Dubbelspårets dag 2024 – bygg klart Nya Ostkustbanan till 2035!

Den 17 maj var det dags för årets upplaga av Dubbelspårets dag som arrangeras av Nya Ostkustbanan, ett bolag som arbetar för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand/Västeraspby. Vid mötet, som denna gång arrangerades i Sundsvall, presenteras senaste nytt om dubbelspårsutbyggnaden längs med Ostkustbanan. Medverkade gjorde bland andra Nya Ostkustbanans styrelse, Trafikverket, ledamöter från samtliga riksdagspartier och olika näringslivsorganisationer. North Sweden fanns på plats för att berätta om senaste från Bryssel där den europeiska transportplanen, TEN-T, precis färdigförhandlats, en ny budget för transportinfrastruktur diskuteras och militära mobilitetskorridorer är på väg att etableras.

Den 17 maj gick årets upplaga av Dubbelspårets dag av stapeln i form av ett kunskapsseminarium och en bolagsstämma för Nya Ostkustbanan. Nya Ostkustbanan etablerades som bolag 2015 och arbetar för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand/Västeraspby. Mötet arrangerades i ett soligt och varmt Sundsvall och samlade förutom bolagets styrelse bland annat aktörer från Trafikverket, ledamöter från alla riksdagspartier, Byggföretagen, Företagarna och Handelskammaren Mitt. North Sweden medverkade med en presentation om senaste nytt när det gäller den europeiska transportpolitiken. 

Akut kapacitetsbrist på gamla Ostkustbanan 

Det har varit ett mörkt år för svensk järnväg. Tågtrafiken har kantats av rekordstora förseningar och mängder med inställda tåg. Under det senaste året har flera tågurspårningar inträffat på gamla Ostkustbanan. Den mest uppmärksammade skedde i augusti 2023 utanför Hudiksvall. Gamla Ostkustbanan är ett 27 mil långt, krokigt enkelspår mellan Gävle i söder och Härnösand i norr och brukar kallas Sveriges längsta flaskhals. Tågtrafiken ökar, men järnvägen byggs inte ut i den takt som är nödvändig.  

Det skapar stora problem och riskerar att hota den gynnsamma näringslivsutveckling som vi ser i norr just nu, konstaterade Ingela Bendrot, VD för Nya Ostkustbanan, i inledningen. 

Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan

Det behövs bättre järnväg, men statens budget är hårt ansatt. Kostnaderna skenar och många viktiga investeringar krävs. 

Ingela Bendrot fortsätter: 

För vår del är det väldigt viktigt att visa att vi nu måste prioriteras! Nya Ostkustbanan har, förutom ett tydligt remissvar kring Trafikverkets inriktningsunderlag, lämnat mycket utförliga dokument till regeringen däribland en kapacitetsanalys som visar på en akut kapacitetsbrist på Ostkustbanan och Ådalsbanan, men även på stambanan genom övre Norrland. 

Nya Ostkustbanan högt prioriterad på EU-nivå 

I Bryssel har den europeiska transportplanen, förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), precis förhandlats färdigt och den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft i sommar, vilket Lotta Rönström från North Sweden-kontoret berättade om vid mötet. North Sweden har genom åren arbetat intensivt med att sätta norra Sverige tydligare på TEN-T-kartorna, bland annat för att öppna upp för möjligheter till medfinansiering från EU för infrastrukturprojekt. I den nya lagstiftningen ser vi nu resultatet. Från att norra Sverige varit en vit fläck på kartorna så är nu stråket längs med Norrlandskusten med i EU:s högst prioriterade stomnätskorridorer som i nya TEN-T synkroniseras med EU:s godskorridorer och kallas europeiska transportkorridorer (ETC). Utöver det så har även många viktiga noder inkluderats i norr. Umeå, Sundsvall och Gävle har blivit urbana noder och terminalerna i Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle samt Piteå hamn är även de nu TEN-T-klassificerade. Nu pågår även ett arbete med att etablera militära mobilitetskorridorer och även där är Nya Ostkustbanans geografi inkluderad. 

Att vara del av EU:s militära mobilitetskorridorer är viktigt då det lutar åt att en stor del av EU:s framtida budget för transportinfrastruktur ser ut att vikas åt projekt med såväl civil som militär nytta, s k dual use, berättar Lotta Rönström. 

 

Lotta Rönström, North Sweden European Office

Stor uppslutning kring Nya Ostkustbanan 

I höst kommer regeringens infrastrukturproposition som riksdagen sedan ska fatta beslut kring. Enligt Trafikverket räcker inte pengarna ens om den 12-åriga infrastrukturbudgeten skulle öka med 20 procent. Under Dubbelspårets dag fanns medverkande från alla riksdagspartier genom Peder Björk, riksdagsledamot (S), Roger Hedlund, riksdagsledamot (SD), Patrik Stenvard, regionstyrelsens ordförande (M) Region Gävleborg, Isabell Mixter, riksdagsledamot (V) samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse, Anne-Li Sjölund, riksdagsledamot (C), Liza- Maria Norlin, partisekreterare och tjänstgörande riksdagsledamot (KD), Annelie Luthman, kommunpolitiker Sundsvall (L) och Knapp Britta Thyr, kommunalråd samt ledamot i Miljöpartiets partistyrelse (MP).  

Det finns en stor enighet mellan partierna om att Nya Ostkustbanan måste prioriteras och byggas klart senast 2035. Det har tidigare visats i en partigranskning där samtliga åtta riksdagspartier har fått uttala sig i frågan, men blev även tydligt i diskussionen mellan ledamöterna under mötet. Olika tankar kring vägar framåt för att påskynda utbyggnaden av Nya Ostkustbanan presenterades, till exempel möjligheten med alternativ finansiering för att dryga ut infrastrukturbudgeten. Detta är något samarbetet Botniska korridoren är i färd med att ta fram en rapport kring som kommer att presenteras vid ett event i Almedalen den 26 juni där North Sweden är medarrangör. 

Riksdagsledamöterna Roger Hedlund (SD), Patrik Stenvard, (M), Isabell Mixter (V), Anne-Li Sjölund (C) och Liza-Maria Norlin KD), kommunpolitiker Annelie Luthman (L) samt riksdagsledamöterna Knapp Britta Thyr (MP) och Peder Björk (S).

Något annat som lyftes under diskussionen, men även vid andra pass under dagen, var vikten av att tänka och planera i längre stråk. 

Om Öresundsbron hade planerats och byggts på samma sätt som Nya Ostkustbanan så hade vi fortfarande, nästan 30 år efter byggstart, endast haft en halv bro, vilket förstås inte ger någon samhällsekonomisk nytta. För att få ut den samhällsekonomiska nyttan måste hela flaskhalsen byggas bort! konstaterade Ingela Bendrot.  

/Lotta Rönström 

Läs mer om partigranskningen här  

 

20 Maj 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information