Framtidens sammanhållningspolitik i fokus under nätverket Northern Sparsely Populated Areas styrgruppsmöte

Den 15 maj 2023 höll nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som samlar de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östra regionerna i Finland samt de två nordligaste i Norge vårens första styrgruppsmöte för att uppdateras kring det senaste och diskutera kommande prioriteringar och projekt under året. Viktiga frågor var bland annat framtidens sammanhållningspolitik, den arktiska politiken och militär mobilitet. Inbjuden till mötet var även Sari Rautio, medlem av Regionkommittén och den högnivågrupp som reflekterar över sammanhållningspolitikens framtid, för att uppdatera om det senaste inom debatten om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik.

NSPA-nätverket består av representanter från de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de sju nordligaste och östra regionerna i Finland (Lappland, Norra Österbotten, Centrala Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax) och norra Norge (Finnmark Troms och Nordland). Nätverket delar gemensamma förutsättningar och arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionerna bland EU-institutionerna, påverka EU:s politik och tillhandahålla en plattform för bästa praxis. Från norra Sverige sitter Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, Elise Ryder Wiken, regionala utvecklingsnämndens 2:e vice ordförande i Jämtland Härjedalen, Rickard Carstedt, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och Jonny Lundin, ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Västernorrland, i styrgruppen.

Ordförande för NSPA, Päivi Ekdahlöppnade mötet och välkomnade deltagarna till vårens första styrgruppsmöte. På dagordningen var bland annat EU:s sammanhållningspolitik och den pågående OECD-studien i nora Sverige, Norge och Finland, EU:s arktiska politik och säkerhetsaspekter, särskilt inom området för militär mobilitet och infrastrukturprojekt i regionen.

Framtidens sammanhållningspolitik och regionernas roll i Europa

Sari Rautio, medlem av Regionkommittén och medlem i den högnivågrupp som reflekterar över sammanhållningspolitikens framtid, var inbjuden till mötet för att uppdatera styrgruppen om det senaste i debatten om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik. Den nuvarande programperioden, 2020–2027 kan tyckas precis ha börjat men redan nu har dialogen om kommande programperiod, 2028 – 2034, påbörjats. Sari Rautio berättade om hur det i högnivågruppen bland annat förs diskussioner om fonderna verkligen är rätt redskap för att hantera akuta kriser då syftet med sammanhållningspolitiken är långsiktiga och strategiska investeringar för en hållbar utveckling. En annan stor fråga är hur mycket av sammanhållningspolitiken som bör beslutas på EU-nivå. Där anser Regionkommittén att regionerna bör involveras mer i alla delar av sammanhållningspolitiken gällande beslutsfattande, genomförande och utvärdering i och med att alla regioner ser olika ut och har olika behov.

Kari Aalto, direktör för East-North Finland och John Kostet, senior rådgivare inom regionalpolitik för North Sweden presenterade en tidslinje för sammanhållningspolitikens utformning, inklusive den kommande nionde sammanhållningsrapporten under våren 2024. Faran med nya mer centraliserade investeringsinstrument nämndes, samt hur Rysslands aggression mot Ukraina har påverkat östra Finland och hur kommande finansiering kan behöva anpassas för att mildra ekonomiska konsekvenserna av en stängd gräns.

Framsteg och förväntningar i OECD-studien för hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena

Kari Aalto presenterade en uppdatering om den pågående OECD-studien i NSPA-regionerna. Studien initierades av NSPA-nätverket och utförs av OECD med finansiering från EU-kommissionen. Fokus ligger på att stödja genomförandet av hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena och syftar till att stärka samarbete, strategier och regional utvecklingskapacitet för att driva den gröna och digitala omställningen i regionerna.

Resultaten och lärdomarna från den tidigare studien, genomförd av regionerna i NSPA tillsammans med OECD, har fördjupats och används för att påverka EU:s gröna och digitala agenda samt utformningen av stöd- och investeringsinstrument och policys på EU-nivå. En enkätundersökning har genomförts och nu genomför OECD studiemissioner i regionerna för att samla in data och diskutera prioriteringar, utmaningar och möjligheter. Förväntningarna är att resultatet kommer att presenteras tidigt nästa år.

EU:s arktiska politik och militär mobilitet

EU:s arktiska politik och säkerhetsaspekter diskuterades av Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktör för North Norway European Office. Han framhöll betydelsen av NSPA:s arbete med att främja militär mobilitet och de tre öst-västliga förbindelserna mellan Norge, Sverige och Finland. Dessa förbindelser är avgörande för att säkerställa försörjningskedjor och infrastruktur för att möjliggöra försvarssamarbete i regionen. För att finansiera planerna är man främst beroende av medel från de nationella transportplanerna och EU:s försvarsfond.

Lotta Rönström, senior rådgivare för transport och infrastruktur på North Sweden, berättade att det finns en särskild pott inom finansieringsverktyget för den europeiska transportpolitiken, Connecting Europe Facility (CEF), för militär mobilitet och att en utlysning är öppen just nu. Hon berättade även att North Sweden har arbetat intensivt för att det allra första EU-eventet om militär mobilitet ska förläggas i norra Sverige, vilket nu kommer att ske i form av ett informellt expertmöte i Östersund den 19–20 juni. Det arrangeras av det svenska EU-ordförandeskapet med Region Jämtland Härjedalen som värd och i samverkan med Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

NSPA:s arbetsgrupper presenterade olika fokusområden för arbetet framåt

NSPA:s arbetsgrupper inom arktisk attraktivitet, arktiska fördelar och arktiska resurser inom bioekonomi samt mineraler, presenterade vad de har fokuserat på under året, vilka positioner som antagits inom de olika områdena och vad som planeras att göras framåt. Två positioner som antagits under året är en position angående EU:s initiativ om en EU Talent Pool, där betoningen ligger på att attrahera och bevara personer med olika kompetenser till NSPA-regionen. Dessutom har Forskningsutveckling och Innovation-arbetsgruppen producerat en position om Horizon Europe och kommer att arrangera ett evenemang om Arktis roll i EU:s forskningsagenda.

Läs det senaste från NSPA här

Läs positionen om Talangreserven här

Läs positionen om Horizon Europe här

Läs mer om OECD:s nya studie här

Läs mer om reflektionsgruppen för EU:s sammahållningspolitik här

Läs mer om den åttonde sammanhållningsrapporten här

Läs mer om CEF för militär mobilitet här

 

/Andreas Lindström

24 Maj 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information