Danuta Hübner besöker norra Sverige

iKommissionären Danuta Hübner besöker norra Sverige den 7e och 8e september. Syftet är att med de regionala och lokala myndigheterna diskutera hur de även i fortsättningen på bästa sätt ska kunna använda EU:s stöd för att generera tillväxt och skapa riktiga jobb under den nya programperioden 2007-2013. På inbjudan av landshövdingarna i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län besöker Danuta Hübner programområdena Södra Skogslänsregionen och Norra Norrlandsregionen, som för närvarande får ta del av EU:s stöd till områden med mindre gynnade förutsättningar. Hon kommer också att träffa företrädare för skogsindustrin, jordbruket och den kemiska industrin och med dem diskutera möjligheterna att utvinna alternativ energi från skogs- och jordbruksprodukter.

Danuta Hübner understryker att regionerna i framtiden bör koncentrera sina resurser till tre centrala områden: innovation och tillväxt i kunskapsekonomin, att skapa fler och bättre jobb, samt se till att regionerna kan locka till sig investeringar.

Danuta Hübner besöker också ett antal projekt som fått EU-stöd. Universitetet i Umeå kommer att presentera bioteknik, växtforskning och förnybara bränslen från biomassa, men också forskningsprojekt om ärftliga sjukdomar och artificiell nervregeneration.

Den 8 september besöker Danuta Hübner Vidsel i Norrbotten där hon först kommer att få en presentation av biltestanläggningen Arctic Falls AB, där bilar testas under arktiska förhållanden. Därefter handlar det om projekt på områdena distribuerat ingenjörsarbete och eHälsa som syftar till att överbrygga de långa avstånd som präglar regionen.

/ML

Läs mer:

Pressmeddelande

10 Sep 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information