Programarbetet nu igång för Mål 2, Mål 3 och LBU

Programarbetet för Nya Mål 2 och Nya Mål 3 sätts nu igång. Förslag till program för Regionala fonden ska utarbetas i en bred krets av aktörer på regional och lokal nivå och bygga på befintliga partnerskap. I programmet ska 75 % av insatserna öronmärkas för att bidra till Lissabonmålen. Förslag till program lämnas till regeringen som överlämnar till kommissionen för godkännande. För Övre Norrland som består av Västerbottens och Norrbottens län är Länsstyrelsen i Norrbotten samordnare för framtagandet av det Nya Mål 2 programmet som berör den Regionala fonden.

Ett förslag till nationellt program för Sociala fonden tas nu fram inom Regeringskansliet och kommer att beslutas av regeringen för att sedan överlämnas till kommissionen för godkännande. När kommissionen godkänt det nationalla Mål 2 ESF-programmet ska regionala planer utarbetas för varje NUTS 2 område. Ansvariga för det arbetet är Strukturfondspartnerskapen i samråd med ESF-rådet. Planerna ska även förankras i Övervakningskommittéerna.

Nya Mål 3 Territoriellt samarbete kommer att vara indelat i tre programtyper: gränsregionala, transnationella och interregionala, vilket motsvarar det gamla Interreg A-, B- och C-programmen. Norrbotten och Västerbotten är med i de gränsregionala programmen för Nordkalotten och Bottenhavet. Bägge länen är också med i de transnationella Östersjöprogrammet och Norra Periferiprogrammet samt i det Interregionala programmet som sträcker sig över hela EU som motsvarar före detta Interreg III C. Programarbetet har inletts för de Nya Mål 3 programmen och sker transnationellt.

Ett nationellt program för landsbygdsutveckling (LBU), tas fram med målsättningen att varje län utvecklar ett handlingsprogram var. LBU finansieras från EU:s Jordbruksfond. LBU och Nya Mål 2 ska komplettera varandra vilket kräver en samordning och avgränsning vid programarbetet och genomförandet. Medelstilldelningen för LBU-programmen per län är ännu inte klar.

/IA, SM

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information