EU-kommissionen presenterar en ny strategisk plan för Horisont Europa

Den 20 mars presenterade EU-kommissionen en strategisk plan för Horisont Europas andra period, som fastställer strategiska riktlinjer för EU:s finansiering av forskning och innovation under programmets tre kvarstående år, 2025–2027. Planen ligger till grund för de arbetsprogram som innehåller utlysningar om projektfinansieringar de kommande åren. Riktlinjerna som presenteras i planen är speciellt kopplade till den gröna omställningen, den digitala omställningen och slutligen att göra Europa mer motståndskraftigt, konkurrenskraftigt, inkluderande och mer demokratiskt.

Horisont Europa är EU:s främsta finansieringsprogram för forskning och innovation med en budget på 95.5 miljarder euro. I slutet på mars föreslog EU-kommissionen en strategisk plan för programmet Horisont Europa andra period. Den strategiska planen gäller för de kvarstående åren för det aktiva programmet, vilket är perioden 2025–2027.  

I den nya planen, som tillkännagavs vid EU:s temadagar för forskning och innovation, klargjordes det tre viktiga riktlinjer för finansieringen från EU inom ämnet forskning och innovation. De tre strategiska områdena som har identifierats i planen är en grön omställning, en digital omställning och slutligen ett mer motståndskraftigt, konkurrenskraftigt, inkluderande och demokratiskt Europa. Principerna öppen strategisk autonomi och Europas roll inom utvecklandet och användandet av kritiska teknologier finns som övergripande underlag för hela den strategiska planen.  

Syftar till att motverka globala utmaningar 

Syftet med de nya riktlinjerna är att ta itu med globala utmaningar såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, den digitala omställningen och en åldrande befolkning. Biodiversiteten är av stort fokus inom den nya planen, då planen visar att tio procent av Horisont Europas budget för perioden 2025–2027 ska avsättas specifikt för projekt som rör den biologiska mångfalden. Detta kompletterar programmets tidigare mål där 35 procent av programmet ska verka för att uppnå EU:s klimatmål. 

Partnerskap inom viktiga områden för norra Sverige 

Inom den nya planen identifieras nio nya europeiska partnerskap inom Horisont europa där EU, Medlemsländer och privata aktörer medfinansierar forskning och innovation kring en gemensam forskningsagenda (SRIA) där områden av stor relevans för norra Sverige finns med. Bland annat startar nu partnerskap inom skog- och skogsbruk, innovativa material för EU och Råvaror för den gröna och digitala omställningen. Partnerskapen ska göra det enklare att möjliggöra samarbete mellan EU-kommissionen och andra aktörer, ta an stora utmaningar samt att effektivt arbeta tillsammans med finansieringen, med syfte att enklare undvika dubbelarbete.  

Bauhausinitiativet har en roll i den nya strategiska planen  

Den nya strategiska planen har en även koppling till Bauhausinitiativet (New European Bauhaus, NEB). NEB är ett multidisciplinärt initiativ av EU-kommissionen med mål att sammankoppla den gröna given med befolkningens vardagliga liv. Det ska uppnås genom att genom att bygga hållbart, inkluderande och estetiskt. Eftersom NEB verkar övergripande och även täcker områden inom forskning och innovation kommer NEB att genomföras som ett tvärklusterärende i Horisont Europas arbetsprogram för den kommande perioden. Länken mellan den strategiska planen för Horisont Europa och NEB kallas för NEB facility och består av två delar. 

Den första delen i NEB facility är en forsknings- och innovationsdel som riktar sig mot innovativa lösningar för att föra människor och den gröna omställningen samman. Med en indikativ budget på 120 miljoner euro per år förväntas den bidra till att främja hållbarhet, resurseffektivitet och social inkludering. 

Den andra delen är en genomförandekomponent som syftar till att stödja införandet och tillhandahålla teknisk assistans för de innovativa lösningar som framställs och det kommer göras med stöd från andra EU-program.  

Arbetsprogram framöver 

Inom en snar framtid kommer det att presenteras arbetsprogram baserat på den strategiska planens riktlinjer. I april 2024 kommer EU-kommissionen ge berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på arbetsprogrammet för 2025.  

/Ellen Nilsson 

Läs hela den strategiska planen här   

 

10 Apr 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information