Plattform Norr börjar ta form!

Den 15 maj samlade Trafikverket aktörer från norra Sverige, Norge och Finland i en workshop i Luleå för att ta initiativet kring en ny samverkansplattform – Plattform Norr – vidare. Fokusområden diskuterades där finansiering och militär mobilitet lyftes som extra viktiga områden för samverkan. Ett större forum kring plattformen planeras i slutet av året eller början av 2025 i norra Sverige.

Den nya geopolitiska situationen och Sveriges NATO-inträde ställer helt nya krav på Sveriges infrastruktur, men även på de gränsöverskridande förbindelserna mot Norge och Finland. Detsamma gäller ur ett näringspolitiskt perspektiv med de enorma satsningar i en snabb, grön industriell omställning som sker i norr och som kräver robust infrastruktur och pålitliga transporter. Det är hög tid att planera transporterna utifrån denna nya verklighet.

Plattform Norr

Vid Järnvägsforum Norr i mars 2023 i Luleå väcktes tanken om en ny plattform - Plattform Norr – med målet att stärka samverkan och samplaneringen mellan Sverige, Norge och Finland när det gäller utvecklad transportinfrastruktur. Sedan dess har Trafikverket tagit initiativet vidare och bjudit in till en serie möten och dialoger för att samla in tankar och idéer, där North Sweden har medverkat. Den 15 maj samlades nu aktörer från såväl regional nivå som näringslivet i norra Sverige, Norge och Finland i en gemensam workshop i Luleå för att diskutera och slå fast kommande steg.

Möjliga samverkansområden

Plattform Norr har tre huvudfokusområden:

  • Industrisatsningar för grön omställning
  • NATO / försörjning / beredskap
  • Klimatmål

Vid workshopen diskuteras närmare vilka områden det nu är viktigast att lägga vikt på framöver och där lyftes finansiering som ett av de viktigaste områdena. För att möta dagens och morgondagens krav på infrastrukturen krävs mer pengar. Även om nästa nationella transportplan skulle ökas kraftigt kommer pengarna inte att räcka, vilket gör att viktiga och nödvändiga infrastrukturinvesteringar riskerar att utebli. Alternativ finansiering diskuteras allt oftare och där finns det till exempel möjligheter på EU-nivå inom ramen för finansieringsverktyget CEF, inte minst när de gäller militär mobilitet som var ett annat viktigt område som lyftes under workshopen. Möjligheten att ta fram något slags gemensam transportstrategi eller plan för norra Norden var en annan fråga som diskuterades. Liknande tankar lyftes när infrastrukturministrarna från Norge, Sverige och Finland möttes i Narvik i slutet av april.

Helena Eriksson, Direktör, Trafikverket Region Norra

Nästa steg

Nu formeras små arbetsgrupper, en per land, där arbetet med plattformen ska tas vidare och där North Sweden är en av deltagarna. Ett första större forum kring Plattform Norr planeras till slutet av året eller början av 2025 i norra Sverige. Diskussionerna kring ökad samverkan mellan Sverige, Norge och Finland kommer också att fortsätta vid ett event i Almedalen arrangerat av North Sweden tillsamman med Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan den 26 juni. Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2024 och i samband med det så arrangeras ett informellt ministermöte 13-14 augusti i Göteborg. Eventet i Almedalen har utsetts till ett officiellt sidoevent till det mötet, där tanken är att återigen samla de tre ministrarna för fortsatta diskussioner.

/Lotta Rönström

Läs det gemensamma uttalandet från transportministrarna i Finland, Norge och Sverige här

17 Maj 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information