Svara på samråd om granskningskriterier i EU:s taxonomi

EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter och inspel till arbetet med utformningen av EU:s taxonomi, ett gemensamt klassificeringssystem som syftar till att fastställa vad som är en grön och hållbar investering i EU. I EU-kommissionens utkast till delegerad rättsakt vill man införa nya granskningskriterier för fyra av de sex miljömålen i EU-taxonomin, samtidigt som det föreslås fler ändringar i ytterligare rättsakter kopplat till EU:s taxonomi. Lämna dina synpunkter genom att svara på det öppna samrådet senast 3 maj.

EU:s taxonomi är ett regelverk som syftar till att gemensamt fastställa vad som ska räknas som gröna och hållbara investeringar inom EU. Genom taxonomiförordningen som antogs sommaren 2020 har EU därmed skapat ett regelsystem riktat mot investerare och företag, som fastställer huruvida olika ekonomiska verksamheter ska klassas som hållbara. 

För att en ekonomisk aktivitet ska klassas som grön och hållbar måste den bidra till att uppfylla minst ett av de sex miljömålen som det beslutats om, samtidigt som den ekonomiska verksamheten inte heller får orsaka någon skada på något av miljömålen. Det finns även så kallade tekniska granskningskriterier, vilket är mer ingående villkor som EU-kommissionen bestämmer genom att anta delegerade rättsakter, det vill säga en lagstiftning som antas för att komplettera eller ändra delar av existerande lagstiftning.

Svara på samrådet senast 3 maj för att ge synpunkter på EU-kommissionens utkast till förordning 

Nu arbetar EU-kommissionen med att utforma en delegerad rättsakt för EU:s taxonomi, och välkomnar berörda aktörer att komma med inspel och synpunkter på utkastet. EU-kommissionen har presenterat ett utkast där nya kriterier presenteras för fyra av de sex miljömålen: 

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser 
  • Omställningen till en cirkulär ekonomi 
  • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. 

Utkastet innehåller även förslag på ändringar av fler rättsakter, såsom av den delegerade akten om EU:s klimattaxonomi och den delegerade akten om upplysningar om verksamheters förenlighet med taxonomin.

Synpunkter gällande en tidigare delegerad akt från nätverken Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas 

Taxonomiförordning är ett lagförslag som väckt mycket intresse runt om i EU, vilket inte minst blev tydligt i och med att det kom in över 46 000 inspel från allmänheten och berörda aktörer under ett av EU-kommissionens öppna samråd. 

North Sweden har arbetat aktivt med EU:s taxonomi genom Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett nätverk bestående av politiker från norra Sveriges fyra nordligaste regioner och kommunförbund och nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som representerar de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland 

Nätverken har lämnat synpunkter på ett tidigare utkast av delegerad akt, där de två nätverken bland annat framförde att bioenergi och biodrivmedel inte bara ska förstås som en övergångsteknologi som utkastet föreslog utan ett energislag som bör klassas som en hållbar aktivitet på lång sikt. Nätverken framförde även att det fanns alltför strikta kriterier för vattenkraften, vilket innebar att endast en liten del av Sveriges vattenkraft skulle klassas som hållbar. Dessa skrivningar reviderades dock i och med det antagna förslaget, vilket innebar att vattenkraften och bioenergin fick en mer gynnsam hållbarhetsklassificering.

Läs mer och svara på det öppna samrådet senast 3 maj här.

Läs mer om EU:s taxonomi här.

Läs EFNS position på ett tidigare utkast till delegerad akt här. 

/ Vilma Nuldén

26 Apr 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information