Ny vision med sikte på 2050 från Järnvägsbranschens samverkansforum

Flera hundra personer samlades den 13 mars för den årliga konferensen med Järnvägsbranschens samverkansforum. Alla tunga järnvägsaktörer var på plats, liksom flera representanter från norra Sverige. Vid konferensen presenterades en gemensam vision för det svenska transportsystemet, ”Vision 2050: Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen”, som fick stort stöd i publiken. Från norra Sverige fanns Anders Öberg, Regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten, på scenen där han lyfte vikten av bättre samverkan för att nå målen i visionen.

Samverkan för utvecklad järnväg

Den 13 mars samlades Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) för den årliga JBS-konferensen, som är ett forum för uppdatering och fördjupning om järnvägsbranschens aktuella frågor ett tillfälle att möta kollegor och aktörer inom branschen. JBS bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att driva på järnvägens förbättringsarbete.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson inledde med att berätta om processen kring ny nationell transportplan, där Trafikverkets inriktningsunderlag är ute på remiss. Carlson underströk vikten av samverkan, även över gränserna, för att tillsammans stärka olika delar av infrastrukturen, inte minst i de nordiska länderna. Ministern uppmanade också branschen till “borgfred”, för att så snabbt och effektivt få bukt med alla de problem som järnvägen drabbats med under de senaste åren.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Järnvägens viktiga roll i transportsystemet lyftes under Kristoffer Tamsons, ordförande för JBS, inledningsanförande:

- Med ett alltmer sammanflätat Europa riskerar Sverige att tappa i tillgänglighet och konkurrenskraft. Från JBS sida är vi övertygade om att utvecklingen går att vända, och att järnvägen är den självklara ryggraden i det transportsystem som skapar förutsättningar för ett växande, klimatsmart och mer dynamiskt Sverige.

Kristoffer Tamsons, ordförande för JBS, inleder JBS-konferensen.

Ny vision med sikte på 2050

Vid konferensen presenterades en gemensam vision för det svenska transportsystemet, ”Vision 2050: Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen”. Roberto Maiorana, Generaldirektör vid Trafikverket, berättade om visionen:

- Vår vision för 2050 är att den svenska järnvägen är ryggraden som säkerställt att EU:s transportpolitiska mål har uppnåtts. Multimodala gränsöverskridande transportlösningar och ny kapacitet för järnvägen har blivit en framgångssaga för Sverige. Kortare restider har skapat ett tillgängligare och mer konkurrenskraftigt Sverige. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar och utnyttjar järnvägens fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag.

 

Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana, berättar om den nya visionen.

Konferensen samlade nära 200 deltagare som fick ta del av visionen och spela in förslag på hur dess olika delar ska förverkligas. Från norra Sverige fanns Anders Öberg, Regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten, på plats som deltog i ett pass med regionala aktörer kring nationellt perspektiv på regionala systemanalyser. I diskussionen lyftes vikten av att tänka bredare än den egna regionala geografin då länkar och noder i övriga delar av Sverige kan vara minst lika viktiga för välstånd och konkurrenskraft regionalt och lokalt. Öberg berättade att norra Sverige sedan en lång tid tillbaka ligger i framkant vad gäller samverkan.

- I norra och mellersta Sverige har vi samlat de sju nordligaste regionerna i samarbetet Botniska korridoren där vi arbetar tillsammans kring ett antal gemensamma prioriteringar. På så vis får vi större genomslag, vilket vi sett inte minst på EU-nivå när det gäller den europeiska transportplanen TEN-T, där vi nu finns med på kartorna på ett helt annat sätt. Det öppnar upp för medfinansiering från EU för infrastrukturprojekt i vår geografi, konstaterade Anders Öberg.

 

Regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten, Anders Öberg, berättar om samverkan kring transportpolitik i norr.

Från North Sweden-kontoret fanns Lotta Rönström på plats.

- Det är väldigt glädjande att den nya visionen genomsyras av ett tydligt EU-perspektiv. Sverige har ju att förhålla sig till den europeiska transportplanen, förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), under framtagandet av en ny nationell transportplan, där stomnätet längs med Norrlandskusten ska stå klart 2030. Genomförs TEN-T i tid så är vi en bra bit på väg mot ett mer sammankopplat Europa!, konstaterade Lotta Rönström.

En färdplan som nästa steg

För att nå visionen kommer JBS styrelse under våren ta fram en färdplan som adresserar både långsiktiga utvecklingsområden och åtgärder som ger resultat i närtid. Arbetet fortsätter bedrivas i bred dialog med andra intressenter inom transportsektorn.

Ingela Bendrot, vd på Nya Ostkustbanan, deltog också vid konferensen.

- Det är otroligt viktigt att lyfta blicken och inte bara fastna i de dagsaktuella problemen. Forumet var framåtriktat och visade på järnvägens stora styrkor och möjligheter i framtidens transportsystem. Det behövs stora investeringar i det svenska järnvägssystemet. Om vi ska uppfylla visionen måste vi alla hjälpas åt för att nå framgång, sade Ingela Bendrot.

Catharina Elmsäter-Svärd, idag vd för Byggindustrierna och tidigare infrastrukturminister, gav ett avslutande medskick:

- När ni författar era remissvar på Trafikverkets inriktningsplanering - utgå från visionen! Så kan vi gemensamt lägga grunden till ett transportsystem som för oss närmare och skapar förutsättningar för en utveckling där Sverige växer med järnvägen.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggindustrierna berättar om färdplanen.

 

 

/Lotta Rönström 

Läs JBS nya vision här

26 Mar 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information