Samsyn i Almedalen kring utbyggnad av järnväg – JUST DO IT!

Den 26 juni arrangerade North Sweden European Office, tillsammans med Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanegruppen, ett seminarium i Almedalen med fokus på snabb utbyggnad av järnväg i norr genom nordisk samverkan och alternativ finansiering. Seminariet var ett av de tyngsta infrastruktureventen i Almedalen i år med de viktigaste nyckelaktörerna på plats och dessutom ett officiellt sidoevent till det informella transportministermötet som hålls 13–14 augusti i Göteborg.

Infrastruktur– och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Det blev fullsatt i tältet på Norra Scen när North Sweden European Office tillsammans med Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanegruppen arrangerade årets infrastrukturevent i Almedalen. Med en högst namnkunnig panel – infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), ordförande för riksdagens trafikutskottUlrika Heie (C), Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana samt Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd diskuterades möjligheten att påskynda utbyggnaden av den Botniska korridoren. Eventet modererades av Mats Ågebrandt, Ågebrandt Media, och Lotta Rönström, North Sweden. 

Ett samlat förslag till finansiering av Botniska korridoren 

Det investeras mer än 1 800 miljarder kronor i samarbetet Botniska korridorens gemensamma geografi och behoven och bristerna i infrastrukturen är omfattande samtidigt som resurserna är begränsade. Det är därför avgörande för svensk konkurrenskraft, den industriella gröna omställningen samt för den regionala pendlingen och militär rörlighet att vi arbetar på nya sätt för att maximera resurserna, exempelvis genom alternativa finansierings- och genomförandelösningar. 

SWECO har på uppdrag av samarbetet Botniska korridoren tagit fram ett konkret förslag till hur de största bristerna i korridoren - Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Malmbanan och Godsstråket genom Bergslagen - kan finansieras och byggas ut, vilket presenterades av Henrik Andersson från SWECO vid eventet. Rapporten visar att den Botniska korridoren skulle kunna påskyndas med en mix av statliga anslag genom nationell transportplan 2026–2037, medfinansiering från EU, lånefinansiering och banavgifter.  

Henrik Andersson, SWECO, presenterar förslaget om alternativ finansiering och alternativt utförande.

Det blev mycket positiv respons från panelisterna. Infrastrukturministern framhöll att en kombination av åtgärder är nödvändiga för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och robust järnväg.  

Utöver att höja budgeten för underhåll och investeringar är det viktigt att vidareutveckla arbetet med att söka medfinansiering från EU samt undersöka möjligheterna till att säkra medel från NSIP (Nato Security Investment Programme), konstaterade Andreas Carlson. 

Från vänster till höger: Moderatorerna Mats Ågebrandt och Lotta Rönström, Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, ordförande för riksdagens trafikutskott Ulrika Heie (C), infrastruktur- och bostadminister Andreas Carlson (KD), samt Henrik Andersson, SWECO.

Nordisk samverkan och Almedalsdeklarationen 

Sverige är ordförande i Nordiska Ministerrådet i år och ett informellt transportministermöte kommer att arrangeras i Göteborg 13-14 augusti. På initiativ av North Sweden inleddes tidigt ett arbete för att få arrangera ett sidoevent till transportministermötet, vilket resulterade i att eventet i Almedalen blev det enda officiella sidoeventet till det mötet. Som ett medskick till transportministrarna har North Sweden tillsammans med de andra arrangörerna samlat de viktigaste budskapen i en Almedalsdeklaration. 

Vi tog snabbt fram en text som vi sedan cirkulerade i Botniska korridorens arbetsgrupp och styrgrupp, samt i Nya Ostkustbanans styrelse. Alla gav tummen upp och i samband med sidoeventet i Almedalen kunde så Jonny Lundin (C), som är ordförande i samarbetet Botniska korridoren, lämna över deklarationen till ministern, säger Lotta Rönström. 

Jonny Lundin (C), ordförande i Botniska korridoren, lämnar över Almedalsdeklarationen till infrastrukturminister Andreas Carlson.

I deklarationen lyfter arrangörerna vikten av att se infrastrukturen ur ett europeiskt och nordiskt perspektiv samt att strategiskt viktiga stråk och systemperspektiv bör ges mer utrymme.  

Både infrastrukturministern och generaldirektören lyfte även initiativet Plattform Norr, som lanserades i samband med Järnvägsforum Norr i Luleå 2023 och där North Sweden har en aktiv roll. Plattformen är ett sätt att öka samverkan mellan Sverige, Norge och Finland för att kraftsamla och öka möjligheterna att få medfinansiering från EU och kanske även investeringsmedel från Nato för viktiga infrastrukturprojekt i norr.  

Seminariet avrundades med avslutande kommentarer av kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Carina Sammeli(S) och regionrådet från Gävleborg och styrgruppsledamot i Botniska korridoren Alexander Hägg(M). Carina Sammeli påminde om varför det är så viktigt att vi bygger ut den Botniska korridoren, för oss själva men även för hela Norden och för EU, utifrån de säkerhetspolitiska aspekterna men även för den svenska och europeiska konkurrenskraften. Alexander Hägg underströk att alternativa finansierings- och utförandelösningar både kan kapa kostnader och påskynda färdigställandet, vilket är avgörande inte minst för att möta den industriella utvecklingen som sker i norr. 

Eventet genomsyrades av en otålighet – nu behöver infrastrukturen komma på plats och det fort. 

– JUST DO IT! sammanfattade moderatorerna budskapen. 

/Lotta Rönström 

Se seminariet i efterhand här 

Här kan du läsa SWECOs förslag.

Här kan du ta del av Almedalsdeklarationen i sin helhet. 

Här kan du läsa Sveriges viljeinriktning i det nordiska transportsamarbetet 2024.

Foto: Ingela Bendrot och Henric Fuchs

01 Jul 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information