaningar som inlandet står med och hur nationell nivå arbetar för att stötta utvecklingspotentialerna med såväl Umeå Universitet som den nationella samordnaren för den gröna omställningen och företrädare från Boliden och Skellefte Kraft samt Arbetsförmedlingen med i programmet. Deltagarna fick chans att ta del av utmaningar och möjligheter och föra dialog med de medverkande lokala, regionala och även nationella representanterna under förmiddagen och eftermiddagen, som hölls ihop av Mikael Janson från North Sweden European Office.  

Det var en överlag engagerad, insatt och intresserad grupp från hela Europa som fick ta del av det strategiska arbetet för att utveckla norra Sverige som sker och ännu bara är i sin början och ser väldigt olika ut på olika håll, med vilken betydelse EU i sin tur har för utvecklingen på många olika sätt, inte minst genom regionalstödet som i sin tur skapar möjligheter för mycket av det som sker och kan ske, även om det inte räcker till och fortfarande är svårt för de allra minsta aktörerna i små kommuner och små företag att dra full nytta av det. Dagen avslutades med besök på Northvolt respektive rundvisning av Sara Kulturhus och Wood Hotel samt att deltagarna på väg till flyget hem på fredagen fick möjlighet att också se satsningen FAIR som syftar till att etablera elflyg i regionen.  

Norra Sverige en förebild helt rätt i tiden 

Det är helt rätt tid att föra in norra Sveriges perspektiv då EU är i fasen att nu se över nuvarande och också börja diskutera nästa programperiod avseende regionalstöd och andra investeringsmedel för samhällsutveckling. Viktiga resurser för norra Sveriges utveckling och för övriga Europa att se och lära och förstå om våra förutsättningar att i vår tur bidra till EU:s gröna omställning. Även med utmaningarna var delegaterna från länder med olika förutsättningar och regioner med liknande situation och andra med betydligt svårare förhållanden överlag imponerade över det som sker i norra Sverige, men såg också behovet av investeringsmedel för att bygga utvecklingskapacitet. Det är ju en arbetsgrupp som annars företräder länder med olika syn på nyttan med och omfattningen av den sortens struktur- och investeringsfonder från EU:s sida.  

Marknadschefen i Skellefteå, Helena Renström, avslutade seminariedelen med att ”om inte Skellefteå och norra Sverige lyckas med den gröna omställningen, så hur skall någon annan i Europa kunna göra det?”. Det var ett budskap som i mycket fångade diskussionerna och vikten av att se norra Sverige som en förebild och från EU ge stöd och att det då gäller att utgå från platsens förutsättningar. Detta ställt mot pågående diskussioner i EU om minskade regionalstöd och att centralisera mer av det som blir kvar, vilket framförallt inte skulle underlätta för de glesa regionerna i norra Europa att fortsätta utvecklas i linje med EU:s ambitioner om en grön omställning med klimatsmarta industrier och ökad tillgång av hållbart framtagna råvaror som bidrar till ökad global konkurrenskraft och egen försörjning av viktiga resurser. 

Andra dagen bestod av ett heldagsseminarium på Wood Hotel i Skellefteå modererat av Mikael Janson, North Sweden, med bland annat Peter Larsson, Sveriges nationella samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige, och John Kostet från North Sweden samt olika talare från lokal och regional nivå. Foto: Nicke Lundmark

/Mikael Janson 

Läs om EU:s regionalpolitik här

Läs om Fonden för Rättvis omställning här 

Läs om rådsarbetsgrupperna här

Läs om det svenska ordförandeskapet här 

Läs om diskussionerna om framtidens regionalpolitik här

19 Jun 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information