EU-kommissionen inrättar AI-kontor

Den 21 maj presenterade EU-kommissionen ett nytt kontor för artificiell intelligens (AI), även kallat Europeiska AI-byrån, som har inrättats av och inom EU-kommissionen. Syftet med kontoret är att säkra att framtida utveckling av AI sker på ett säkrare sätt och främjar innovation som har både ekonomiska som samhälleliga fördelar. AI-kontoret är en del av genomförandet av AI-akten, som presenteras som världens första heltäckande AI-lag, som tidigare introducerats av EU-kommissionen och förväntas träda i kraft i juli 2024.

EU-kommissionen introducerade 21 maj 2024 ett nytt EU-kontor för artificiell intelligens (AI). Kontoret består av fem enheter och syftar till att vara en nyckeldel inom EU:s AI-akt genom att möjliggöra framtida utveckling, spridning och användning av AI på ett sätt som gynnar innovation samt samhälleliga och ekonomiska fördelar, såväl som att minimera riskerna med AI.  Kontoret ämnar även till att arbeta för att gynna forskning och innovation inom tillförlitlig AI såväl som att inom den internationella diskursen positionera EU som ledande i ämnet. I samarbete med utvecklare av AI, forskarsamhället och andra relevanta aktörer kommer AI-kontoret att samordna utarbetandet av moderna uppförandekoder, genomföra testning och utvärdering av AI-modeller för allmänna ändamål, begära information samt vid behov införa sanktioner. 

AI-kontoret nyckelpunkt i genomförandet av EU:s AI-akt  

AI-kontoret syftar till att agera som en viktig del i genomförandet av EU:s AI-akt, världens första heltäckande AI-lag, genom att säkerställa enhetligt mellan EU:s medlemsstater i utförandet av AI-akten i EU. För att säkerställa att beslutsfattandet inom AI-akten sker på ett välgrundat sätt kommer AI-kontoret ha ett nära samarbete med medlemsstaterna såväl som olika aktörer på EU-nivå. Det inkluderar den europeiska nämnden för artificiell intelligens (en vetenskaplig panel sammansatt av oberoende experter inom forskningssamhället) samt en rådgivande grupp, där representanter för industrin, små och medelstora företag, akademin, tankesmedjor och det civila samhället ingår. 

Kontorets enheter  

AI-kontoret består vidare av fem enheter som tillsammans arbetar för att stödja genomförandet av AI-akten:  

 •  Enheten för reglering och efterlevnad 
  • Samordnar regleringsstrategin i samarbete med EU:s medlemsstater för att underlätta en enhetlig tillämpning och efterlevnad av AI-akten i hela EU. Enheten kommer att bidra till utredningar och eventuella överträdelser och administrera sanktioner.  
 • Enheten för AI-säkerhet 
  • Fokuserar på identifiering av systemrisker i mycket kapabla modeller för allmänna ändamål, möjliga riskreducerande åtgärder samt utvärderings- och testmetoder. 
 • Enheten för spetskompetens inom AI och robotteknik som 
  • Syftar till att stödja och finansiera forskning och utveckling för att främja ett ekosystem av spetskompetens.  
 • AI for Societal Good Unit  
  • Syftar till att utforma och genomföra AI-kontorets internationella engagemang i AI för gott bruk.   
 • Enheten för AI-innovation och politisk samordning  
  • Övervakar genomförandet av EU:s AI-strategi, övervakar trender och investeringar, stimulerar spridningen av AI genom ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter och inrättandet av AI-fabriker samt främjar ett innovativt ekosystem.  

Bakgrund EU:s AI-akt  

AI har varit ett fokusområde för EU-kommissionen de senaste åren. I april 2021 föreslog EU-kommissionen EU:s första regelverk för artificiell intelligens. I mars 2024 antog EU-parlamentet lagstiftningen, i maj 2024 antog sedan ministerrådet AI-akten. Lagstiftningen förväntas träda i kraft i juli 2024.  

/Julia Bergsten  

Läs mer om EU-kommissionens AI-kontor här

Läs mer om ministerrådets godkännande här

Läs mer om slutförhandlingarna av akten här

Läs mer om AI-akten här

03 Jul 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information