Europeiska Ekonomiska Sociala kommittén i Umeå för att lära sig mer om utmaningar och möjligheter i de nordliga glesbefolkade områdena

Det var ett stort engagemang vid Europeiska Ekonomiska Sociala kommitténs (EESK) offentliga utfrågning som anordnades tillsammans med Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och North Sweden European Office i Umeå den 4 maj. Evenemanget anordnades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och syftet var att samla in lokala inspel från viktiga intressenter om möjligheterna och utmaningar i de nordliga glesbygdsområden inför en rapport som EESK håller på att ta fram på temat. En panel med representanter från EU och regionalnivå fick komma med inspel från sina respektive perspektiv, följt av en dialog med publiken i Umeå.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper inom det civila samhället i EU. Det har sitt säte i Bryssel och består av ledamöter från alla EU:s länder och etablerades genom Romfördraget när EG, sedermera EU, bildades 1957 för att bevaka att den inre marknadens funktionalitet till gagn för alla medborgare i unionen. Regionalpolitikens betydelse för att skapa utveckling i alla EU:s regioner och lokalsamhällen är ett fokus och inför nya förslag på gång i EU om den så kallade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, utarbetar EESK en så kallad initiativrapport kallad "De viktigaste utmaningarna för EU:s öar, bergsområden och glesbefolkade områden" som North Sweden European Office är särskilt inbjuden att medverka till.  

Med anledning av denna rapport bjöd EESK, tillsammans med Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och North Sweden-kontoret in till en offentlig utfrågning i Umeå för att samla in lokala åsikter om de viktigaste möjligheterna och utmaningarna i nordliga glesbefolkade områden. Evenemanget anordnades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och i anslutning till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Detta för att ge möjlighet till deltagare vid forumet och andra att också delta i diskussionen vid och ge norra Sveriges och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) perspektiv på utmaningar och möjligheter.

Den 4 maj intog därmed en högnivå-panel Folkets Hus i Umeå bestående av Ioannis Vardakastanis, medlem i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och ordförande för ECO-sektionen som handhar frågor kring europeisk ekonomisk politik och sammanhållning, Sławomir Tokarski, direktör för territoriellt utbyte och implementering av regionalfonderna vid EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO), Päivi Ekdahl, ordförande för Northern Sparsely Populated Areas-nätverket, Filip Reinhag, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland att företräda ö-delegationen inom CPMR, Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer, Norrbottens Handelskammare och Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten. Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR modererade samtalet. Bland de inbjudna i övrigt var aktörer från det lokala civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer från de nordliga glesbefolkade regionerna.

Hur de nordliga glesbefolkade områdena kan agera som drivkraft för hållbar utveckling 

Temat för sessionen var “Utmaningar och möjligheter som den digitala omställningen och energiomställningen innebär för de nordliga glesbefolkade områdena och öarna – hur kan dessa regioner bli drivkrafter för tillväxt och utveckling?”. EESK:s initiativrapport på temat kommer att avhandla olika regionala förutsättningar med särskilda utmaningar vad gäller öar, bergsområden samt glesbefolkade områden, med för utfrågningen i Umeå fokus på NSPA-regionerna även om också andra företrädare var inbjudna för att bidra till övriga perspektiv och i EU pågår just nu mobilisering från många håll kring framtidens regionalpolitik av vikt för norra Sverige att fortsatt hävda det särskilda extra regionalstöd NSPA i norra Sverige och Finland får idag. 

Några utav huvudbudskapen från utfrågningen var att sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, har nyckelroll när det gäller att övervinna allvarliga strukturella utmaningar genom att frigöra varje områdes fulla utvecklingspotential och att de specifika utmaningarna och potentialerna måste beaktas i debatten om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik.

EU:s framtida sammanhållningspolitik 

Ioannis Vardakastanis, medlem i EESK, berättade om arbetet med att ta fram en initiativrapport om utmaningar i de nordliga glesbefolkade områdena som kommer antas av EESK i september. Vardakastanis uppmanade deltagarna att komma med inspel då rapporten kommer att användas från EESK:s sida i debatten om framtidens sammanhållningspolitik.  

