Ansök till nätverk för städer som vill hitta lösningar på viktiga utmaningar

Nätverket Innovation Transfer Networks (ITN) är för städer som vill hitta lösningar på viktiga utmaningar och tillsammans lära av lyckade stadsprojekt. URBACT, ett kunskapsutbytesprogram finansierat till stor del av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har nu öppnat ansökan för nätverket med sista ansökningsdag 20 mars 2024. Utlysningen har inga begränsningar på ett lägsta antal invånare i de deltagande städerna, vilket gör den lämplig även för norra Sveriges mindre städer.

URBACT är ett kunskapsutbytesprogram finansierat av EU och har sedan 2002 jobbat för att driva på positiva förändringar genom URBACT metoden som tillhandahåller verktyg, nätverk och processer för deltagande städer. Nu har de öppnat utlysningen för nätverket Innovation Transfer Networks (ITN), ett av de tre nätverken inom URBACT, som syftar till att tillsammans hitta lösningar på viktiga utmaningar och lära av lyckade stadsprojekt. De lyckade stadsprojekten som ingår i nätverket är projekt som ingått och finansierats av EU initiativet Urban Innovation Action program (UIA).  

UIA förser städer med resurser för att testa nya och obeprövade lösningar för att adressera olika urbana utmaningar. Målet är att medlemsstäder i nätverket tillsammans anpassar erfarenheterna från redan genomförda projekt och tillsammans utvecklar en investeringsplan för att själva kunna genomföra liknande projekt. Städer i nätverket ITN får möjlighet att lära sig av framgångsrika projekt inom programmet. Städer som ingår i ITN får ekonomiskt stöd för personal som arbetar med nätverket, för resor och boende för att delta på möten samt för att genomföra pilotprojektet på lokal nivå. Vidare får städerna vägledning från experter som följer arbetet och ger råd. 

URBACT för hållbar utveckling i städer 

Målet med URBACT är att få städer att tänka om gällande centraliserade styrningsstrukturer för att i stället testa mer inkluderande och holistiska modeller. För att uppnå en hållbar stadsutveckling läggs stor vikt på inkludering av lokalbefolkningen som en central del i genomförandet och skapandet av handlingsorienterade strategier. Inom URBACT finns tre olika nätverk varav ett är Innovation Transfer Networks (ITN) som nu öppnat sin ansökan. För perioden 2021-2027 finansieras programmet av Europeiska regionala utvecklingsfonden med en budget på 79 769 000 euro samt av föranslutninsstödet med en budget på 5 000 000 euro. URBACT är nu inne på sin fjärde programcykel under namnet URBACT IV som löper mellan 2021-2027. 

Umeå och Ånge är deltagare i URBACT-nätverk 

Från norra Sverige deltar både Ånge och Umeå i olika URBACT-nätverk. Ånge kommun är sedan 2019 med i URBACT-nätverket IoTXchange som pilot för smartare snöröjning. Målet med Ånges projekt är att ta fram en handlingsplan för hur Sakernas internet (IoT) ska användas i kommunen, genom att samla olika aktörer som annars inte brukar jobba ihop. Umeå leder URBACT nätverket Gendered Landscape där sex andra europeiska städer deltar. Målet med Umeås projekt är att utveckla en jämställd stad genom att befästa ett jämställdhetsperspektiv i stadsutvecklingen.   

Vem kan ansöka? 

Ansökan sker tillsammans med fem till sju städer varav en ska vara en Urban Innovative Action stad som agerar huvudpartner. Partners kan hittas på URBACTs sökverktyg för partnerskap. Där finns städer som har implementerat UIA projekt och som söker nya partners villiga att ta del av deras metoder och tillsammans ingå i ett Innovation Transfer nätverk. Utlysningen sätter inga begränsningar på antalet invånare vilket innebär att alla städer oavsett storlek kan ansöka. Utlysningen är därför särskilt lämpligt för norra Sveriges mindre städer. Sista dagen för att ansöka är 20 mars 2024.  

/Jenny Hammmersland 

Läs mer om Utlysningen här

Läs mer om UIA här

Läs mer om URBACT här 

Läs mer om Umeås utveckling av en jämställd stad här 

Läs mer om smartare snöröjning i Ånge här

13 Feb 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information