Över 90 personer deltog på lanseringsmötet för den nya OECD-studien om de nordliga glesbefolkade regionerna

Den 4 oktober hölls lanseringsmötet för den nya OECD-studien om de nordliga glesbefolkade regionerna, som North Sweden initierat och fått finansiering från EU-kommissionen för. Över 90 personer deltog digitalt när studiens tidsplan och konkreta målsättningar presenterades, och denna presentation följdes av ett spännande panelsamtal med regionala företrädare, representanter från EU-kommissionen (DG REFORM) och OECD.

OECD-studien är en fortsättning på den så kallade Territorial Review som OECD utförde för regionerna i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). En studie som sedan den presenterades i Europeiska Regionkommittén 2017 har haft stor betydelse för EU:s engagemang för norra Sverige. Studien gav underlag för att från EU bland annat se vikten av satsningar på infrastruktur och bibehållna extra stöd för regional utveckling utifrån de särskilda behoven i mer avlägsna och glesbefolkade områden.  

OECD, Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling, är en samverkan mellan 37 länder från framförallt Europa som etablerades efter andra världskriget för att genom forskning, analyser och handledning stötta länders och idag även regioners ekonomiska utvecklingspolitik.

NSPA OECD 2.0 

Syftet med den nya studien är att ta resultatet av den tidigare ytterligare ett steg vidare och att ge konkreta förslag på strategier för att stärka den regionala utvecklingskapaciteten i de nordliga glesbebodda regionerna i Finland, Sverige och Norge. Initiativtagare till studien är North Sweden som tillsammans med regionkontoren för Nordnorge och östra och norra Finland utgör nätverket Northern Sparsely Populated Areas.  

Denna studie har fått finansiering från EU-kommissionen genom Technical Support Instrument, TSI, som är de pengar som avsatts från EU-kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer, DG REFORM, för att ge stöd för dessa typer av studier och etablerande av reformagendor. Vanligtvis går det till stöd för nationella aktörer, men kommer i detta fall gå till samverkan mellan regional, nationell och EU-nivå över gränserna i NSPA genom OECD. 

Lanseringsmöte den 4 oktober 

Det digitala eventet inleddes med att direktörerna för varje regionkontor inom NSPA gav ett kort anförande. Mikael Janson, direktör för North Sweden, underströk att studien utgör en betydelsefull gemensam plattform och att det är viktigt att inkludera många i projektet med studien. Kari Aalto, chef för East and North Finland EU Office, framhöll att det regionala perspektivet lätt försvinner nu när Europa står inför många kriser, men att sammanhållningspolitiken även i framtiden kommer vara viktig.  

Från norsk sida medverkade chefen på North Norway European Office, Nils Christian Sørheim Nilsen, som gav de norska perspektiven av vikten att samverka med alla regioner i NSPA, även om man från norsk sida inte får del av EU:s finansiering av arbetet, som tas av egna medel.  

Därefter redogjorde Stefano Barbieri från OECD, som är den som håller i arbetet, för syfte och upplägg för arbetet med projektet som formellt inleddes 1 september. Målsättningen är att i NSPA och dess regioner bygga kapacitet för att bygga och implementera hållbara utvecklingsstrategier. 

Under panelsamtalet som följde fick deltagarna lyssna till en spännande diskussion om OECD-studiens syfte och målsättningar, de utmaningar som NSPA-regionerna står inför och framtiden för den regionala utvecklingen i de här regionerna. Glenn Nordlund, ordförande i regionstyrelsen i Västernorrland som i egenskap av ordförande för nätverket Europaforum Norra Sverige representerade de svenska regionerna, pratade om sina förhoppningar med OECD-studien. Han underströk den stora potentialen som finns i att samla alla politiska nivåer, regionalt, nationellt och EU-nivån, i en gemensam dialog för att främja den regionala utvecklingen.

Panelsamtalet om den nya OECD-studien fortsatte och Enrique Garcilazo, som är chef för OECD:s enhet för region- och landsbygdsfrågor, pratade om vikten av kontinuitet i utvecklingsarbetet. Trots att de nordliga glesbebodda regionerna ligger i framkant i Europa gällande den gröna och digitala omställningen finns det fortfarande stora utmaningar, enligt Enrique Garcilazo. För att klara de här utmaningarna menade han att det krävs långsiktiga satsningar för den regionala utvecklingen och rätt implementering för att verkligen nå resultat.

“Vi ser er som en avgörande källa lösningar 

Från EU-kommissionen deltog Sebastien Reanaud, vice enhetschef för Governance and Public Administration vid DG REFORM, i panelsamtalet om den nya OECD-studienEventet var digitalt men några från North Sweden var inbjudna att delta från EU-kommissionens lokaler tillsammans med Sebastien och andra från DG REFORM. Sebastien framhöll att de nordliga glesbefolkade regionerna är föregångare och en viktig del av lösningen för den gröna och digitala omställningen i Europa. Han underströk att den innovationskraft och de tillgångar och naturresurser som finns i de nordliga regionerna kommer vara avgörande för EU:s framtid, men för att fullt ut ta vara på de möjligheter som finns krävs lokal och regional kapacitet.

Alla talare på lanseringsmötet framhöll att det regionala perspektivet är centralt för att klara utmaningarna med den gröna omställningen och förhoppningarna på studien är stora. Det planeras ett ytterligare möte under hösten som kommer inkludera den nationella nivån, för att främja den dialog mellan alla nivåer som många talare framhöll vikten av. Ett av syftena med den process som nu inletts och som kommer att vara under två år med insamlande av data och studieresor från OECD till regionerna samt ett antal olika seminarier och workshops, är att ta fram kunskapsunderlag och handlingsplaner för att bidra till EU:s arbete med en grön och digital omställning i hela Europa samt att se hur olika stödmekanismer i EU och nationell nivå kan samlat bättre stödja det arbetet för långsiktigt hållbar utveckling i NSPA-regionerna. 

/Emil Olofsson

Läs mer om det första koordinatorsmötet som hölls den 6 september och den nya OECD-studien här. 

Läs om den förra OECD-studien här. 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information