Delta i samråd om finansiering av EU:s sammanhållningspolitik med Sammanhållningsalliansen

Sammanhållningsalliansen är ett initiativ som startades av den Europeiska regionkommittén och ledande europeiska territoriella föreningar. Alliansen strävar efter att säkerställa tillräcklig finansiering för sammanhållningspolitiken i EU:s budget för nästa programperiod (2028–2035), vilket de anser är nödvändigt för att upprätthålla ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. De betonar också vikten av en sammanhållningspolitik baserad på principer som delat ledarskap, partnerskap och flernivåstyre. Just nu bjuder alliansen in till att delta i ett samråd som pågår fram till 15 maj.

Sammanhållningsalliansen, eller Cohesion Alliance, är ett politiskt initiativ som startades av den Europeiska regionkommittén tillsammans med ledande europeiska territoriella föreningar. Norra Sverige företräds i alliansen av region Norrbotten, nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Europaforum Norra Sverige samt Östersjökommissionen inom Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). Alliansen har som målsättning att se till att EU:s budget för nästa programperiod (2028–2035) tilldelas tillräckligt med finansiering för sammanhållningspolitiken, som de anser vara avgörande för att upprätthålla EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. De argumenterar för att en stark sammanhållningspolitik är nödvändig för att upprätthålla ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU.

Europeiska regionkommittén och ledande europeiska föreningar för städer och regioner delar en gemensam vilja att behålla sammanhållningspolitiken som EU:s viktigaste investeringspolitik. Detta beror på att sammanhållningspolitiken är synligast på lokal och regional nivå, och är en långsiktig utvecklingspolitik som bygger på principer om delat ledarskap, partnerskap och flernivåstyre.

Sammanhållningspolitiken bygger på en platsbaserad strategi och riktar sig till den territoriella mångfalden inom EU. Alliansen anser att sammanhållningspolitiken är ett nyckelverktyg för att stödja regional utveckling samt att främja solidaritet och integration.

Sammanhållningspolitikens roll för att mildra utmaningarna i norra Sverige

Norra Sverige har sina egna specifika utmaningar, såsom glesbefolkning, stora avstånd och svårigheter att nå marknader på grund av avstånd och infrastrukturbrister. Sammanhållningspolitiken kan därmed användas för att mildra dessa utmaningar genom att stödja investeringar i infrastruktur, innovation, utbildning och sysselsättning. Det kan också främja samarbete och partnerskap mellan lokala och regionala aktörer, såsom företag, universitet, civilsamhällesorganisationer och offentliga myndigheter.

Just nu finns det ett öppet samråd där Sammanhållningsalliansen bjuder in lokala och regionala beslutsfattare, medlemsstater, sociala partners, civilsamhällesorganisationer och medborgare att lämna sina synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik. Resultatet av samrådet kommer att användas för att förbereda ett gemensamt ställningstagande från Sammanhållningsalliansen om framtidens sammanhållningspolitik. Detta ställningstagande är planerat att publiceras tidigt 2024, före den 9:e Sammanhållningsrapporten och Europaparlamentsvalet. Det är en utmärkt möjlighet för aktörer i norra Sverige att dela med sig av sina åsikter och insikter till Sammanhållningsalliansen.

Svara här senast 15 maj

North Sweden kommer att anordna en SVEREG konferens tillsammans med andra Svenska regionkontor den 20–21 Juni. Läs mer här. 

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges position om framtiden av sammanhållningspolitiken här

Läs mer om sammanhållningsalliansen här

/Andreas Lindström

25 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information