Event om arktiska perspektiv i EU:s forskningsagenda på North Swedens Brysselkontor

Den 13 maj anordnade nätverken The Arctic Five och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) ett event på temat Arktiska perspektiv i EU:s forskningsagenda. Eventet hölls på North Swedens kontor i Bryssel i samband med EU Arctic Forum och Indigenous Peoples’ Dialogue. Under seminariet diskuterades den arktiska forskningens roll i den omställning som regionen genomgår i och med det nya geopolitiska läget och den gröna omställningen.

Arktis är en avgörande aktör för EU när det kommer till förnybar energi, grön industriell omställning och kritiska råvaror, men även inom säkerhetsfrågor som följer det nya geopolitiska läget som vi befinner oss i. Samtidigt står regionen i första ledet när det gäller konsekvenser av klimatförändringar. Regionens specifika sociala, miljömässiga och ekonomiska egenskaper påverkas i största grad av klimatförändringarna. Eventet syftade därmed till att lyfta vikten av klimatforskningen som en väsentlig del av den arktiska forskningsagendan, men även att diskutera vilken roll EU:s forskningsagenda bör och kan spela när det gäller att ge underlag för politiska beslut och utforma strategier för hållbar utveckling i Arktis. I centrum för diskussionerna stod frågan: Hur kan arktisk forskning kan svara upp mot de behov som uppstår i och med den omställning som regionen genomgår?  

Eventet samlade både aktörer från EU-arenan och nedresta för EU:s arktiska konferens senare under veckan. Deltagarna är på olika sätt intresserade i arktisk forskning, antingen som politisk beslutfattare, forskare med verksamhet inom arktisk forskning eller som en stakeholder som efterfrågar kunskap för fortsatt hållbar utveckling av EU:s arktiska regioner. Moderator för eventet var Dag Avango, Professor vid Luleå Tekniska Universitet och direktör för Arctic Five. 

Dag Avango, Professor vid Luleå Tekniska Universitet och direktör för Arctic Five.

Europeiska Arktis av ökande betydelse för EU 

Det europeiska Arktis får allt större strategisk betydelse inom områden som förnybar energi, industrialisering inom ramen för den gröna omställningen och relaterade utvinningsindustrier. Med denna utveckling följer en bred uppsättning möjligheter, men även utmaningar som spänningar i markanvändningen och lokal miljöpåverkan, samt svårigheter att attrahera den arbetskraft som behövs. Under första panelsessionen diskuterades det hur konkurrerande intressen och perspektiv kan hanteras genom en djupare förståelse för de utmaningar som finns, och hur gemensamma forsknings-, innovations- och utbildningsaktiviteter kan bidra till hållbart nyttjande av naturresurser och en ökad samhällelig acceptans för den gröna industriella omställningen.  

Andra panelsessionen berörde de arktiska säkerhetsdimensionerna och behovet av långsiktig och kortsiktig forskning och innovation kring arktisk säkerhet för att skapa en bättre förståelse för den nya geopolitiska situationen i regionen. Under passet diskuterades hur det förändrade säkerhetsläget i omvärlden påverkar Arktis och hur forskningen kan bidra till att skapa en bättre förståelse för risker och dynamiken i regionen. 

Clara Ganslandt, EU:s särskilda sändebud för arktiska frågor vid Europeiska utrikestjänsten.

Eventet avslutades med ett inspel från Clara Ganslandt, EU:s särskilda sändebud för arktiska frågor vid Europeiska utrikestjänsten. Ganslandt gav en överblick av alla de områden av EU:s politik som på olika sätt påverkar och stöttar utvecklingen av EU:s arktiska områden, från sammanhållningspolitiken till forskning och rymdverksamhet.  

Kort om Arctic Five och Northern Sparsely Populated Areas 

Arctic Five är ett partnerskap mellan fem forskningsuniversitet i svenska, finska och norska Arktis. Institutionerna utvecklar innovativ forskning och utbildning som är relevant för Arktis. Tillsammans representerar de den mest omfattande infrastrukturen för forskning och utbildning, med över 10,000 forskare och 90,000 studenter, i det europeiska Arktis.  

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, företräder intressena i de fyra nordligaste regionerna i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland), de sju östligaste och nordligaste regionerna i Finland (Mellersta Österbotten, Kajanaland, Lappland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Södra Savolax) samt de tre nordligaste regionerna i Norge (Nordland, Troms och Finnmark).    

Läs mer om Arctic five här

Läs NSPAs positionspapper på Horisont Europas strategiska plan för 2025–2027 här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information