North Sweden på styrgruppsmöte för New North

Den 21-22 maj samlades styrgruppen för Interregprojektet New North i Luleå för diskussioner kring state-of-play i projektet och vägen framåt. Flera externa talare hade bjudits in som till exempel Göran Carlsson som är styrelseledamot för Luleå Hamn. North Sweden fanns på plats för att berätta om europeisk transportpolitik och hur tankarna går kring framtida EU-finansiering av infrastrukturprojekt.

I ett soligt Luleå samlades den 21-22 maj styrgruppen för Interregprojektet New North tillsammans med experter inom de olika arbetsområdena för att fördjupa sig i relevanta infrastrukturfrågor och staka ut vägen framåt i projektet. New North är ett treårigt transport- och infrastrukturprojekt med medel från Interreg Aurora programmet som samlar aktörer från norra Sverige, Norge och Finland.  

Projektet består av fyra arbetspaket: 

  • Fluent transport chains and ITS 
  • Security of Supply 
  • Sustainable Aviation 
  • Green railway corridors 

För varje arbetspaket finns en referensgrupp bestående av experter på området och arbetet i varje grupp leds av en arbetspaketledare. Vi mötet presenterades arbetet inom varje gruppering, en state-of-play, och tankarna kring arbetet framöver. 

North Sweden om europeisk transportpolitik 

North Sweden ingår i flera av referensgrupperna inom projektet och fanns på plats, genom Lotta Rönström, för att berätta om den europeiska transportpolitiken där mycket är under förändring. En ny europeisk transportplan, förordningen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, är just på väg att komma på plats efter flera års förhandling och där har North Sweden arbetat intensivt för att sätta norra Sverige tydligare på kartorna. Detta är viktigt eftersom det avgör huruvida man kan få medfinansiering från EU för att bygga ut transportinfrastruktur i norr. I den nya lagstiftningen ser vi nu resultatet. Från att norra Sverige varit en vit fläck på kartorna så är nu stråket längs med Norrlandskusten med i EU:s högst prioriterade stomnätskorridorer som i nya TEN-T synkroniseras med EU:s godskorridorer och kallas europeiska transportkorridorer (ETC). Utöver det så har även många viktiga noder inkluderats i norr. Umeå, Sundsvall och Gävle har blivit urbana noder och terminalerna i Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle samt Piteå hamn är även de nu TEN-T-klassificerade.  

De nya europeiska transportkorridorerna (ETC) som är en sammanslagning mellan de europeiska godskorridorerna och stomnätskorridorerna, där norra Sverige nu finns med.

Militär mobilitet får ökat fokus i den nya lagstiftningen och det pågår nu ett arbete med att etablera militära mobilitetskorridorer. Även där är nu stråk i norra Sverige tydligt inkluderad, vilket öppnar upp för EU-finansiering kopplat till s k dual use. 

Att vara del av EU:s militära mobilitetskorridorer är viktigt då det lutar åt att en stor del av EU:s framtida budget för transportinfrastruktur ser ut att vikas åt projekt med såväl civil som militär nytta, s k dual use, berättar Lotta Rönström.  

Redan i nuvarande finansieringsverktyg för TEN-T, Connecting Europe Facility (CEF), finns en särskild pott för att utveckla infrastruktur utifrån militär mobilitet, där norra Sverige redan har lyckats få en del finansiering. I den framtida budgeten ser denna del ut att bli allt viktigare. Gränsöverskridande projekt kommer även de troligtvis prioriteras hårdare, vilket gör samverkan som den inom New North allt viktigare framöver. Ett arbete som pågår i projektet är att identifiera stråk där gemensamma insatser och investeringar skulle vara möjliga. 

Luleå Hamn och projektet Malmporten 

Vid mötet medverkade även Göran Carlsson, styrelseledamot för Luleå Hamn, som berättade om den snabba expansion som sker i hamnen. På sju år ska godsvolymerna i hamnen öka från 8 till 30 miljoner ton för att möte den industriella utveckling som sker i regionen. En av delarna i expansionen är Projekt Malmporten som är Sveriges största muddringsprojekt genom tiderna. I dag kan fartygen inte komma fullt lastade eller lasta fullt vid kaj eftersom det är för grunt i hamnen och farlederna i Luleå. När projektet, som till viss del är EU-finansierat, är klart kommer Luleå Hamn att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och hantera tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, tack vare djupare farleder och ny djuphamn som ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Projektet pågår mellan 2024-2028 och inkluderar även bygget av en ny kaj.  

Göran Carlsson, styrelseledamot för Luleå Hamn

Talare vid mötet var även Nils Ahlm, Trafikverket, som berätta om pågående arbetet med att stärka och bygga ut järnvägen i norr och Ronny Olovsson från Luleå Industripark.

/Lotta Rönström

 

03 Jun 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information