Lösningar på gemensamma utmaningar i de nordliga glesfolkade regionerna på agendan under Nordkalottrådets möte med NSPA-nätverket i Bryssel

Den 30 mars besökte Nordkalottrådet Bryssel där de tillsammans med North Sweden och nätverket Northern Sparsely Poplulated Areas (NSPA), som representerar de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, diskuterade den gröna omställning som sker i våra regioner och behovet av arbetskraft, det nya lagförslaget om kritiska råvaror och om det geopolitiska läget och det kommande svenska och finska medlemskapet i Nato.

Nordkalottrådet, ett samarbete som pågått i över 50 år mellan de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland, samlades den 30 mars Bryssel för sitt rådsmöteRådet består av 12 ledamöter och utöver rådets ledamöter fanns även tjänstemän med på besöket i Bryssel. 

Nordkalottrådets syfte är att hitta lösningar till gemensamma utmaningar och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa och ville därför träffa under sitt besök i Bryssel passa på att träffa nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för att få en introduktion till de nordliga regionkontorens arbete och träffa andra relevanta EU-aktörer. 

NSPA-nätverket tog fram ett fullspäckat program för Nordkalottenrådet med möten med viktiga EU-aktörer och intressanta dragningar om aktuella EU-frågor. Rådet fick träffa Benoit Nadler, biträdande enhetschef vid generaldirektoratet för regionalpolitik och stadsfrågor (DG REGIO), Peter Handley enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (DG GROW) och Norges ministerråd vid Nato, Ellen Svendsen. Med på mötet fanns även representanter från NSPA:s Brysselkontor där Maria Larsson, senior rådgivare inom energi, klimat och råvaror, deltog för North Swedens räkning. 

Mötet började med att Nils Sørheim Nilsen, direktör på North Norway Europan Office, hälsade välkommen och gav en presentation och genomgång av NSPA, av vad som rör sig just nu på EU-arenan av och hur NSPA arbetar med att lyfta fram det arktiska områdets perspektiv i dessa frågor. Även vikten av samverkan och koordinering med andra aktörer och nätverk för ett effektivt påverkansarbete diskuterades. 

De nordliga glesbefolkade regionerna utmaningar kopplat till kompetensförsörjning 

Gruppen fick därefter träffa Benoît Nadler, DG REGIO, som gav en presentation om EU-kommissionens meddelande “Att tillvarata talang i Europas regioner" där de föreslår åtgärder för att hantera bristen på arbetskraft och demografiska utmaningar runt om i Europas regioner. Arbetet är en fortsättning på det arbete de påbörjade 2022 om kompetensflykt (Brain Drain), där NSPA kom med inspel till EU-kommissionen under ett samråd där nätverket gav en översikt över de största utmaningarna i norra Sverige, Norge och Finland kopplat till avfolkning och kompetensförsörjning. EU riktar nu ökat fokus på dessa frågor, bland annat genom att utnämna år 2023 till det europeiska kompetensåret.  

 Under mötet fick deltagarna möjlighet att belysa de utmaningar och behov som finns i de nordliga glesbefolkade regionerna kopplat till kompetensförsörjning och avfolkning. För att samhällsomvandlingen i nordkalottområdet ska lyckas, vilket är av intresse för hela EU, är det inte bara kvalificerad arbetskraft till de nya industrisatsningarna som kommer behövas utan all typ av arbetskraft till alla delar av samhället. Det kommer därmed inte räcka med stödinsatser för att bevara och utbilda människor, även om det också behövs, utan fokus måste också ligga på att attrahera fler. Nordkalottenrådet tog under 2021 fram en färdplan för en mineralstrategi för Nordkalotten. 

Benoît Nadler, biträdande enhetschef vid generaldirektoratet för regionalpolitik och stadsfrågor (DG REGIO).

Kritiska råvaror högt på agendan hos EU 

Högt på agendan i EU just nu, som också är kopplat till samhällsomvandlingen, är tillgången på kritiska råvaror. EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till lagstiftning kring kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act) som syftar till att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror. Med på mötet denna eftermiddag fanns Peter Handley, DR GROW, som berättade om den nya lagstiftningen. Han var också nyfiken på att höra vad Nordkalottrådet hade för inspel, då en stor del av dessa kritiska råvaror finns inom nordkalottområdet. Här lyftes bland annat vikten av dialog med lokalsamhället och att industripolitiken även måste innehålla satsningar på lokal och regional utveckling, och inte minst på kompetensförsörjningen.

Peter Handley, enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (DG GROW)

Nato:s roll i den nuvarande geopolitiska situationen 

Dagen avslutades med en presentation från Norges ministerråd vid Nato, Ellen Svendsen. Här diskuterades Nato:s roll i den nuvarande geopolitiska situationen; hur Nato identifierar hot och om det kommande svenska och finska medlemskapet i Nato. Bland annat diskuterades planer om nya infrastruktursatsningar som ska till i samband med Sverige och Finland medlemskap pågår.

Läs mer om NSPA här.   

Läs NSPA:s position om kompetensflykt här. 

Läs mer om akten för kritiska råvaror här. 

Läs färdplanen för en mineralstrategi för Nordkalotten här.

/ Maria Larsson

12 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information