Preliminär överenskommelse nådd om reform av EU:s elmarknad

Den 14 december nådde ministerrådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om att reformera utformningen av EU:s elmarknad. Reformen syftar till att göra elpriserna mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna från pristoppar, påskynda utbyggnaden av förnybar energi och förbättra konsumentskyddet.

Förslaget är en del av en större reform av EU:s elmarknadsdesign, som också inkluderar en förordning med fokus på att förbättra EU:s skydd mot marknadsmanipulation genom bättre övervakning och transparens (REMIT). En preliminär överenskommelse om REMIT nåddes den 16 november 2023.

Ministerrådet och Europaparlamentet har enats om ett energiköpsavtal (PPA)

Både ministerrådet och Europaparlamentet är överens om att låta medlemsländerna stödja köp av förnybar energi, när det är möjligt och i enlighet med ländernas planer för att minska koldioxidutsläpp. I överenskommelsen vill de också minska barriärerna som processen med PPA, genom att ta fram standardiserade kontrakt men som kommer vara frivilliga att använda.

Tillgång till ekonomiskt överkomlig energi under en elpriskris

Europaparlamentet och ministerrådet enades om att ge EU-kommissionen extra befogenhet att utlysa en krissituation om energipriserna rusar som gör det möjligt för medlemsländerna att vidta åtgärder för att reglera elpriser och skydda sårbara konsumenter. Kriterierna för att utlysa en krissituation, kopplade till genomsnittliga grossistpriser på el eller kraftiga ökningar av detaljpriser på el, fastställs också.

Skydd för energifattiga kunder

Båda parterna enades om att stärka åtgärderna för att skydda utsatta och energifattiga kunder, inklusive en definition av energifattigdom och hänvisning till det nya energieffektivitetsdirektivet med lämpliga åtgärder.

Kapacitetsersättningsmekanismer blir en mer strukturerad del av elmarknaden.

Europaparlamentet och ministerrådet beslutade att göra kapacitetsmekanismer som är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser, för att de ska vara tillgängliga vid behov, till en mer strukturerad del av elmarknaden. De kom också överens om att införa ett potentiellt undantag från koldioxidgränsvärdet för godkända kapacitetsmekanismer i motiverade fall.

Differenskontrakt för offentlig finansiering av långsiktiga kontrakt (CDF-kontrakt)

Båda parterna kom också överens om att använda dubbelriktade differenskontrakt eller liknande system för offentlig finansiering av långsiktiga kontrakt. Dessa kontrakt gäller för investeringar i nya elproduktionsanläggningar baserade på vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft utan vattenmagasin och kärnenergi. Reglerna för dessa kontrakt tillämpas efter en övergångsperiod på tre år för att säkerställa rättssäkerhet för pågående projekt.

Överenskommelsen behöver nu officiellt godkännas

Nästa steg är att den preliminära överenskommelsen måste formellt godkännas av både ministerrådet och Europaparlamentet.

/Alexander Castwall

Läs mer om överenskommelsen här

Läs mer om reformen av EU:s elmarknad här

16 Jan 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information