Ansök om finansiering inom programmet Erasmus+ innovationsallianser

Inom ramen för Erasmus+ programperiod 2021–2027 och den nya europeiska innovationsagendan finns programmet Erasmus+ innovationsallianser. Programmet vänder sig till bland annat aktörer inom akademin, näringslivet och offentliga organ. Nu har ansökningsperioden öppnat för att ansöka om projektfinansiering inom två olika områden, allianser för utbildning och företag samt allianser för branschsamverkan kring kompetens. Ansök om projektfinansiering innan 7 mars 2024.

Vad är Erasmus + innovationsallianser 

Programmet Erasmus+ innovationsallianser strävar efter att kort- och långsiktigt påverka både samhälle och näringsliv, med effekter som genomsyrar lokal, nationell och europeisk nivå. Programmets övergripande mål är att främja digitala och gröna färdigheter för att möta arbetsmarknadens behov samt att främja hållbar utveckling. Kunskapsflöden och samarbeten förväntas stärkas inom högskoleutbildning, yrkesutbildning samt ett socioekonomiskt sammanhang, som bland annat forskning.  

Ansökningsmöjligheter inom två olika områden  

Finansiering inom Erasmus+ innovationsallianser kan sökas inom två olika områden, allianser för utbildning och företag samt allianser för branschsamverkan kring kompetens.  

Del 1 – allianser för utbildning och företag. Syftet för första delen är att stärka innovationen inom de högre utbildningarna. Genom den stärkta innovationsandan kan entreprenörskapen och kompetensen utvecklas. I takt med dessa punkter bör även flödet och utbytet av kunskap inom högskoleutbildningar, yrkesutbildning och närhetslivet stimuleras.  

Del 2 – allianser för branschsamverkan kring kompetens. Andra delens syfte är att utveckla innovativa strategier och etablera samarbeten för praktiska lösningar inom kompetensutveckling, både på kort och medellång sikt. Exempelvis genom att utforma europeiska strategier för branschsamverkan om färdigheter samt upprätta formella kursplaner och utbildningsprogram för specifika branscher på EU-nivå.  

Ansökan har öppet till och med 7 mars  

För att söka allianser för utbildning och företag finns det krav på att projektet ska omfatta minst fyra programländer med åtminstone åtta partner. Dessutom måste minst tre företag och tre yrkeshögskolor och/eller lärosäten omfattas. Utöver kraven finns det även riktlinjer som exempelvis att minst ett lärosäte och minst en yrkesutbildningsanordnare bör vara fullvärdig partner i projektet. 

För allianser för branschsamverkan kring kompetens finns det även liknande krav, där det ska omfatta minst åtta programländer med minst tolv fullvärdiga partner. Dessutom ska det omfatta fem aktörer på arbetsmarknaden, exempelvis fackföreningar, näringslivsföreträdare eller dylikt samt minst fem utbildningssamordnare som fullvärdig partner.  

Innovationsallianser i linje med EU:s framtida kunskapsutveckling 

Programmet har som mål att stötta genomförandet av en enhetlig och omfattande verksamhet som fokuserar både på sektorspecifik och sektorövergripande utveckling, och som ska kunna anpassas i linje med EU:s framtida kunskapsutveckling. Genom formandet och skapandet av nya läroplaner på högskole- och yrkesutbildningsnivå ämnar det till att generera en tillförsel av nya färdigheter och eventuella kompetensglapp kan åtgärdas. Projekten förväntas ge möjlighet för aktörer att anpassa sig till utvecklingen på arbetsmarknaden i EU.  

Talang- och kompetensutveckling ligger i EU:s fokus för att öka innovationen då digitala kompetenser har blivit allt mer viktigt på arbetsmarknaden. Utöver den digitala faktorn framkommer även vikten av hållbar utveckling, där övergången till en grönare ekonomi underbyggs av förändringen av kvalifikationer samt nationella läroplaner. Förändringarna av nationella läroplaner sägs vara kritiska för att lyckas få utbildningen att möta det växande behovet av gröna färdigheter och kunskaper kring hållbar utveckling. Till sist är införandet av ny teknik av vikt för att främja en grön och digital omställning.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om innovationsalliansen inom Erasmus+ programmet samt hur du ansöker här

Ansök här

Läs mer om Erasmus+ programperiod 2021—2027 här

Läs mer om den nya europeiska innovationsagendan här

31 Jan 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information