Reviderat direktiv för energi- och resurseffektiva byggnader i EU

Den 7 december 2023 gjordes en preliminär överenskommelse av medlagstiftarna om ett reviderat direktiv gällande byggnaders energiprestanda. Direktivet förväntas bidra till en stabilare miljö för investeringsbeslut samt underlätta för konsumenter och företag att göra mer välgrundade val när det gäller energi. Revideringen ska ta hänsyn till olika medlemsstaters förutsättningar i större mån och syftar till göra det möjligt att uppnå ett mer energieffektivt och koldioxidsnålt byggnadsbestånd senast 2050.

Revideringen tar klimat och geografi i åtanke  

Direktivet revideras med syfte att skapa bättre förutsättningar för EU och dess medlemsländer att nå sina klimatmål. Direktivet erkänner att det finns skillnader mellan medlemsländerna, såsom faktorer som klimat och geografi. Därav tillåter revideringen av direktivet nationella regeringar att besluta om vilka renoveringsåtgärder som passar bäst för deras premisser. Regeringarna får även möjlighet att bestämma vilka byggnader som bör uteslutas från direktivet, exempelvis historiska byggnader. Utöver det förväntas även energisnålare byggnader hjälpa till att motverka energikrisen som har varit märkbar i Europa senaste åren. 

Direktivet är inget nytt 

Redan i maj 2010 publicerades riktlinjer i form av direktiv gällande byggnaders energiprestanda av Europeiska unionen. 2018 bearbetades direktivet och nya delar infördes, bland annat kravet på långsiktiga renoveringsstrategrier, minimikrav på energiprestanda och en skyldighet för medlemsländerna att upprätta förteckningar över åtgärder för att förbättra byggnaders energieffektivitet. Sedan 2018 har direktivet varit mycket omdiskuterat av bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Därav resulterade direktivet i revidering. 

Under 2020 presenterades EU-kommissionen en strategi för renoveringsvågen som en del av den gröna given. Strategin innehöll en handlingsplan med bland annat konkreta regler och finansiering av åtgärder för att främja renovering av byggnader. Året därpå lades paketet om genomförandet av den gröna given fram där vikten av renovering av äldre byggnader betonades ytterligare. Ett förslag om den sociala klimatfonden, i syfte att stötta mindre företag och utsatta medborgare med dessas gröna omställning, framfördes i samband med att paketet från den gröna given lades fram. 

I slutet på 2021 offentliggjorde EU-kommissionen sitt förslag till ändring av energiprestandardirektivet. Ändringen skulle innebära en uppgradering av det tidigare direktivet med syfte att återspegla högre ambitioner och mål kopplade till klimatmålen.  

I maj 2022 antogs REPowerEU-planen som betonade behovet av att minska Europas behov av utländska energikällor. Den 7 december 2023 gjordes den preliminära överenskommelsen att se över direktivet för energi- och resurseffektiva byggnader i EU.  

Nästa steg 

Det reviderade direktivet kräver ett formellt antagande av både Europaparlamentet och ministerrådet. Efter att antagandet är ett faktum kan direktivet bli verklighet och träda i kraft.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om direktivet här 

Läs mer om EU:s regler för att skapa energieffektiva byggnader här 

Läs mer om EU:s strategi för energi- och resurseffektiva byggnader här 

 

29 Jan 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information