Västerbotten utsedd till Regional Innovation Valley

Region Västerbotten har av EU-kommissionen utsetts till Regional Innovation Valley (RIV) som ska verka för att stärka innovations potentialen i Europas regioner sprida teknologier mellan regioner. Initiativet är en del åtgärd inom EU:s innovation agenda från 2022 och utgör en regional dimension av EU:s innovationspolitik och bär de arbetssätt som utvecklats i EU:s Partnership for Innovation (PRI).

I EU:s innovationsagenda från 2022 (New European Innovation Agenda, NEIA) lanserades flera åtgärder som ska stärka EU:s innovationskraft. En av åtgärderna som lyfter den regionala dimensionen av EU:s innovationspolitik är det nya initiativet Regional Innovation Valleys (RIV) eller regional knytpunkt för innovation på svenska. Målet är att främja sammanlänkade regionala knutpunkter för innovation inom EU för att stärka utvecklingen och spridningen av innovation mellan innovationssvaga och innovationsstarka regioner. Det bygget på konceptet med Smarta Specialiseringsstrategier (S3) och till viss del på den vidareutveckling av S3 som skett inom konceptet Partnership for regional innovation (PRI).  

Som ett led i genomförandet av innovationsagendan har EU-kommissionen nu utsett 151 regioner som ska bidra till att genomföra denna vision och vidareutveckla den regionala dimensionen av EU:s innovationspolitik. Innovationsstrategin annonserade även en viss finansiering för RIV-projekt genom Horisont Europa (European Innovation Ecosystem) och ERUF (Interregional Innovation Investments) i en separatprocess.  

Övre Norrland är genom Region Västerbotten en av de regioner som fått utmärkelsen som Regional Innovation Valley och är därigenom en aktiv aktör i utvecklingen av EU:s framtida innovationspolitik. Fokus kommer att ligga på innovation och teknologi inom förnyelsebar energi där regionen redan tagit en utmärkande roll i att sprida kunskap och erfarenheter till övriga regioner samt även att bygga upp närmare samarbeten med andra europeiska regioner med liknande utmaningar.  

I Region Västerbottens ansökan lyfts särskilt det starka regionala innovationssystemet och kluster som byggets upp över tid bland annat med hjälp av regionalfondsmedel (ERUF) och de kluster och inkubatorer som driver denna utveckling. Ansökan lyfter också regionens arbete med en S3 Roadmap och det interregionala samarbete som byggts upp inom östersjöregionen och inom övriga Europa.  

För mer information, läs mer här

Bild: © European Union, 1995-2024

03 Jul 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information