920 miljoner kronor från EU ska finansiera 743 nya bostäder i Skellefteå

I samband med den gröna industriomställningen är behovet av fler bostäder i Skellefteå kraftigt växande. Det stora behovet av bostäder innebär stora investeringar för en liten kommun i snabb industriell omställning. Nu är det klart att Skellefteå får stöd av EU och Europeiska investeringsbanken (EIB) med bidrag på närmare 120 miljoner kronor och lån på 70 miljoner euro, motsvarande cirka 800 miljoner kronor. Medlen säkerställer byggandet av 743 nya bostäder i Skellefteå Kommun som den 10 april besökte Bryssel för att signera avtalet med EU-kommissionen.

Stödet består både av ett bidrag på närmare 120 miljoner kronor som administreras av CINEA, EU:s myndighet som administrerar flera fonder, samt ett lån som omfattar närmare 800 miljoner kronor. EU tog beslutet att finansiera de nya bostäderna som planeras att byggas i Skellefteå i och med bakgrunden av regionens gröna industrialisering, vilket innefattar bland annat Northvolts gigafabrik. Lånet på närmare 800 miljoner kronor ska främja Skellefteå kommuns målsättningar för en integrerad stadsutveckling och social integration.  

Skellefteå kommun har långsiktigt arbetat för att bygga kapacitet att driva utvecklingsprojekt, att ta emot större investeringar och att växa hållbart.  

- Vi har tränat i mindre projekt och med tiden byggt kapacitet att attrahera investeringar till staden som gjort det möjligt att ta på sig utmaningen med detta bostadsbygge, säger Gustaf Ulander under signeringscermonin.  

Men även efter att Northvolt tillkännagett sina planer var det svårt att attrahera privat kapital för bostadsbygge.  

- Vid ett besök hos Tesla i Austin sa staden att bostäder kommer att bli den största utmaningen vid etableringen av en storskalig batterifabrik, men innan fabriken är på plats var det svårt att attrahera privata investerare att bygga privatbostäder vilket har gjort detta stöd från EU viktigt för samhällsomvandlingen, sade Ulander.   

Stödet ska möjliggöra byggnation av 743 bostäder till överkomliga priser. Av de 743 bostäder som byggs ska 57 procent av dem vara avsedda specifikt för studenter alternativt boenden som på annat sätt stärker kompetensförsörjningen inom den pågående samhällsomvandlingen. Dessutom ska ett antal av bostäderna ägnas till personer med sociala hyreskontrakt, vilket inkluderar personer med mycket låga inkomster. Förutom att bostäderna ska vara ekonomiskt överkomliga ska det även byggas med en hållbar energiprestanda, vilket i sin tur ska bidra till den gröna revolutionen som Skellefteå kommun arbetar mot. De nya bostäderna är en del av Skellefteås strategi att växa och att växa hållbart med människor från 100 olika nationaliteter som har flyttat till Skellefteå.  

- Skellefteå måste växa men för att växa måste vi växa hållbart och vara en attraktiv plats där människor från hela världen vill bo. Vi försöker också tillvarata de inflyttades goda vanor att åka kollektivt i en region som till stor del är beroende av bil genom att bygga ut och anpassa lokaltrafiken, förklarar Ulander.

Gruppbild i samband med signeringsceremonin på CINEAS kontor i Bryssel 14 april 2024. Olivier Silla Head of Department vid CINEA och Gustaf Ulander tillsammans med Niklas Johansson, North Sweden European Office och personal vid CINEA och EU-kommissionens enhet för Urban och Regional utveckling DG Regio.

Motivering till finansieringen  

EIB motiverar beslutet med att Skellefteå utformat byggprojektets läge och karaktär för att minimera miljöpåverkan själva konstruktionen, samt att projektet leder till positiva sociala effekter och minskad energikonsumtionen minskar med lägre energikostnader för hyresgästerna. De nya byggnaderna förväntas prestera minst 14 procent bättre än vad de svenska minimikraven är, vilket innebär att de nya byggnaderna kommer ha bland den bästa energiprestandan i Sverige. 

Den gröna industriella omställningen i Skellefteå 

Sedan 2017 när Northvolt beslutade att förlägga Europas största batterifabrik till Skellefteå har kommunen varit i en stor tillväxt. Skellefteå har tagit sig an utmaningen att möjliggöra investeringen genom att inte bara tillgängliggöra mark utan att även expandera samhället och attrahera den globalt ledande kompetensen som behövs i omställningen – där bara fabriken kommer att kräva 4000 kompetenta medarbetare samtidigt som Boliden investerar 4,8 miljarder i kommunen 

EU har sedan tidigare riktat stöd till företagen i norra Sveriges gröna industriella omställning genom Horisont Europa, Innovation Fund och lånegarantier från EIB. Men med stödet till Skellefteå Kommun visar EU även ett engagemang för samhällsomvandlingen runt industrierna som gör etableringarna möjliga. Detta styrks av EU-kommissionen som förklarar att det här projektet visar att utmaningar som tillkommer den gröna omställningen kan hanteras på ett bra sätt. Dessutom visar investeringen att EU:s finansiering finns till för alla regioner, liten som stor. Den gröna omvandlingen ska vara möjlig och rättvis för alla EU-medborgare.

Stödet från EU är en del av Fonden för rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) och dess tredje pelare ”Public Sector Loan Facility” som erbjuder lån och bidrag till offentliga aktörer som omfattas av JTF. I Sverige innebär det Norrbotten, Västerbotten samt Gotland. Från 2026 kommer det att finnas mer medel tillgängliga för svenska aktörer som är möjliga att söka för aktörer i dessa regioner.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om EIB:s beslut här   

Läs CINEAs pressmeddelande här 

Läs EIB:s utvärdering av projektet här   

Läs mer om EU-kommissionens preliminära överenskommelse för energiprestanda här   

Läs mer om Public Sector Loan Facility under the Just Transition Mechanism och nästa utlysning 2026 här 

24 Apr 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information