Grönbok om hälsosam diet och ökad fysisk aktivitet

Kommissionen presenterade den 9 december 2005 en grönbok om förespråkande av en hälsosam diet och fysisk aktivitet. Hälsokommissionär Markos Kyprianou menar att: "Den ökade fetman är ett europeiskt problem som kräver koordinerade europeiska åtgärder för att vi ska lyckas vända trenden. Mer än 400 000 nya barn beräknas bli överviktiga i Europa varje år, dessa barn är nästa generations vuxna med hjärtproblem och diabetiker. Syftet med kommissionens grönbok är att stimulera en diskussion om effektiva initiativ för att förespråka hälsosam diet och ökad fysisk aktivitet, så att de bästa metoderna kan sprida sig."

Graden av fetma i Europa stiger med en skrämmande takt. Närmare 30 % av männen och nästan 40 % av kvinnorna är överviktiga. Fetma och övervikt är en riskfaktor som kan leda till många allvarliga sjukdomar som hjärtproblem, diabetes, strokes och vissa typer av cancer. En dålig diet och brist på motion och fysisk aktivitet är några av de största anledningarna till dagens situation. Kostnader för sjukvården relaterade till fetma uppgår till hela 7 % av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna i Europa.

I grönboken framgår det att problemet är komplext och att det krävs en bred approach för att tackla det. Kommissionen vill föra en dialog med offentliga och privata aktörer för att få idéer och information. Bland de frågor som ställs, finns frågor om huruvida självkontroll av mat- och reklamindustrin är tillräckligt, vilka policys kan utvecklas för att få konsumenten att förändra sin diet positivt m.m.

Konsultationen är öppen till och med den 15 mars 2006, och en rapport om grönbokens resultat kommer att presenteras i juni. Resultaten kommer att påverka de åtgärder som kommissionen i ett senare skede kommer att föreslå.

/John

Läs mer:

Grönbok
Rapid Express

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information