Ny studie om de nordliga glesbefolkade regionerna presenterades i Europaparlamentets utskott för regional utveckling

Den 25 oktober presenterade Erik Gløersen, expert inom territoriella studier, sin nya studie om sammanhållningspolitiken i de nordliga glesbefolkade regionerna för utskottet för regional utveckling i Europaparlamentet. Studien fastslår att det finns stora ekonomiska möjligheter i de nordliga glesbefolkade regionerna, men efterfrågar mer koordinerade insatser för att hantera de utmaningar som finns. Under diskussionen som följde uttryckte Europaparlamentarikern Erik Bergkvist att han vill se en koordinator på EU-nivå som arbetar med den regionala utvecklingen i de nordliga glesbefolkade regionerna.

Den 6 juli i år publicerade Europaparlamentets interna utredningstjänst (EPRS) en ny studie med titeln ‘’Cohesion Policy in Northernmost Regions of the EU’’ av Erik Gløersen vid Spatial Foresight.  

Studien fokuserar på implementeringen av EU:s sammanhållningspolitik i de nordliga glesbefolkade regionerna i Sverige och Finland. Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI), som efterfrågat studien, tog upp den för diskussion under sitt sammanträde den 25 oktober. 

De nordliga glesbefolkade regionerna - från nationella periferier till globala centrum 

Erik Gløersen presenterade sin nya studie för REGI-utskottet i Europaparlamentet där han framhöll att de nordliga glesbefolkade regionerna har gått från nationella periferier till transnationella regioner som ligger i framkant på en rad områden. De nordliga glesbefolkade regionerna har etablerat sig själva som globala centrum inom till exempel tung industri, gruvdrift, informations- och kommunikationsteknik och skogsindustri. 

De ekonomiska framgångarna och optimismen var enligt Erik Gløersen en sida av myntet. Den andra sidan av myntet utgörs av de stora utmaningarna vad gäller den demografiska utvecklingen, transportinfrastrukturen och kompetens- och arbetskraftsförsörjningen. Sammanhållningspolitikens utgångspunkt i de nordliga glesbefolkade regionerna behöver enligt Erik Gløersen därför vara den här ‘paradoxen’ av framsteg och utmaningar. 

Norra Sverige har upplevt en positiv chock 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från norra Sverige och ledamot i REGI-utskottet, deltog i diskussionen om studien under utskottets sammanträde den 25 oktober. Han menade att vi i norra Sverige är vana vid att hantera negativa chocker, som industrinedläggningar. Med de nya etableringarna av grön industri får vi nu i stället hantera en positiv chock. 

Den här positiva chocken ställer stora krav på samhällena i norra Sverige, bland annat inom arbetskraftsförsörjningen till de nya industrisatsningarna. Erik Bergkvist lyfte därför under diskussionen att han vill se en koordinator på EU-nivå som arbetar med den regionala utvecklingen i de nordliga glesbefolkade regionerna. 

Erik Bergkvist under diskussionen i Europaparlamentets utskott för regional utveckling

Sammanhållningspolitiken i de nordliga glesbefolkade regionerna 

Studien av Erik Gløersen slår fast att det finns stora ekonomiska möjligheter i norra Sverige och Finland, särskilt vad gäller den gröna och digitala omställningen. Vidare konstateras att sammanhållningspolitiken hittills har lyckats väl med att främja den regionala utvecklingen, bland annat inom stöd till forskning, utveckling och innovation, diversifieringen av lokala ekonomier och stöd till små- och medelstora företag. I studiens slutsatser efterfrågas bland annat mer koordinerade insatser för att hantera de demografiska utmaningarna och lösa arbetskraftsförsörjningen. 

Intresset har under lång tid växt för de nordliga glesbefolkade regionerna på EU-arenan 

Studiens författare Erik Gløersen har en lång historia av studier av regional utveckling i regionerna inom samverkan för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge. I början av 2000-talet initierade NSPA en studie som var början för denna samverkan i de nordliga glesbefolkade regionerna, att utföras av nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio och den studien författades av Erik Gløersen. 

Nordregio-studien skapade en bättre förståelse och ett större intresse för de nordliga glesbefolkade regionerna på EU-arenan. Inför programperioden 2021–2027 fanns det ett stort intresse för att ta slutsatserna från denna studie vidare och North Sweden initierade en diskussion med Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD).  

Denna process utmynnade i en ny studie om regionerna i NSPA-nätverket som publicerades 2017 och som sedan presenterades i Europeiska Regionkommittén. OECD-studien kom att få stor betydelse för EU:s engagemang för norra Sverige, och bidrog bland annat till att ge underlag för EU att se vikten av infrastruktursatsningar i de nordliga glesbefolkade regionerna och behovet av extra stöd till regional utveckling. 

Ny OECD-studie på gång 

Territoriella studier är viktiga för att ge underlag till beslutsfattare om de utmaningar och möjligheter som finns i regionerna. North Sweden har nu initierat en ny OECD-studie om de nordliga glesbefolkade regionerna, som fått finansiering från EU-kommissionen.  

Syftet med den nya studien är att ge förslag till strategier för att stärka den regionala utvecklingskapaciteten i NSPA-regionerna, och är en fortsättning på den tidigare OECD-studien. Den följer också på den nu i Europaparlamentet framlagda rapporten genom att ha ett fokus på bättre samordning och samnyttjande av EU:s olika fonder och program riktade till norra Sverige och Finland för att bygga den utvecklingskapacitet som delvis idag saknas. 

Läs studien som presenterades i Europaparlamentet här. 

Se presentation av studien i Europaparlamentets utskott för regional utveckling här.

Läs om Nordregio-studien och upptakten till den förra OECD-studien här. 

Läs om den förra OECD-studien här. 

Läs om lanseringsmötet för den nya OECD-studien här. 

/Emil Olofsson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information