Tyck till om förslag på EU-certifiering av koldioxidupptag

EU-kommissionen föreslår ett certifieringssystem för infångning och lagring av koldioxid, kolinlagring i skog och mark och i långlivade produkter. Målet med initiativet är att uppmuntra till upptag och infångning av koldioxid för att kunna nå klimatneutralitet 2050. Just nu är lagstiftningsförslaget under förhandling och du kan lämna dina synpunkter. Svara senast 23 mars.

EU-kommissionen lanserade den 30 november 2022 ett förordningsförslag på ett EU-omfattande ramverk för intyg om koldioxidupptag. EU-kommissionen menar att den viktigaste åtgärden för att nå EU:s klimatmål 2050 är att mycket kraftigt minska utsläppen av fossila växthusgaser, samt att det behövs upptag och infångning av koldioxid på olika sätt. Certifieringen till kolinlagring ska således enligt EU-kommissionen bidra till EU:s mål om 310 miljoner ton koldioxidinlagring i sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk senast 2030.

Ramverket för kolinlagring omfattar lagring i jord- och skogsbruk, geologisk lagring och lagring av kol i produkter. Lagring i jord- och skogsbruk måste markägaren kunna påvisa att lagringen inte hade ägt rum utan de incitament som certifieringen erbjuder.

Målen med certifieringsramverket är att uppmuntra till samt att säkerställa hög kvalitet på åtgärderna för upptag och infångning av koldioxid inom EU, undvika fusk och å kallad¨ grönmålning och på så sätt åstadkomma negativa utsläpp i storleksordningen hundratals miljoner ton koldioxid varje år för att kunna nå målet om klimatneutralitet till 2050.

Lämna dina synpunkter

Lagstiftningsförslaget förhandlas för närvarande i Europaparlamentet och ministerrådet. EU-kommissionen arbetar just nu med att inrätta en expertgrupp som ska ge teknisk rådgivning om utarbetandet av certifieringsmetoder, där ett första möte är planerat första kvartalet 2023. Just nu kan du lämna synpunkter på det antagna förslaget. Svara senast 23 mars.

 

Här kan du lämna synpunkter om förslaget.

Hitta förslaget till förordningen här

Läs mer om certifieringen här

 

/Andreas Lindström

20 Feb 2023 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information