Riktat samråd om EU4Health för framtida prioriteringar och riktlinjer

EU-kommissionen bjuder in till ett riktat samråd för EU4Health-programmet när budgetperioden nu närmar sig halvtid. Intresserade aktörer inklusive myndigheter kan nu lämna in synpunkter på prioriteringar och riktlinjer för framtida insatser. EU4Health är en del av EU:s återhämtningsplan efter covid-19-pandemin med en budget på 5,3 miljarder euro under budgetperioden 2021–2027. Sista svarsdagen är 10 juni.

Responsen som samlas in av EU-kommissionen för EU4Health-programmet kommer ligga till grund för det kommande årliga arbetsprogrammet för 2025 samt för EU:s strategiska inriktning på folkhälsoområdet. Vidare kommer responsen ingå i diskussionerna på EU4Health-konferensen för intressenter den 19 juni 2024. Mer specifikt önskar EU-kommissionen åsikter från myndigheter, organisationer som företräder patienter, det civila samhället, hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare, forskare, akademiker, expertnätverk samt företag.  

EU4Health för ett friskare Europa 

EU4Health programmet är ett finansieringsstöd för hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från medlemsländer och länder utanför EU associerade till programmet. Programmet syftar till att förbättra folkhälsan och stärka mot hälsorelaterade hot i hela EU genom olika initiativ, inklusive forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, stärkande av sjukvårdssystemen och förbättring av folkhälsan. 

Programmet genomförs via årliga arbetsprogram som ska stödja utvecklingen av fyra fokusområden: krisberedskap, hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar, sjukvårdssystem och vårdpersonal samt digitalisering.  

Arbetsprogrammet för år 2024 

Arbetsprogrammet för år 2024 har en budget på 752,4 miljoner euro och ägnar särskild uppmärksamhet mot psykisk och global hälsa samt utvecklingen av läkemedel. Detta utöver målsättningen att öka EU:s krisberedskap, införande av digitala initiativ, gränsöverskridande hälsohot och läkemedelsstrategi för EU:s plan mot cancer. Stärkandet av EU:s krisberedskap och förmåga att reagera på utmaningar kopplade till bland annat Rysslands aggressionskrig mot Ukraina ska genomföras via den europeiska myndigheten för beredskap och insatser på hälsoområdet (Hera). 

Alla intresserade parter uppmanas att lämna sina synpunkter senast den 10 juni. 

/Jenny Hammersland 

Svara på samrådet här  

Läs mer om EU4Health här

Läs mer om arbetsprogrammet för år 2024 här

23 Apr 2024 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information