Europeiska ungdomsåret skapar insatser framåt

EU-kommissionen presenterade den 10 januari 2024 ett antal framåtriktade åtgärder med utgångspunkt i framstegen som gjordes under det europeiska ungdomsåret 2022. Ungdomsåret var framgångsrikt i att öka ungas deltagande och integrera perspektiv från unga i policyinitiativ. Åtgärderna syftar till att vidare stärka ungdomars röst i beslutsfattande samt konkret involvera unga i viktiga policyområden.

EU:s fokusområden för framåtriktade åtgärder 

För att värna om ungdomsårets framsteg och EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 presenterade EU-kommissionen den 10 januari 2024 två fokusområden för framåtriktade åtgärder baserat på insikter och lärdomar från det europeiska ungdomsåret 2022: 

(1) Ge ungdomar en starkare röst i EU:s beslutsfattande. Detta ska ske genom en ungdomskontroll när EU-kommissionen designar EU:s politik för att säkerställa att hänsyn tagits till politikens påverkan på de unga. Vidare ska EU-kommissionen mobilisera dialog och integrera instrument, bland annat genom att stärka det befintliga forumet EU:s ungdomsdialog. 

(2) Adressera ungdomars oro för olika policyområden. Dessa områden är hälsa och välbefinnande, miljö och klimatförändringar, utbildning, internationellt samarbete och europeiska värden samt sysselsättning och inkludering. Bland annat kommer EU-kommissionen arbeta med en gemensam europeisk examen, inrätta en ny plattform för regelbunden dialog med ungdomsorganisationer, utarbeta riktlinjer om välbefinnande i skolorna, fortsätta genomföra initiativet Alma (Aim, Learn, Master, Achieve) samt involvera unga i den gröna omställningen genom Europeiska solidaritetskåren 2024. 

Europeiska ungdomsveckan 2024  

Som en del av EU-kommissionens insatser för att lyfta ungas demokratiska engagemang arrangeras Europeiska ungdomsveckan vartannat år. I år arrangeras eventet den 12–19 april med en rad aktiviteter i hela Europa. Eftersom valet till Europaparlamentet hålls senare under våren kommer veckans fokus främst kretsa kring valet och demokratisk deltagande.   

Europeiska ungdomsåret 2022  

Varje år presenterar Europeiska unionen ett ämne med målet att öka medvetenhet och debatt. År 2022 var ungdomarnas år där vikten av deras roll i att bygga en bättre och grönare framtid belystes. Under året anordnades över 13,000 aktiviteter i 67 olika länder där unga fick möjligheten att delta i debatter och möten med politiker. Mer än 30 avdelningar inom EU-kommissionen bidrog med över 130 policyinitiativ för ungdomar där de inkluderades i utformningen.  

/Jenny Hammersland  

Läs om de framåtriktade åtgärderna här  

Läs mer om Europeiska ungdomsveckan 2024 här  

Läs mer om det Europeiska ungdomsårets utlysning här 

26 Jan 2024 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information