EU-akt för bättre gränsöverskridande datautbyte har trätt i kraft

Akten om ett interoperabelt Europa trädde i kraft den 11 april med syfte att underlätta gränsöverskridande datautbyte inom EU. Digitala lösningar ska baseras på öppen källkod och öppen data för att kunna kommunicera med varandra och användas över hela Europa. Ett gränsöverskridande datautbyte förväntas i sin tur bidra till att påskynda den digitala omställningen och omvandlingen av den offentliga sektorn.

Den nya akten, ett interoperabelt Europa, trädde i kraft 11 april och har som ändamål att underlätta och påskynda den digitala omvandlingen av EU:s offentliga sektor, detta för att säkerställa att EU uppnår målen som ställts upp i strategin för det digitala decenniet. Målen består bland annat av att de viktigaste offentliga tjänsterna ska finnas tillgängliga online för medborgare, företag och offentliga förvaltningar innan 2030.  

Förmåga för system att fungera i symbios 

Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans, och i det här fallet gäller det interoperabilitet inom data hos offentliga sektorn. Det är en central pelare i en fungerande digital inre marknad som bidrar till effektivare genomförande av digitala inslag inom flertalet sektorer, bland annat rättvisa, hälsa och transporter. Enligt EU-kommissionen ska den nya akten underlätta bland annat erkännandet av akademiska examensbevis, ackreditering av offentliga upphandlingar, digitala körkort och tillgång till hälsouppgifter.   

Förordningen innebär enligt SKR, som varit aktiva med påverkansinsatser under förhandlingarna, två större förändringar som berör kommuner och regioner. Dels kommer de att behöva utföra så kallade interoperabilitetsbedömningar vilket innebär en utökad administrativ insats samt ett bredare förvaltningsuppdrag då lösningarna ska kunna användas inom hela EU. Dessutom ska de lokala och regionala förvaltningarna tillgängliggöra lösningen i en Europeisk portal som kommer att utvecklas för vidare användning av andra Europeiska aktörer.  

Tydliga rättsliga ramverk 

Interoperabilitetspolitiken är kritiskt inom den offentliga sektorn då det utgör förvaltningars förmåga att samarbeta. Det är viktigt att gränsöverskridande samarbete fungerar väl för att undvika dubbelarbete inom offentliga tjänster samt för att säkerställa en snabb utformning av gemensamma lösningar. Innan denna akt så har det bara funnits ett informellt samarbete kring interoperabilitet.  Den nya akten ska ge tydliga rättsliga ramverk för att möjliggöra interoperabilitet mellan olika förvaltningsnivåer, så att det kan ske ett gränsöverskridande dataflöde mellan europeiska digitala tjänster.  

Enrico Lettas rapport 

Att stärka samarbetet för interoperabilitet inom den offentliga sektorn har stor inverkan på de fyra rättigheterna som EU har, specifikt rätt till fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, då betungande administrativa förlopp kan skapa hinder för små- och medelstora företag (SMEs). Dessa aspekter diskuterar Enrico Letta i sin nyligen publicerade rapport om framtidens inre marknad. 

/Ellen Nilsson 

Läs hela akten här   

Läs mer om Enrico Lettas rapport här

Läs mer innebörden för regioner och kommuner här  

 

24 Apr 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information