Sveriges digitaliseringskoordinatorer på besök i Bryssel

Den 18–19 april besökte nätverket för Sveriges regionala digitaliseringskoordinatorer Bryssel för att ta del av EU:s arbete med digitalisering och undersöka möjligheterna för att driva på den digitala utvecklingen i regionerna. Koordinatorerna arbetar för att öka nyttjandet av digitaliseringens möjligheter inom regionerna genom att främja samverkan mellan relevanta aktörer och bidra till regional utveckling.

Besöket arrangerades av North Sweden och övriga svenska regionkontoren i Bryssel, med ledning av Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor. Deltagarna fick en djupdykning i EU:s strategier för digitalisering samt finansieringsmodeller som är tillgängliga för regionerna i arbetet med detta. Tillväxtverket, som koordinerar det nationella nätverket för regionernas digitaliseringskoordinatorer, var också med på resan.

Från Norra Sverige deltog digitaliseringskoordinatorerna Åsa Händel från Region Norrbotten, Magnus Rudehäll från Region Västerbotten och Amelie Rahbek från Region Jämtland Härjedalen. Susanne Sahlin är digitaliseringskoordinator för Västernorrland och deltog digitalt i sidomötena som hölls av North Sweden med koordinatorerna.

Djupdykning i EU:s strategier för digitalisering och finansieringsmodeller

Första dagen av besöket fokuserade på en mer strategisk och övergripande introduktion, med en överblick över hur EU bildades, hur beslutsprocessen fungerar inom EU och vad Europaparlamentets roll är i praktiken. Besöket på EU-kommissionens avdelning för digitalisering gav också en inblick i EU:s arbete med EU:s digitala decennium och dess tillhörande mål, som den digitala kompassen ska hjälpa till att uppnå. Dessutom presenterades aktuella initiativ för våra regioner. Under den interna diskussionen återkom ansvarsfrågan, på grund av den nationella passivitet som uppmärksammades. Därmed betonades vikten av EU-nivån eftersom den digitala implementeringen går snabbare tack vare att EU tar täten.

På dag två fortsatte besöken till EU-kommissionens digitala generaldirektorat DG CNECT, med fokus på de specifika initiativen Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) och Programmet för ett digitalt Europa. Dessa program erbjuder finansieringsmöjligheter för projekt som syftar till att bygga kapacitet inom digitalisering.

Den digitala kompassen nämndes i varje presentation under mötena med DG CNECT, och den fick även en dedikerad del av besöksprogrammet genom en presentation från den finska regionen Tammerfors, som berättade om hur de använder kompassen i sin region. Intresset för den digitala kompassen är stort bland regionerna, vilket blev tydligt i den avslutande diskussionen.

Betonad vikt av att påverka lagförslag tidigt i lagstiftningsprocessen.

Brysselbesöket avslutades med en diskussion kring de nya insikterna och reflektionerna från besöket. Framför allt var det brett intresse av att använda den digitala kompassen i de regionala digitaliseringsstrategierna, möjligen även i Regionala utvecklingsstrategin för vissa regioner. Förutom det återkommande temat kring den digitala kompassen uttrycktes också ett stort intresse för att öka användningen av Programmet för ett digitalt Europa bland deltagarna för digitaliseringsprojekt i de svenska regionerna. En annan reflektion var hur tillgänglig och inbjudande EU-kommissionen är och vikten av våra regioners positionering i EU. Slutligen var en av de mest framträdande slutsatserna från besöket vikten av att påverka lagförslag tidigt i lagstiftningsprocessen, innan regeringens remiss ligger på bordet.

/Niklas Johansson

26 Apr 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information