Samråd gällande framtiden för EU:s digitala infrastruktur

I februari 2024 presenterade EU-kommissionen ett paket med flera nya förslag som kan hjälpa EU i främjandet av innovation, säkerhet och resiliens kopplat till den digitala infrastrukturen, som är avgörande för EU:s framtida konkurrenskraft. Nu hålls det ett offentligt samråd gällande förslagen. Syftet med paketet är att skapa och inleda diskussioner mellan intressenter, medlemsländer samt partners om hur EU:s framtida politiska åtgärder ska utformas inom området. Svara innan 30 juni.

Inom den digitala infrastrukturen inkluderas områden som avancerade nättjänster och nätinfrastruktur, där morgondagens teknik sägs vara exempelvis automatiserad körning, precisionsjordbruk och telemedicin. EU-kommissionen har nu presenterat en vitbok, vilket är ett dokument som innehåller förslag till åtgärder från EU inom ett visst område. I vitboken om Europas digitala infrastrukturbehov analyseras utmaningarna med att utveckla framtidens konnektivitetsnät i EU. De möjliga scenarierna för hur EU kan främja investeringar och innovation samt öka säkerheten genom skapandet av en digital inre marknad presenteras i vitboken. 

Ökat gemensamt samarbete inom EU 

EU-kommissionen menar att EU bör bidra till skapandet av en dynamisk gemenskap mellan de europeiska innovatörerna för att genom det främja utvecklingen av integrerad konnektivitet och samarbetsinriktad datainfrastruktur. Det ska, enligt EU-kommissionen, möjliggöras genom inrättandet av ett nät för uppkopplat samarbete (3C-nätet), med målet att skapa “end-to-end-integrerad” infrastruktur samt plattformar för teleoperatörers molnteknik och kantdatorsystem. Dessa system förväntas stå till grund för utvecklingen av innovativ teknik samt artificiell intelligens-tillämpningar.  

EU-kommissionen menar även att det är essentiellt att utnyttja synergier mellan redan existerande initiativ på ett mer effektivt sätt. Exempel som tas upp är att projekt med gemensamma intressen samt diverse finansieringsprogram med liknande målegenskaper ska sammanlänkas för att arbeta tillsammans. 

Miljöanpassa digitala näten 

Vidare menar EU-kommissionen att den digitala inre marknaden måste uppnå dess fulla potential gällande telekommunikation, då det framkommer att målen för det nuvarande regelverket och dess tillämpningsområde bör ses över. Dessutom menar EU-kommissionen att det bör ske en säkerställning kring att alla har lika villkor, samt att EU-kommissionen kan överväga att påskynda processen med nedläggningen av koppartrådsnätet och därmed miljöanpassa och effektivisera de digitala näten. 

EU-kommissionen förklarar att det är viktigt för EU att ge incitament för att bygga ut och säkra undervattenskabelinfrastrukturen, då det förväntas skydda Europas nätverks- och datorinfrastruktur.   

Svara på samråd innan 30 juni 

EU-kommissionen har nu inlett ett offentligt samråd om tolv scenarier inom digitala infrastrukturen som beskrivs i vitboken. Samrådet är offentligt och går att svara på fram till den 30 juni 2024. De svar som framkommer ska offentliggöras och bidra till kommande politiska åtgärder för EU:s framtida digitala infrastruktur. 

 

/Ellen Nilsson 

Läs mer om den digitala infrastrukturen här   

Läs mer om EU:s digitala molntjänster här   

Se mer om samrådet här  

13 Mar 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information