Sławomir Tokarski, DG REGIO, bekräftade att debatten om ramarna för nästa programperiods sammanhållningspolitik redan är igång i EU och berättade om den högnivågrupp för sammanhållningspolitikens utformning som EU-kommissionen nylig etablerat. Även Tokarski betonade vikten av en platspaserad politik och uppmanade också deltagarna att nu se till att lägga fram ett bra “case” till EU-kommissionen för varför just de nordliga glesbefolkade regionerna behöver extra stöd och berätta om vad som har fungerat och inte fungerat i regionerna.  

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker som sitter i utskottet för regional utveckling (REGI), efterfrågade mer platsbaserad anpassning och ökad flexibilitet i hur EU:s fonder kan användas. För detta krävs bättre dialog med lokala och regionala nivå i utformandet och implementeringsprocessen av EU:s fonder och program.

Perspektiv från de nordliga glesbefolkade regionerna 

Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer, Norrbottens Handelskammare, underströk att sammanhållningspolitiken är ett avgörande verktyg för näringslivets utveckling i de nordliga glesbefolkade regionerna och för att tackla de strukturella utmaningar som regionen står inför med bland annat långa avstånd till marknaden och få människor.  

Päivi Ekdahl från finska Lapland, ordförande för Northern Sparsely Populated Areas – det nätverk som representerar ett nära samarbete mellan de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, lyfte fram hur sammanhållningspolitiken har varit avgörande för den regionala utveckling som sker i dag i de nordliga glesbefolkade regionerna, inte mist genom att främja utveckling och innovation, diversifieringen av lokala ekonomier och stöd till små- och medelstora företag. Samtidigt står region inför många gemensamma utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen, kompetens- och arbetskraftsförsörjningen och transportinfrastrukturen för att nämna några. 

När det öppnades upp för frågor visade publiken stort engagemang. Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och vice ordförande för nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) passade på att lyfta fram den Kirunadeklaration som antagits i Kiruna av Regionkommitté veckan innan. I deklarationen understryker Regionkommittén sammanhållningspolitikens grundläggande roll som EU:s viktigaste investeringspolitik för att stödja en platsbaserad utveckling i alla territorier i Europa, och dess nyckelroll när det gäller att övervinna allvarliga strukturella utmaningar genom att frigöra varje territoriers unika potential och garantera att ingen region eller person lämnas utanför. 

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande för EFNS lyfte fram den nya Kirunadeklarationen.

Europaforum Norra Sverige 2023 

Diskussionerna om sammanhållningspolitikens framtid i de nordliga glesbygdsområdena fortsatte under eftermiddagssessionen på Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Temat för diskussionerna där var “Hur kan EU:s gröna omställning stödja attraktiva samhällen, kompetensförsörjning och hållbar utveckling i Europas alla olika regioner?”. Även där deltog Ioannis Vardakastanis, EESK, Sławomir Tokarski, DG REGIO, Päivi Ekdahl, NSPA, Sabrina Suikki, Norrbottens Handelskammare, Erik Bergkvist, Europaparlamentariker tillsammans med fler lokala representanter.  

I och med Sławomir Tokarskis medverkan i Umeå från EU-kommissionen gavs också möjligheter att parallellt med övriga möten anordna ett studiebesök för honom, för att lära om Umeås och regionens gränsöverskridande arbete, inte minst över Kvarken till Finland, och gröna satsningar samt utbyggd infrastruktur med stöd av EU plus jämställd stadsplanering utifrån inkludering av medborgare.

/ Maria Boström 

Foto: Olov-Anders Sikku

Svara på samråd om finansiering av sammanhållningspolitiken innan den 15 maj här.

Läs Kirunadeklarationen här.

Läs CPMR:s analyser om framtidens sammanhållningspolitik här.

Läs om Europaparlamentets interna utredningstjänst (EPRS) studie om sammanhållningspolitiken i de nordliga glesbefolkade regionerna här.

Hitta mer information om EESK initiativrapport här.

Läs mer om EU:s högnivågrupp för sammanhållningspolitikens utformning här. 

10 Maj 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information